Prenova upravljanja zdravstvenih ustanov je temelj in predpogoj zdravstvene reforme

I. Analiza poglavitnih šibkosti sedanjega sistema upravljanja javnih zdravstvenih zavodov (v nad. zavodov)

Poglavitne šibkosti sedanjega sistema upravljanja zavodov lahko strnemo v naslednje:

1.Preveč izpostavljena vloga ustanovitelja (vlade oz. ministrstva za zdravje, oz. občina), ki nima le pristojnosti usmerjanja in določanja politike, temveč tudi odločilne kadrovske (soglasje na imenovanje direktorja, določanje sestave in številčnih razmerij v svetu) in nekatere nadzorstvene in celo poslovodske pristojnosti; to ima za posledico:

-preveč omejene pristojnosti organov zavoda in s tem nepregledne odgovornosti direktorja in članov sveta;

-preveliko  odvisnost organov zavoda od ustanovitelja,  tako glede njihovega položaja, kot tudi glede vodenja poslov in s tem omejena avtonomija in nejasna odgovornost organov zavoda; strokovna neodvisnost je omejena.

2. Prepletanje poslovodskih in nadzorstvenih pristojnosti, predvsem med svetom zavoda in direktorjem kar ima za posledico:

– preveč omejene pristojnosti direktorja v razmerju do sveta, kar onemogoča uveljavljanje direktorske odgovornosti;

-vodenje poslov je tako delno v pristojnosti sveta, ki bi moral opravljati nadzorstveno funkcijo, vendar je ne more nad samim seboj, ker sprejema tudi poslovodske odločitve; nejasna je tudi odgovornost sveta;

-svet tako ni zgolj nadzorstveni temveč tudi poslovodni organ; nadzorno funkcijo nad vodenjem poslov ohranja ustanovitelj, kar zmanjšuje pomen in odgovornost tako sveta, kot direktorja, ustanovitelju pa nalaga kazuistično poseganje v vodenje poslov zavoda;

3. Kadrovski postopki in pogoji za imenovanje članov svetov zavodov ne zagotavljajo zahtevane strokovne in izkustvene usposobljenosti članov svetov za zahtevne naloge, ki jih izvajajo, niti strokovne (politične) neodvisnosti in raznolikosti sestave; čeprav mora biti sestav sveta interesno oz. predstavniško zasnovan (ustanovitelj, uporabniki, zaposleni), mora biti zagotovljena visoka strokovnost in tudi raznolikost članstva, kar mora zagotavljati postopek nominacije in akreditacije.

II. Izhodišča  novega sistema upravljanja javnih zdravstvenih zavodov

1.Pristojnost in odgovornost ustanovitelja (vlade oz. ministrstva za zdravje) je poleg regulatorne pristojnosti zgolj usmerjanje, določanje ciljev zavoda in  nadzor zakonitosti ter sprejem ustanoviteljskega akta (sprememb), zaključnega računa in finančnega ter poslovnega poročila, statusnih sprememb in odločitev o investicijah.

Svet javnega zavoda (v nadaljevanju nadzorni svet zavoda) ima v celoti nadzorstvene in kadrovske pristojnosti (imenovanje direktorja). Lahko uvede tudi soglasje na zakonsko omejen obseg odločitev direktorja. Član nadzornega sveta sklene z zavodom pogodbo o opravljanju nadzorstvene funkcije in je za učinkovito in zakonito opravljanje nadzorstvene in kadrovske funkcije odškodninsko odgovoren.

Direktor (v večjih zavodih lahko tudi 3 članska uprava, v nadaljevanju direktor) ima v celoti pristojnosti vodenja poslov (vključno s sprejemanjem planov in programov in finančnih načrtov in predlogom zaključnega računa), ki za svoje odločitve sprejemajo polno (tudi odškodninsko) odgovornost. Direktor po imenovanju lahko sklene z zavodom delovno razmerje (skladno z ZJU in ZSPJS)  ali pogodbo vodenju poslov.

Ustanovitelj z ustanoviteljskim aktom ne more drugače urediti sestave, načina imenovanja ter pristojnosti in odgovornosti organov vodenja in nadzora zavoda.

2. Pregledna razmejitev poslovodskih (direktor) in nadzorstvenih (nadzorni svet zavoda) pristojnosti, med nadzornim svetom zavoda in direktorjem. Direktor  ima vse pristojnosti vodenja poslov in neomejeno zastopa zavod – s statutom se v okviru zakonskih določb, lahko določi omejitev, in sicer, da mora za določene vrste poslov (določene s statutom) direktor pridobiti soglasje sveta (kar pa ni pogoj za veljavnost posla). Če se direktor ne strinja z nesoglasjem nadzornega  sveta lahko  zahteva od ustanovitelja, da odloči; ta ob tem odloča tudi o zaupnici direktorju ali svetu.

Direktor se pogaja z ustanoviteljem in ZZZS glede obsega in načinov ter standardov financiranja poslovanja, kot tudi glede investicij ter o tem sklepa zavezujoče pogodbe, na podlagi katerih sprejme letne finančne in planske akte, za katerih izvajanje odgovarja.

Pristojnost nadzornega sveta je, da  opravlja izključno nadzorstveno funkcijo nad vodenjem poslov v zavodu in je torej nadzorstveni organ zavoda. Direktor je dolžan redno poročati nadzornemu svetu in mu omogočiti izvajanje nadzora o kakršnemkoli vprašanju po njegovih zahtevah. Nadzorni svet direktorja dokončno  imenuje ali odpokliče (brez soglasja ali mnenja ustanovitelja).

Direktor in člani nadzornega sveta odškodninsko odgovarjajo zavodu za škodo, ki, kot posledica njihovega nedopustnega ravnanja nastane zavodu.

3. Ustanovitelj zagotavlja profesionalnost članov organov zavoda, s tem, da  določi kadrovski postopek (nominacije in akreditacije ter imenovanja članov nadzornih svetov zavodov in direktorja, oz. članov uprave) ter pogoje za imenovanje. Akreditacijski postopek je način preverjanja in potrditev pristojnega organa (akreditacijske komisije ustanovitelja), da prijavitelj izpolnjuje pogoje za funkcijo in se izvaja na zahtevo prijavitelja.  Nominacija je postopek predlaganja iz liste akreditiranih kandidatov. Ustanovitelj tudi preko izobraževalnih organizacij zagotavlja izobraževanje za pridobite potrdila o usposobljenosti, ki se zahteva v akreditacijskem postopku.

Člane nadzornega sveta zavodov imenujejo:

-največ 1/3 ustanovitelj, na način, kot do določi ustanoviteljski akt;

-največ 1/3 zaposleni, na način določen z  akti zavoda, h katerem dajo soglasje zaposleni;

-največ 1/3 uporabniki storitev (pacienti), na način določen s pravili pacientskih organizacij oz. združenj.

Ustanovitelj, uporabniki in zaposleni) lahko predlagajo kandidate za člane organov zavoda le izmed tistih, ki so predhodno opravili akreditacijski postopek in pridobili akreditacijo.

Člani nadzornega sveta so enakopravni tako glede uresničevanja pristojnosti, kot tudi odgovornosti, ne glede na to kdo jih imenuje. Odgovorni (tudi odškodninsko) so za vestno (kot strokovnjak) in pošteno izvajanje svojih dolžnosti ter za lojalnost zavodu.

Postopek nominacije in akreditacije zagotavlja preverjanje zahtevane strokovne in izkustvene usposobljenosti članov svetov za opravljajo funkcije in tudi raznolikost članstva (glede na spol, vrsto izobrazbe in vrsto izkušen,…).