Članki s področja družbeno ekonomskega sistema

BOHINC, Rado. Slovenija potrebuje nov razvojni model : teze!. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju, ISSN 1855-8259, 2013, letn. 17, št. 6, str. 3-5. [COBISS.SI-ID 32492381]

BOHINC, Rado. Moč in nemoč za temeljne družbene spremembe. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju, ISSN 1855-8259, 2011, let. 15, št. 5, str. 3-6. [COBISS.SI-ID 50847842]

BOHINC, Rado. Pravo in družba: med slovensko in ameriško izkušnjo. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 10. feb. 2000, leto 19, št. 4, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 3198289]

BOHINC, Rado. Quo vadis, slovenski management? : v škarjah med institucinalnimi in notranjimi lastniki. Manager: revija za podjetne, ISSN 0353-8079. [Tiskana izd.], maj 1998, št. 5, str. 34-40. [COBISS.SI-ID 103192576]

BOHINC, Rado. Nova slovenska podjetniška zakonodaja. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1991, let. 17, št. 6, str. 540-546. [COBISS.SI-ID 2942980]

BOHINC, Rado. Spremenjeni pravni temelj upravljanja podjetij. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1992, let. 28, št. 2, str. 83-89. [COBISS.SI-ID 6482]

195. BOHINC, Rado. Pretpriemništvoto i promenata na sopstveničkite odnosi. V: IX simpozium za kvalitativnite faktori na stopanisuvanje, Struga 1991. Struga: Organizacioniot odbor na IX simpozium. 1991, str. 79-85. [COBISS.SI-ID 3635980]

BOHINC, Rado. Priod kon predpriemačkata reforma. SV : Stopanski vesnik, ISSN 0491-1032, 1990, let. 36, 1745, str. 10. [COBISS.SI-ID 6058762]

BOHINC, Rado. Delnice in delničarji v primerjalni ureditvi. V: Dnevi slovenskih pravnikov 89 od 12. do 14. oktobra l989 v Portorožu, (Združeno delo, ISSN 0350-7327, 1989, Letn. 15, št. 5). Ljubljana: Gospodarski vestnik. 1989, str. 532-548. [COBISS.SI-ID 10840578]

BOHINC, Rado. Konec dogovorne ekonomije. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 21. jan. 1989, 31, št. 16, str. 24. [COBISS.SI-ID 107167488]

BOHINC, Rado. Neuspešnost organizacij združenega dela – vzrok za reformo gospodarskega sistema. V: Poslovanje podjetij v gospodarski reformi. Ljubljana: Društvo ekonomistov. cop. 1989, str. 3-12. [COBISS.SI-ID 17618013]

BOHINC, Rado. Gospodarska reforma in podjetništvo. V: Organiziranje – podjetništvo : D. 1, (Organizacija in kadri, ISSN 0350-1531, Let. 21,št. 9/10). Kranj: Moderna organizacija. 1988, str. 751-758. [COBISS.SI-ID 7960834]

BOHINC, Rado. Nacionalizem je otrok političnega voluntarizma. Sodobnost, ISSN 0038-0482, 1988, let. 36, št. 5, str. 454-456. [COBISS.SI-ID 18638336]

BOHINC, Rado. Novosti v družbenoekonomskem delu : predlog dopolnitev k ustavi SFRJ. V: VII. zbor slovenskih pravnikov od 13. do 15. oktobra 1988 v Portorožu, (Združeno delo, ISSN 0350-7327, Letn. 14, št. 6). Ljubljana: Delo: Gospodarski vestnik. 1988, str. 585-593. [COBISS.SI-ID 10785282]

BOHINC, Rado. Podjetje, družba, organizacije združenega dela. V: Spremenjen položaj temeljne organizacije v delovni organizaciji kot tržnem subjektu : referati, [Ljubljana 1988]. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 1988, str. 32-54. [COBISS.SI-ID 13816064]

BOHINC, Rado. Upravljanje i raspolaganje društvenim sredstvima. V: Zakon o udruženom radu između dviju promjena, Ustavne promjene i privreda : referati. Zagreb: Savez pravnika u privredi Jugoslavije. 1988, str. 87-94. [COBISS.SI-ID 15642626]

