Delniška družba

Avtor: dr. Rado Bohinc
Glavni urednik: Dušan Snoj
Direktor: Slobodan Sibinčič
Urednik: Vida Šibenik
Založila in izdala: TOZD Gospodarski vestnik v delovni organizaciji ČGP delo, Ljubljana 1989 
Tisk: VB&S, Milana Majcna 7, Ljubljana
Naklada: 1200 izvodov