Družbena odgovornost

DRUŽBENA ODGOVORNOST

Družbena odgovornost je predmet raziskovanja kot kompleksnost razmerij in ravnanj, ki vplivajo na življenje  prihodnjih rodov in kot podlaga družbenemu in političnemu delovanju z upoštevanjem svobode in dostojanstva ljudi.  Raziskovanju družbene odgovornosti v najširšem smislu, kot javne  in korporativne je sledila civilna pobuda, ki je formulirala in javno postavila 10 zahtev za družbeno odgovornost; sledilo je ustanovitev Gibanja za družbeno odgovornost (2017, 2018).

Družbeno odgovorno delovanje jemlje kot svoj razvojni temelj  znanje, izobraževanje in ustvarjalno delo, katerega cena se oblikuje predvsem po na načelu prispevka dodani vrednosti in manj na trgu delovne sile. Družbena odgovornost je odgovornost vsakogar – posameznikov in skupin, da v svojih življenjskih in družbenih vlogah ravnajo tako, a so tudi drugim na voljo enako kakovostni pogoji življenja in da z uresničevanjem svojih pravic ne posegajo v pravice drugih.

Družbena odgovornost je še posebej odgovornost korporacij ter nosilcev kapitala in politične oblasti (državnih organov in političnih strank), da svojo družbeno moč uresničujejo v mejah svojih pristojnosti v dobro vseh ljudi in okolja in, da zagotavljajo enako kakovostne pogoje življenja ljudem sedanjega in prihodnjih rodov. To pomeni, da so odgovorni za gospodarski in družbeni razvoj, za socialni položaj ljudi ter za premagovanje prevelike dohodkovne in s tem družbene neenakosti, ki izvira iz izkoriščanja dela v prid kapitala in za udejanjanje človekovih pravic in dostojanstva tudi v razmerjih med delom in kapitalom, lokalno in globalno.Družbeno odgovorno delovanje je treba zagotavljati z ustrezno vzgojo in izobraževanjem, uveljavljanjem pravne države, hitrejšo odzivnostjo državnih organov, etiko medsebojnega spoštovanja v vsakdanjem in političnem življenju ter več znanja (10 zahtev Gibanja za družbeno Odgovornost 2017).

Monografije

Monografija DRUŽBENA ODGOVORNOST, FDV, 2016 je temeljno in vseobsežno delo, ki poleg opredelitve družbene odgovornosti na njeni javni (oblastni, politični) ravni in na ravni korporacij vsebuje tudi vsa področja ekonomske demokracije in  socialne ekonomije, ki lahko prispevajo s svojimi mehanizmi k več družbene odgovornosti v sodobnem svetu.

V knjigi so predstavljena izhodišča možnega novega razvojnega modela Slovenije, ki temelji na splošno sprejetih vrednotah 21. stoletja, vendar na bolj uravnoteženih razmerjih med delom in kapitalom, upošteva pa velike premike, ki jih v organizaciji človeške družbe terja skokovit tehnološki razvoj. Knjiga obravnava družbeno odgovornost na oblastni in korporacijski ravni, vsebuje pa tudi poglavja iz družbeno odgovornega javnega upravljanja, npr. odgovornost in integriteto javnih funkcionarjev, direktorjev in načelnikov v javnem sektorju, pa tudi družbeno odgovorno korporativno upravljanje gospodarskih družb v državni lasti in javnih zavodov. Predstavljeni so tudi številni predlogi za zakonske izboljšave v smeri večje družbene odgovornosti za postavitev sistemskega okvira bolj uravnoteženih razmerij med delom in kapitalom.

BOHINC, Rado. Družbena odgovornost. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2016. 448 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-235-814-3. [COBISS.SI-ID 289539072]

Zborniki

Zborniki se nanašajo na različne civilno družbene pobude na tem področju, so pa tudi izraz poglobljenega raziskovalnega dela na raznovrstne teme družbene odgovornosti. Večina so novejšega datuma (2018, 2017), tako npr. zbornik Deset temeljnih zahtev za družbeno odgovornost, IRRDO, 2018 ali pa zbornik Za družbeno odgovornost, FDV, 2018 Izpostaviti velja tudi  zbornik konference Prihodnost slovenske države blaginje, FDV, 2017, ali pa zbornik Dodana vrednost kot poslovna informacija z vidika družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja podjetij, IRRDO, 2017. Posebej velja omeniti tudi  delo, ki je nastalo kot rezultat dognanj temeljnega raziskovalnega projekta in  sicer zbornik Corporate Social Responsibility FDV, 2016. 

