Članki s področja ekonomske demokracije in socialne ekonomije

Finančna participacija zaposlenih

BOHINC, Rado. Družbeno neodgovorni zaostanek ekonomske demokracije : v Sloveniji politiko vse bolj usmerja kapital. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju, ISSN 1855-8259, 2018, letn. 22, št. 6, str. 3-6, ilustr. [COBISS.SI-ID 68819554]

BOHINC, Rado. Opcije kot orodje delavskega delničarstva. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 2005, letn. 31, št. 5, str. 717-737. [COBISS.SI-ID 5037854]

BOHINC, Rado. Delniške opcije in udeležba na dobičku. V: JUREN, Peter (ur.). Dnevi slovenskih pravnikov 2000: od 12. do 14. oktobra v Portorožu, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, Letn. 26, št. 6/7). Ljubljana: Gospodarski vestnik. 2000, str. 1229-1240. [COBISS.SI-ID 20050013]

BOHINC, Rado. Primerjalnopravni pregled finančne udeležbe zaposlenih v EU in njenih članicah. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1998, let. 24, št. 2, str. 147-162. [COBISS.SI-ID 1938257]

BOHINC, Rado, VIŠNER, Vladimir. Dopustnost omejevanja prenosljivosti delnic zunaj kroga imetnikov in pravne možnosti sklepanja delničarskih sporazumov. Pravna praksa: PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 1997, let. 16, št. 10, str. I-VI. [COBISS.SI-ID 1147947]

BOHINC, Rado. Družba pooblaščenka – korporacijska oblika povezovanja. Pravna praksa: PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 1997, let. 16, št. 25, str. 13-15 = pril. I-III. [COBISS.SI-ID 1713233]

BOHINC, Rado. Ureditev delnic zaposlenih v privatizacijski zakonodaji in zakonodaji o gospodarskih družbah ter o sodelovanju delavcev pri upravljanju podjetij. V: Delavsko delničarstv: seminar v Ljubljani, 14. maja 1992. Ljubljana: Gospodarski vestnik, Izobraževanje: Inštitut za managament. 1992. [COBISS.SI-ID 4151300

BOHINC, Rado. Finančna udeležba zaposlenih v poslovnem rezultatu podjetja. V: Lastništvo zaposlenih in uspešnost podjetij : mednarodna konferenca, Hotel Golf, Bled, 23. in 24. oktober , 1997. DEZAP – združenje za lastništvo zaposlenih: Ljubljana. 1997, brez pag. [COBISS.SI-ID 19888733]

Participacija zaposlenih pri upravljanju

BOHINC, Rado. Sodelovanje delavcev pri upravljanju : razlaga in uporaba pravnih pravil v praksi : za celostno posodobitev ZSDU. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju, ISSN 1855-8259, 2013, letn. 17, št. 3, str. 3-7. [COBISS.SI-ID 52320354]

BOHINC, Rado. Slovenija potrebuje nov razvojni model : teze!. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju, ISSN 1855-8259, 2013, letn. 17, št. 6, str. 3-5. [COBISS.SI-ID 32492381]

BOHINC, Rado. Sodelovanje delavcev pri upravljanju : razlaga in uporaba pravnih pravil v praksi : za celostno posodobitev ZSDU. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju, ISSN 1855-8259, 2013, letn. 17, št. 3, str. 3-7. [COBISS.SI-ID 52320354]

GOSTIŠA, Mato. Kakšna bo torej po novem ureditev delavskega soupravljanja v enotirnem sistemu upravljanja v ZGD-i?, Javna predstavitev mnenj o predlogu ZGD-1. Industrijska demokracija : časopis za zaposlene v sodobnem podjetju, ISSN 1408-1695, feb. 2006, letn. 10, št. 2, str. 7-22, fotogr. [COBISS.SI-ID 24823389]

RUS, Andrej, BRATINA, Borut, BOHINC, Rado, BAKOVNIK, Rajko. Vloga predstavnikov delavcev v organih družb z enotirnim in dvotirnim sistemom upravljanja : seminarsko gradivo. Ljubljana: Center za participativni menedžment, 2006. 1 zv., ilustr. [COBISS.SI-ID 8513564]

BOHINC, Rado. Uprava in delavski direktor. V: Soupravljanje zaposlenih v Sloveniji, Nemčiji in Evropi : mednarodna konferenca : povzetki referatov. Ljubljana: Friedrich Ebert Stiftung: Hans Böckler Stiftung: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, str. 24-29. [COBISS.SI-ID 7543556]

BOHINC, Rado. Družba pooblaščenka. Industrijska demokracija : časopis za zaposlene v sodobnem podjetju, ISSN 1408-1695, 1999, let. 3, št. 11, str. 29-30. [COBISS.SI-ID 19413085]

BOHINC, Rado. Sodelovanje zaposlenih pri upravljanju po predlagani 5. direktivi EU. Industrijska demokracija : časopis za zaposlene v sodobnem podjetju, ISSN 1408-1695, sept. 1999, št. 9, str. 15-16. [COBISS.SI-ID 19282269]

BOHINC, Rado. Delavski direktor. Industrijska demokracija : časopis za zaposlene v sodobnem podjetju, ISSN 1408-1695, januar 1999, let. 3, št. 1, str. 16-18. [COBISS.SI-ID 18890077]

BOHINC, Rado. D.d. in d.o.o. – sorodnosti in razlike : kateri obliki družbe dati prednosti v posameznem primeru?. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 19.3.1998, let. 17, št. 5, str. 4-6. [COBISS.SI-ID 1862737]

BOHINC, Rado. Družba pooblaščenka – korporacijska oblika povezovanja. Industrijska demokracija : časopis za zaposlene v sodobnem podjetju, ISSN 1408-1695, marec 1998, let. 2, št. 3, str. 24-27. [COBISS.SI-ID 18299485]

BOHINC, Rado. Participacija zaposlenih v Evropi in Sloveniji. V: Harmonizacija slovenskega pravnega reda s pravnimi predpisi in drugimi akti Evropske unije: strokovno gradivo za simpozij, Terme Čatež, 21. in 22. november 1997. [Ljubljana: Inštitut za statusno pravne raziskave: Inštitut za primerjalno pravo; Maribor: Inštitut za gospodarsko pravo]. 1997, 14 str. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 18805085]