Korporativno upravljanje kot orodje za premagovanje krize

Rado Bohinc (ur) et al., Znanstveno-raziskovalno središče Koper – Pravni inštitut, Univerzitetna založba Annales, 2013

Knjiga predstavlja raziskovalne rezultate temeljnega raziskovalnega projekta ARRS Pravno-ekonomski vidiki korporacijskega upravljanja v javnem in zasebnem sektorju kot orodja za premagovanje gospodarske in razvojne krize. V prvem delu knjige avtorji predstavijo ekonomsko analizo vzrokov in posledic svetovne finančno-gospodarske krize s poudarkom na razmerah v Sloveniji in Evropi, posebno pozornost pa namenjajo institucionalni reformi mednarodne pravne, trgovinske in finančne ureditve. V drugem delu se avtorji ukvarjajo s korporacijskim upravljanjem v širšem smislu in svojo pozornost usmerjajo tako v zasebni (realni in bančni) kot tudi v javni sektor. Predstavljena je soodvisnost dobrega korporacijskega upravljanja in gospodarske ter razvojne uspešnosti in razčlenjena učinkovitost orodij korporacijskega upravljanja za premagovanje vzrokov svetovne gospodarske in finančne krize. Obravnavana so splošna vprašanja korporacijskega upravljanja in posebni vidiki, kot so npr. odgovornost direktorjev, nasprotje interesov itd. Posebej je obravnavan slovenski problem upravljanja kapitalskih naložb države in slabih naložb banke, seveda v perspektivi svetovne finančne in gospodarske krize. Knjiga vsebuje tudi prispevke s področja korporacijskega upravljanja v javnem sektorju, predvsem sistemski položaj nosilcev izvajanja javnih služb, organizacija in pristojnosti ter odgovornosti organov oseb javnega prava, pri čemer avtorji ugotavljajo, da je javni sektor sistemsko zaostal in da je nekakšen torzo tranzicije. Ob zaključku pa avtorji tudi predstavijo možna izhodišča in predloge za reformo javnega sektorja..

Pravo in politike Evropske unije: povzetki pogodb in sodne prakse

Avtor: Rado Bohinc, Založba FDV, 2012, Ljubljana

Knjiga predstavlja celovit pregled razvoja ter mednarodnopravnega položaja EU, sestavo in pristojnosti njenih institucij, postopke odločanja ter osnovne značilnosti EU. Predstavljene so temeljne značilnosti in narava ter temeljni viri prava EU. V knjigi so zbrani in kontekstualizirani številni primeri sodnih praks, ki bodo študentom in ostalim bralcem pomagali razumeti vsebino in kompleksnost prava EU. Podrobno so obravnavane različne oblike tožb, postopki pred sodiščem EU. Posebna poglavja so namenjena obravnavi ekonomske in monetarne politike EU, proračunu in računskemu sodišču EU. Ker je pravo Evropske unije vseskozi spreminjajoče se telo pravnih pravil, je delo aktualno, saj so v njem predstavljena tako trenutno veljavna pravila delovanja EU kot tudi nekateri vidiki ureditve v prihodnosti. Delo je opremljeno s tabelami, slikami ter vprašanji za ponavljanje in preverjanje znanja, zato bo še posebej uporabno kot učbenik za študente različnih študijskih smeri in predmetov, povezanih s strukturo in delovanjem evropskih integracij.

Nakup knjige

Pravo gospodarskih družb

Borut Bratina, Rado Bohinc, Hilda Marija Pivka, Založba FDV, Ljubljana 2011, 1999.

Nakup knjige

Knjiga je namenjena je študentom Fakultete za družbene vede in Ekonomsko-poslovne fakultete ter drugim strokovnjakom ter članov organov vodenja in nadzora gospodarskih družb, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko gospodarskih družb in njihovega poslovanja. Obravnavane vse oblike organiziranja gospodarskih subjektov, od podjetnika posameznika preko osebnih družb in do kapitalskih družb, posebej podrobno delniška družba in družba z omejeno odgovorjnostjo. Zaradi narave delovanja in poslovanja gospodarskih subjektov in vključevanja Slovenije v EU, so avtorji pri vseh pomembnejših vprašanjih navedli in upoštevali ureditev v mednarodnem pravu, še posebej pa v pravu EU.

Temelji obveznostnega prava

Borut Bratina, Rado Bohinc, Hilda Marija Pivka, Založba FDV, Ljubljana 2011, 1999.