BOHINC, Rado, MULEJ, Matjaž. Deset temeljnih zahtev za družbeno odgovornost. V: HRAST, Anita (ur.), MULEJ, Matjaž (ur.). Družbena odgovornost in trajnostni razvoj v znanosti, izobraževanju in gospodarstvu : zbornik prispevkov = Social responsibility and sustainable development in science, education and business : conference proceedings, (Zbirka Družbena odgovornost). Elektronska izd. Maribor: Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – (IRDO). 2018, [8 ] Str. http://www.irdo.si/irdo2018/referati/a-05-bohinc-mulej.pdf. [COBISS.SI-ID 13102876]

BOHINC, Rado, MULEJ, Matjaž. 10 basic requirements for social responsibility. V: MULEJ, Matjaž (ur.), HRAST, Anita (ur.). Družbena odgovornost in trajnostni razvoj v znanosti, izobraževanju in gospodarstvu : zbornik povzetkov prispevkov = Social responsibility and sustainable development in science, education and business : conference proceedings – summaries, (Zbirka Družbena odgovornost). Maribor: Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO). 2018, str. 19. [COBISS.SI-ID 13100316]

BOHINC, Rado, BOHINC, Rado (urednik). Za družbeno odgovornost: zbornik razprav. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV: Gibanje za družbeno odgovornost, 2018. 318 str., ilustr. ISBN 978-961-235-855-6. https://zebra.fdv.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 295768576]

BOHINC, Rado. Kako do države blaginje?. V: FILIPOVIČ HRAST, Maša (ur.), RAKAR, Tatjana (ur.). Zbornik povzetkov iz konference Prihodnost slovenske države blaginje, 24. 5. 2017, FDV, Univerza v Ljubljani. Ljubljana: Založba FDV. 2017, str. 6-10. http://knjigarna.fdv.si/knjige/sociologija/i_738_prihodnost-slovenske-drzave-blaginje. [COBISS.SI-ID 35118429]

BOHINC, Rado. Socially responsible governance. V: BOHINC, Rado, et al. Corporate social responsibility. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. 2016, str. 13-56. [COBISS.SI-ID 35445853]

BOHINC, Rado. The pillars and tools of the new social responsibility. V: MULEJ, Matjaž (ur.), HRAST, Anita (ur.), BERGANT, Živko (ur.). Dodana vrednost kot poslovna informacija z vidika družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja podjetij : zbornik povzetkov prispevkov = Value added as business information from the view of social responsibility & enterprise sustainability : conference proceedings – summaries, (Zbirka Družbena odgovornost). Maribor: Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO). 2017, str. 15. [COBISS.SI-ID 35189853]

BOHINC, Rado. Foreword. V: BOHINC, Rado, et al. Corporate social responsibility. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. 2016, str. 5-11. [COBISS.SI-ID 35447389]

BOHINC, Rado, MULEJ, Matjaž. 10 basic requirements for social responsibility. V: MULEJ, Matjaž (ur.), HRAST, Anita (ur.). Družbena odgovornost in trajnostni razvoj v znanosti, izobraževanju in gospodarstvu : zbornik povzetkov prispevkov = Social responsibility and sustainable development in science, education and business : conference proceedings – summaries, (Zbirka Družbena odgovornost). Maribor: Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO). 2018, str. 19. [COBISS.SI-ID 13100316]

BOHINC, Rado, BOHINC, Rado (urednik). Za družbeno odgovornost: zbornik razprav. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV: Gibanje za družbeno odgovornost, 2018. 318 str., ilustr. ISBN 978-961-235-855-6. https://zebra.fdv.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 295768576]

BOHINC, Rado. Kako do države blaginje?. V: FILIPOVIČ HRAST, Maša (ur.), RAKAR, Tatjana (ur.). Zbornik povzetkov iz konference Prihodnost slovenske države blaginje, 24. 5. 2017, FDV, Univerza v Ljubljani. Ljubljana: Založba FDV. 2017, str. 6-10. http://knjigarna.fdv.si/knjige/sociologija/i_738_prihodnost-slovenske-drzave-blaginje. [COBISS.SI-ID 35118429]