BOHINC, Rado. Ustava in tržno gospodarstvo. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, 1988, let. 25, št. 5, str. 598-603. [COBISS.SI-ID 13263965]

BOHINC, Rado. Ustava in tržno gospodarstvo. V: FERFILA, Bogomil (ur.). Urejanje in krepitev trga v jugoslovanskem gospodarstvu, (Gospodarska založba). Ljubljana: Gospodarski vestnik. 1988, str. 204-211. [COBISS.SI-ID 28588290]

BOHINC, Rado. Samoupravljanje v Španiji. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, 1986, let. 23, št. 11, str. 1290-1301. [COBISS.SI-ID 8684800]

BOHINC, Rado. Subsidiarni pravni vir obveznostnih norm za združevalna razmerja : (ponazoritev predloga na primeru kupne pogodbe in mandatnih pogodb po ZOR). Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso, ISSN 0032-6976. [Tiskana izd.], 1986, let. 41 (103), št. 8/10, str. 367-383. [COBISS.SI-ID 14183168]

BOHINC, Rado. Trg in združevalna razmerja: predlogi za jasnejšo ureditev razmerij pri pridobivanju dohodka v spremembah ZZD. V: Razvoj pravnega urejanja združenega dela : zbornik referatov za simpozij v Portorožu, 10. in 11. aprila 1986. Ljubljana: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti. 1986, str. 96-111. [COBISS.SI-ID 17620829]

BOHINC, Rado. Oblikovanje in družbena kontrola cen v obrti : prikaz novosti v predpisih. V: Aktualna vprašanja razvoja drobnega gospodarstva. Ljubljana: Društvo pravnikov v gospodarstvu. 1984, str. 59-66. [COBISS.SI-ID 17624413]

BOHINC, Rado. Izvajanje predpisov o cenah v letu 1984. V: Sistem in politika cen v letu 1984 : (gradivo za seminar dne 31. 5. in 1. 6. 1984). Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije; Brdo pri Kranju: Center za usposabljanje vodilnih delavcev. 1984, str. 7-19. [COBISS.SI-ID 17623389]

BOHINC, Rado. Udruživanja rada i sredstava (neka pravna pitanja). Privreda i pravo : glasnik za privredno-pravnu teoriju i praksu, ISSN 0032-8952, 1986, let. 25, št. 5/8, str. 240-253. [COBISS.SI-ID 17636445]

BOHINC, Rado. Neka osnovna pitanja udruživanja rada i sredstava između organizacija udruženog rada na jedinstvenom jugoslovenskom tržištu. RS. Radničko samoupravljanje, ISSN 0350-3356, 1986, let. 9, št. 2, str. 3-9. [COBISS.SI-ID 17636189]

BOHINC, Rado. Pravni vidiki in postopki preoblikovanja družbenega kapitala v delniško glavnico. Organizacija in kadri : prva slovenska revija za organizacijska in kadrovska raziskovanja in prakso, ISSN 0350-1531, 1990, let. 23, št. 1/2, str. 168-177. [COBISS.SI-ID 13574402]

BOHINC, Rado. Preoblikovanje družbenih podjetij v družbe. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1990, let. 16, št. 1/2, str. 20-30. [COBISS.SI-ID 15138562]

BOHINC, Rado. Upravljanje kapitalske družbe. Združeno delo : revija za pravo, ISSN 0350-7327, 1989, let. 15, št. 5, str. 463-472. [COBISS.SI-ID 10799106]

BOHINC, Rado. Ustava in tržno gospodarstvo. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, 1988, let. 25, št. 5, str. 598-603. [COBISS.SI-ID 13263965]

BOHINC, Rado. Subsidiarni pravni vir obveznostnih norm za združevalna razmerja : (ponazoritev predloga na primeru kupne pogodbe in mandatnih pogodb po ZOR). Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso, ISSN 0032-6976. [Tiskana izd.], 1986, let. 41 (103), št. 8/10, str. 367-383. [COBISS.SI-ID 14183168]