Nakup knjige

Knjiga je namenjena študentom FDV in EPF ter drugim, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko gospodarskih pogodb ter gospodarskih družb in njihovega poslovanja. Pojasnjen in prikazan je nastanek pravnega razmerja in opredeljeni so subjekti pravnega razmerja, ki so nosilci pravic in obveznosti v pravnem razmerju. Opredeljeno je, kje in kako se doseže pravno varstvo pravic. V nadaljevanju avtorji prikažejo osnove obveznostnega prava, pri čemer opredelijo pojem obveznosti, temelje za nastanek obveznosti, utrditev obveznosti, spremembe obveznih razmerij in ne nazadnje načine prenehanja razmerij. Sledi prikaz in pregled najpomembnejših gospodarskih pogodb. Najpomembnejši vrednostni papirji so obravnavani v posebnem poglavju.

Comparative Corporate Governance

Avtor: dr. Rado Bohinc, UP, Fakulteta za Management, 2010, 545 strani

Nakup knjige

Monografija vsebuje izsledke avtorjevih raziskav o sistemih korporacijskega upravljanja Združenih držav Amerike, Evropske unije, Velike Britanije, Nemčije, Francije, Slovenije in nekaterih drugih držav v Evropski uniji in zunaj nje. Analizirane so podobnosti in razlike, prednosti in slabosti ameriškega enotirnega sistema v primerjavi z evropskim dvotirnim sistemom korporacijskega upravljanja. Obenem so z raziskavo podani konvergenčnimi procesi v praksi – so ti premiki posledica ekonomske in finančne krize ali naravnega razvoja sodobnega kapitalizma? Znanstvena monografija Comparative
Corporate Governance odgovorja na to in številna druga zelo družbenoekonomsko
usmerjena vprašanja z neposrednim vplivom na učinkovitost gospodarstva in posledicˇno blaginjo države.

Preberi več “Comparative Corporate Governance”

Legal Issues of Corporate Governance

Author: prof. dr. Rado Bohinc
Published by: University of Primorska, Faculty of Management Koper, 2010 (electronic version)

The book presents the outcome of the extensive research on comparative analysis of corporate law in USA, EU and Slovenia. Thus it presents an overview of the USA, some EU countries and Slovenia legal solutions on specific corporate governance issues, like composition of corporate boards, duties, liabilities and conflict of interest of directors ands specific security markets’ regualtions requirements.


Korporacije: razlaga pravnih pravil in sodna praksa

Avtor: dr. Rado Bohinc, Izdala in založila: Nebra, d.o.o., Ljubljana, 2008, 819 strani

Knjiga je vseobsežna in poglobljena pravna analiza pravne ureditve in sodne prakse na področju korporacijskega prava v Sloveniji s primerjalnimi pregledi ureditev posameznih vprašanj v državah EU in ZDA ter tudi pravil in načel OECD in EU. Snov je razdeljena na 14 delov; v uvodnih dveh delih je predstavljen razvoj prava gospodarskih družb in pravni viri in pravna osebnost ter premoženje, firma, sedež, dejavnost in odgovornost za obveznosti gospodarskih družb. V tretjem in četrtem delu so predstavljeni samostojni podjetnik in osebne družbe, v četrtem delu pa družba z omejeno odgovornostjo. V petem do osmem delu je podrobno obravnavana delniška družba, posebej poglobljeno delnice in drugi korporacijski vrednostni papirji, nadalje razmerja med družbo in delničarji ter uporaba čistega in bilančnega dobička, lastne delnice, dematerializacija itd. Posebej podrobno, na več kot 200 straneh je razčlenjena pravna ureditev upravljanja delniške družbe, sestave, delovanja in odgovornosti njenih organov in delovanje skupščine delničarjev. V posebnih poglavjih so predstavljena pravila s področja povezovanja gospodarskih družb (koncernsko pravo), nadalje združevanja (pripojitve, spojitve), delitev in prevzemov ter preoblikovanja in končno prenehanja, likvidacije, stečaja, prisilne poravnave in likvidacije. Ob koncu so sistematično obrazloženi sodni postopki v korporacijskih razmerjih , tako postopki v nepravdnih zadevah, kot tudi registrski postopki in gospodarski spori iz korporacijskih razmerij.

Gospodarsko pogodbeno pravo

Avtor: prof. dr. Rado Bohinc, Alen Balde
Strokovni recenzent: doc. dr. Bojan Tičar
Založništvo in izdelava: Koper: Univerza na primorskem – Fakulteta za Management, 2008
Oblikovanje in fotografija na naslovnici: Alen Ježovnik
Naklada: 1000 izvodov