BOHINC, Rado. Socially responsible governance. V: BOHINC, Rado, et al. Corporate social responsibility. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. 2016, str. 13-56. [COBISS.SI-ID 35445853]

BOHINC, Rado. The pillars and tools of the new social responsibility. V: MULEJ, Matjaž (ur.), HRAST, Anita (ur.), BERGANT, Živko (ur.). Dodana vrednost kot poslovna informacija z vidika družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja podjetij : zbornik povzetkov prispevkov = Value added as business information from the view of social responsibility & enterprise sustainability : conference proceedings – summaries, (Zbirka Družbena odgovornost). Maribor: Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO). 2017, str. 15. [COBISS.SI-ID 35189853]

BOHINC, Rado. Foreword. V: BOHINC, Rado, et al. Corporate social responsibility. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. 2016, str. 5-11. [COBISS.SI-ID 35447389]

Članki

Članki doma se nanašajo na družbeno odgovornost za premagovanje družbene neenakosti ter  za globalne neenakosti v bogastvu ter na vse večje poglabljanje prepada med bogastvom in revščino posebej na vzvode prekarnega zaposlovanja v slovenskem pravnem redu, na opredelitev družbene odgovornosti v programih političnih strank ter na družbeno neodgovorni zaostanek ekonomske demokracije v Sloveniji; raziskovanju družbene odgovornosti sledi oblikovanje predlogov za uskladitev zakonodaje za več družbene odgovornosti.

Korporativna odgovornost direktorjev in nasprotje interesov je predmet raziskovanja v okviru korporativne družbene odgovornosti, kot sestavine integralne družbene odgovornosti. Družbena odgovornost kot evropski izziv terja integralno razumevanje korporativnega upravljanja. Glede korporativne družbene odgovornost raziskave razkrivajo velik razkorak med zavezami v  deklaracijah in prakso delovanja korporacij in zakonodajalcev, ki tem zavezam ne sledijo.

BOHINC, Rado. Družbena odgovornost za premagovanje družbene neenakosti. V: BOHINC, Rado (ur.), BOHINC, Rado. Za družbeno odgovornost : zbornik razprav. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV: Gibanje za družbeno odgovornost. 2018, str. 13-24. [COBISS.SI-ID 35794525]

BOHINC, Rado. Vzvodi prekarnega zaposlovanja v slovenskem pravnem redu. V: POGLAJEN, Črt (ur.), KOSTEVC, Črt (ur.), DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša (ur.). Prekarnost in družbena negotovost : interdisciplinarni pogledi na prekariat, (Zbirka Maksima). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Založništvo. 2018, str. 269-283, portret, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 36037469]

BOHINC, Rado. Analiza družbene odgovornosti v programih političnih strank. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju, ISSN 1855-8259, 2018, let. 22, št. 3, str. 3-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 67163746]

BOHINC, Rado. Družbeno neodgovorni zaostanek ekonomske demokracije : v Sloveniji politiko vse bolj usmerja kapital. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju, ISSN 1855-8259, 2018, letn. 22, št. 6, str. 3-6, ilustr. [COBISS.SI-ID 68819554]

BOHINC, Rado. Družbena odgovornost : globalne neenakosti v bogastvu : vse večje poglabljanje prepada med bogastvom in revščino. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 1. sep. 2017, letn. 59, št. 202, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 35131741]

BOHINC, Rado. Nekaj predlogov za uskladitev zakonodaje za več družbene odgovornosti. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju, ISSN 1855-8259, 2017, letn. 21, št. 3, str. 4-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 64483426]

BOHINC, Rado. Družbena odgovornost kot evropski izziv. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju, ISSN 1855-8259, 2017, letn. 21, št. 6, str. 3-5, ilustr. [COBISS.SI-ID 66083170]

BOHINC, Rado. Integralno razumevanje upravljanja je izraz korporativne družbene odgovornosti : slovenski kodeksi upravljanja drug mimo drugega. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju, ISSN 1855-8259, 2016, let. 20, št. 1, str. 4-5. [COBISS.SI-ID 59902818]

BOHINC, Rado. Korporativna družbena odgovornost v deklaracijah in praksi : ekonomska demokracija kot element družbene odgovornosti podjetij. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju, ISSN 1855-8259, 2015, letn. 19, št. 2, str. 17-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 57444962]. [COBISS.SI-ID 258222848]

