Izbrani članki

BOHINC, Rado. Sodobna zakonska ureditev visokega šolstva : kako povrniti zaupanje države v univerzo in univerze v državo?. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, maj-avg. 2017, letn. 54, št. 3/4, str. 508-530, 699-700. [COBISS.SI-ID 35052381], [SNIP] BOHINC,

Preberi več “Izbrani članki”

dr. Rado Bohinc: Participativne pravice delavcev v novi ureditvi poslovne skrivnosti (Ekonomska demokracija, 5/19)

Namen varstva poslovne skrivnosti je sicer varstvo konkurenčnih prednosti podjetja, k čemur novi zakon zagotovo pomembno prispeva. Vendar pa zakon izpušča priložnost, da bi odpravil dileme o učinku zakonske ureditve poslovne skrivnosti na uresničevanje participativnih pravic zaposlenih.

Preberi več “dr. Rado Bohinc: Participativne pravice delavcev v novi ureditvi poslovne skrivnosti (Ekonomska demokracija, 5/19)”

Dr. Rado Bohinc: Vzvodi prekarnega zaposlovanja v slovenskem pravnem redu

Več kot 1,4 milijarde delavcev po vsem svetu dela v t.i. ranljivih zaposlitvah. Število delavcev brez rednih dohodkov in dostopa do socialne varnosti se povečuje vsako leto za okoli 11 milijonov (ILO). Prekarnost je izraz nemoči (nesposobnosti) in nezadostne politične volje (nepripravljenosti) države, da se ubrani pritiskov kapitala na način, da zagotovi zaposlenim pravno in socialno varnost .

Preberi več “Dr. Rado Bohinc: Vzvodi prekarnega zaposlovanja v slovenskem pravnem redu”

Članki s področja: javni zavodi, javne agencije, javni skladi, javna podjetja

BOHINC, Rado. Korporativno upravljanje v javnem sektorju v Republiki Sloveniji. Dnevi slovenskih pravnikov, 13. do 15. oktober 2016, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 42, [št.] 6/7). Ljubljana: GV založba [i. e.] IUS SOFTWARE. 2016, 42, [št.] 6/7, str. 971-983. [COBISS.SI-ID 15237969] tipologija 1.08 -> 1.01

BOHINC, Rado, MUŽINA, Aleksij, TIČAR, Bojan. Novosti na področju pravne ureditve zavodov: gradivo za seminar. Koper: Fakulteta za humanistične študije, 2010. 75 str. [COBISS.SI-ID 4463063]

Preberi več “Članki s področja: javni zavodi, javne agencije, javni skladi, javna podjetja”

Članki s področja javne uprave in javnih uslužbencev

BOHINC, Rado. Smeri reforme javne uprave. V: ŽURGA, Gordana (ur.). Zbornik referatov, Posvet Na poti k poslovni odličnosti javne uprave, Ljubljana, 30. maj 2001. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve. 2001, str. 5-11. [COBISS.SI-ID 591048]

BOHINC, Rado. Reforma uslužbenskih in plačnih razmerij v javnem sektorju v RS : (nekaj pojasnil k zakonoma o javnih uslužbencih in o sistemu plač v javnem sektorju). Zbornik referatov, ISSN 1318-8933, 2002, str. 46-65. [COBISS.SI-ID 215749888]

Preberi več “Članki s področja javne uprave in javnih uslužbencev”

Članki s področja socialne ekonomije

Zadružništvo

BOHINC, Rado. Primerjalna ureditev delavskih zadrug v Evropi in ZDA. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1990, let. 16, št. 8, str. 743-753. [COBISS.SI-ID 21746434]

BOHINC, Rado. Pravna in finančna razmerja v zadrugah, kot neprofitnih stanovanjskih organizacijah. V: Strokovno gradivo za posvetovanje Stanovanjsko in gradbeno zadružništvo, Koper, 20. marec 1998. Koper: [s.n.]. 1998, folije, brez pag. [COBISS.SI-ID 18803037]

Država kot dober gospodar

Avtorji: dr. Rado Bohinc (ur), dr. Andrej Rus, dr. Anja Strojin Štampar,dr. Mejra Festić, dr. Neven Borak, dr. Polona Pašić, dr. Borut Bratina, dr. Barbara Rajgelj, Založba FDV, 2019.

Nakup knjige

Knjiga razčlenjuje predloge za boljše korporacijsko upravljanje podjetij v državni lasti ( razmejitev regulatornih in lastniških pristojnosti vlade in DZ, upravljanje SDH, in DUTB, družbena odgovornost). Knjiga obravnava vprašanja kot so.: državna lastnina kot renta sedanje ali kot priložnost naslednjih generacij (dr. Andrej Rus), kritična analiza zakonov o SDH in DUTB ter predlogi za prenovo (dr. Anja Strojin), reševanje bank v globalnem okolju kot posledica slabega korporativnega upravljanja (dr. Mejra Festič), pomen korporativnega upravljanja bank glede na lastništvo bank (dr. Borut Bratina), problem izključitve delavcev od soupravljanja v organih bank (dr. Barbara Rajgelj), nekaj predlogov za večjo družbeno odgovornost pri upravljanju državnega premoženja (dr. Rado Bohinc).

Članki s področja politični sistem, mediji

TIČAR, Bojan, BOHINC, Rado, NAHTIGAL, Matjaž. Recepcija rimske antične vrednote fides – poštenosti in zvestobe dani besedi – v sodobnem slovenskem upravnem pravu. Acta Histriae, ISSN 1318-0185. [Tiskana izd.], 2010, letn. 18, št. 4, str. 847-864. [COBISS.SI-ID 2021866], [JCRWoS do 10. 9. 2013: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 23. 7. 2018: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4]

BOHINC, Rado. The judge’s tenure : a historical and contemporary overview. Acta Histriae, ISSN 1318-0185. [Tiskana izd.], 2014, letn. 22, št. 3, str. 791-808. [COBISS.SI-ID 33108829]

Članki s področja intelektualne lastnine

BOHINC, Rado. Mednarodno patentno varstvo v Republiki Sloveniji. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1996, let. 22, št. 1, str. 5-15. [COBISS.SI-ID 175692]

KOCBEK, Marijan, PUHARIČ, Krešimir, BOHINC, Rado, ZABEL, Bojan, OMAN, Branko, ZUPANČIČ, Andrej, ŠIPEC, Miha. Pravo intelektualne lastnine: Slovenski inštitut za management, 1996. 1 zv. (loč.pag.). [COBISS.SI-ID 1047851]

BERCE, Jaro, SOČAN, Lojze, BOHINC, Rado. Slovenska informacijska družba: okrogla miza “Vstop v Evropo”, Ljubljana, 8.maj 1996. Ljubljana, 1996. [COBISS.SI-ID 727762]

Preberi več “Članki s področja intelektualne lastnine”