BOHINC, Rado. Korporativna odgovornost direktorjev in nasprotje interesov in dolžnosti. V: BOHINC, Rado (ur.). Korporativno upravljanje kot orodje za premagovanje krize. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče – Pravni inštitut, Univerzitetna založba Annales. 2013, str. 147-184. [COBISS.SI-ID 2413011]

BOHINC, Rado. Urednikov predgovor : zakaj in od kod 10 zahtev za družbeno odgovornost?. V: BOHINC, Rado (ur.), BOHINC, Rado. Za družbeno odgovornost : zbornik razprav. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV: Gibanje za družbeno odgovornost. 2018, str. 5-10. [COBISS.SI-ID 35795037]

BOHINC, Rado. Globalne ocene knjige Dušana Petreskog “Gledanja i mišljenja o ekonomskoj tranziciji i iskustva Republike Makedoniju”. V: PETRESKI, Dušan. Gledanja i mišljenja o ekonomskoj tranziciji i iskustva Republike Makedonije i JU države. Skopje: [D. Petreski]. 2016, str. 223-227. [COBISS.SI-ID 34023005]

BOHINC, Rado. Corporate social responsibility versus directors’ duties and liabilities : voluntary & beyond compliance or a legal approach to CSR?. V: BOHINC, Rado (ur.). Corporate governance as a tool for economic growth. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. 2014, str. 13-31. [COBISS.SI-ID 33012573]

BOHINC, Rado. Corporate social responsibility: (a European legal perspective). Canterbury law review, ISSN 0112-0581, 2014, vol. 20, str. 21-37. https://search.informit.com.au/documentSummary;dn=513528818291723;res=IELAPA. [COBISS.SI-ID 33892701]

Posvetovanja, okrogle mize

Gibanje  Družbena  odgovornost je vzpodbudilo mnoge javne posvete in druge oblike razpravljanja o razsežnosti družbene odgovornosti v Sloveniji in svetu ter o načinih njenega doslednejšega uveljavljanja v življenju. Omenjamo le nekatere.

Posvet v Državnem svetu RS in ustanovitev Gibanja za družbeno odgovornost, 1. februar 2018, Državni svet, ljubljana (Bohinc, Rado, Pejovnik, Stanislav, Turk, Vito, Svetlik, Ivan, Toš, Niko, Tajnikar, Maks, Kovač, Bogo, Bebler Tone, Vodovnik, Zvone, Festič Mejra, Sočan, Lojze, Miran Mihelčič, Črt Poglajen, Anja Strojin Štampar.

BOHINC, Rado. Javna in korporativna družbena odgovornost : sodelovanje na okrogli mizi na alumni FDV konferenci Družbena odgovornost, Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 31. maj 2017. [COBISS.SI-ID 34976093]

BOHINC, Rado (diskutant), MENCINGER, Jože (diskutant), PEJOVNIK, Stane (diskutant), SVETLIK, Ivan (diskutant), TOŠ, Niko (diskutant). Družbena odgovornost danes in pri nas : okrogla miza v organizaciji Foruma 21, Mestni muzej, Ljubljana, 25. apr. 2018. [COBISS.SI-ID 42998573]

BOHINC, Rado. Korporativna družbena odgovornost: prispevek na posvetu S sodelovanjem do zaupanja in uspešnega poslovanja – stanje in izzivi na področju ekonomske demokracije v Sloveniji, Ljubljana, 16. marec 2015. [COBISS.SI-ID 35160925]

EKONOMSKA DEMOKRACIJA IN SOCIALNA EKONOMIJA

Znanstvena publicistika na tem področju obsega članke s področja finančne in strukturne participacije ter zadružništva, kot tudi o stanju in trendih glede  ekonomske in socialne ekonomije v Sloveniji in v svetu.

FINANČNA PARTICIPACIJA ZAPOSLENIH

Članki

Obravnava se družbeno neodgovorni zaostanek ekonomske demokracije. Raziskovanje vodi v sklep, da v Sloveniji politiko vse bolj usmerja kapital. Raziskovalno se podrobneje obravnava institut finančne udeležbe zaposlenih s primerjalno metodo. Predstavljeno je priporočilo EU ter razvojna in primerjalna pravna ureditev v članicah EU. Podrobneje sta predstavljeni predvsem pravni ureditvi v Franciji in Veliki Britaniji, kjer ima finančna udeležba zaposlenih bogato tradicijo ter zakonsko in drugo ureditev. Postavljeni so različni modeli udeležbe zaposlenih pri poslovnem uspehu oziroma dobičku podjetja ter različne oblike pridobivanja lastništva zaposlenih.

BOHINC, Rado. Družbeno neodgovorni zaostanek ekonomske demokracije : v Sloveniji politiko vse bolj usmerja kapital. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju, ISSN 1855-8259, 2018, letn. 22, št. 6, str. 3-6, ilustr. [COBISS.SI-ID 68819554]

BOHINC, Rado. Opcije kot orodje delavskega delničarstva. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 2005, letn. 31, št. 5, str. 717-737. [COBISS.SI-ID 5037854]

BOHINC, Rado. Delniške opcije in udeležba na dobičku. V: JUREN, Peter (ur.). Dnevi slovenskih pravnikov 2000: od 12. do 14. oktobra v Portorožu, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, Letn. 26, št. 6/7). Ljubljana: Gospodarski vestnik. 2000, str. 1229-1240. [COBISS.SI-ID 20050013]

BOHINC, Rado. Primerjalnopravni pregled finančne udeležbe zaposlenih v EU in njenih članicah. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1998, let. 24, št. 2, str. 147-162. [COBISS.SI-ID 1938257]

BOHINC, Rado, VIŠNER, Vladimir. Dopustnost omejevanja prenosljivosti delnic zunaj kroga imetnikov in pravne možnosti sklepanja delničarskih sporazumov. Pravna praksa: PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 1997, let. 16, št. 10, str. I-VI. [COBISS.SI-ID 1147947]

BOHINC, Rado. Družba pooblaščenka – korporacijska oblika povezovanja. Pravna praksa: PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 1997, let. 16, št. 25, str. 13-15 = pril. I-III. [COBISS.SI-ID 1713233]

BOHINC, Rado. Ureditev delnic zaposlenih v privatizacijski zakonodaji in zakonodaji o gospodarskih družbah ter o sodelovanju delavcev pri upravljanju podjetij. V: Delavsko delničarstv: seminar v Ljubljani, 14. maja 1992. Ljubljana: Gospodarski vestnik, Izobraževanje: Inštitut za managament. 1992. [COBISS.SI-ID 4151300

BOHINC, Rado. Finančna udeležba zaposlenih v poslovnem rezultatu podjetja. V: Lastništvo zaposlenih in uspešnost podjetij : mednarodna konferenca, Hotel Golf, Bled, 23. in 24. oktober , 1997. DEZAP – združenje za lastništvo zaposlenih: Ljubljana. 1997, brez pag. [COBISS.SI-ID 19888733]

PARTICIPACIJA ZAPOSLENIH PRI UPRAVLJANJU

Članki

V člankih je obravnava sodelovanja delavcev pri upravljanju, z namenom  razlage in uporaba pravnih pravil v praksi ter utemeljevanje predlogov za celostno posodobitev ZSDU. Raziskave utemeljujejo, da Slovenija potrebuje nov razvojni model. Raziskovalna razprava gre o vloga predstavnikov delavcev v organih družb z enotirnim in dvotirnim sistemom upravljanja, ter o uprava in delavskem direktorju. Posebej se kot oblika delavskega upravljanja obravnava družba pooblaščenka. Primerjalnopravne raziskave obravnavajo participacijo zaposlenih v Evropi in Sloveniji v okviru prizadevanj za harmonizacijo slovenskega pravnega reda s pravnimi predpisi in drugimi akti Evropske unije.

BOHINC, Rado. Sodelovanje delavcev pri upravljanju : razlaga in uporaba pravnih pravil v praksi : za celostno posodobitev ZSDU. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju, ISSN 1855-8259, 2013, letn. 17, št. 3, str. 3-7. [COBISS.SI-ID 52320354]

BOHINC, Rado. Slovenija potrebuje nov razvojni model : teze!. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju, ISSN 1855-8259, 2013, letn. 17, št. 6, str. 3-5. [COBISS.SI-ID 32492381]

BOHINC, Rado. Sodelovanje delavcev pri upravljanju : razlaga in uporaba pravnih pravil v praksi : za celostno posodobitev ZSDU. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju, ISSN 1855-8259, 2013, letn. 17, št. 3, str. 3-7. [COBISS.SI-ID 52320354]

GOSTIŠA, Mato. Kakšna bo torej po novem ureditev delavskega soupravljanja v enotirnem sistemu upravljanja v ZGD-i?, Javna predstavitev mnenj o predlogu ZGD-1. Industrijska demokracija : časopis za zaposlene v sodobnem podjetju, ISSN 1408-1695, feb. 2006, letn. 10, št. 2, str. 7-22, fotogr. [COBISS.SI-ID 24823389]

RUS, Andrej, BRATINA, Borut, BOHINC, Rado, BAKOVNIK, Rajko. Vloga predstavnikov delavcev v organih družb z enotirnim in dvotirnim sistemom upravljanja : seminarsko gradivo. Ljubljana: Center za participativni menedžment, 2006. 1 zv., ilustr. [COBISS.SI-ID 8513564]

BOHINC, Rado. Uprava in delavski direktor. V: Soupravljanje zaposlenih v Sloveniji, Nemčiji in Evropi : mednarodna konferenca : povzetki referatov. Ljubljana: Friedrich Ebert Stiftung: Hans Böckler Stiftung: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, str. 24-29. [COBISS.SI-ID 7543556]

BOHINC, Rado. Družba pooblaščenka. Industrijska demokracija : časopis za zaposlene v sodobnem podjetju, ISSN 1408-1695, 1999, let. 3, št. 11, str. 29-30. [COBISS.SI-ID 19413085]

BOHINC, Rado. Sodelovanje zaposlenih pri upravljanju po predlagani 5. direktivi EU. Industrijska demokracija : časopis za zaposlene v sodobnem podjetju, ISSN 1408-1695, sept. 1999, št. 9, str. 15-16. [COBISS.SI-ID 19282269]

BOHINC, Rado. Delavski direktor. Industrijska demokracija : časopis za zaposlene v sodobnem podjetju, ISSN 1408-1695, januar 1999, let. 3, št. 1, str. 16-18. [COBISS.SI-ID 18890077]

BOHINC, Rado. D.d. in d.o.o. – sorodnosti in razlike : kateri obliki družbe dati prednosti v posameznem primeru?. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 19.3.1998, let. 17, št. 5, str. 4-6. [COBISS.SI-ID 1862737]

BOHINC, Rado. Družba pooblaščenka – korporacijska oblika povezovanja. Industrijska demokracija : časopis za zaposlene v sodobnem podjetju, ISSN 1408-1695, marec 1998, let. 2, št. 3, str. 24-27. [COBISS.SI-ID 18299485]

BOHINC, Rado. Participacija zaposlenih v Evropi in Sloveniji. V: Harmonizacija slovenskega pravnega reda s pravnimi predpisi in drugimi akti Evropske unije: strokovno gradivo za simpozij, Terme Čatež, 21. in 22. november 1997. [Ljubljana: Inštitut za statusno pravne raziskave: Inštitut za primerjalno pravo; Maribor: Inštitut za gospodarsko pravo]. 1997, 14 str. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 18805085]

ZADRUŽNIŠTVO

Zadružništvo obravnava temeljno delo Družbena odgovornost v posebnem poglavju o socialni ekonomiji. Dodatno je zadružništvo predmet raziskovanja v raziskavi o delovnopravnem položaju kmetov ter o stanovanjskem zadružništvu.

Zadružništvo se raziskuje tudi, kot delavsko zadružništvo, kjer velja demokratično načelo upravljanja: en človek en glas. Raziskuje se vprašanje kooperativ v Zahodni Evropi in urejanje tega vprašanja v pravu Združenih držav Amerike. Hiter razvoj kooperativnega gibanja v Evropi in ZDA je povečal zanimanje ekonomske znanosti za raziskovanje teh vprašanj. Ugotovljeno je, da ima sodelovanje delavcev ugodne posledice za proizvodnjo v več primerih. Ekonomska učinkovitost je odvisna predvsem od dejstva, ali so delavci (člani) lastniki ali niso. Pravne ureditve so različne glede na pravice delavcev, ki delajo v kooperativah, ipd. V pravnih ureditvah so razlike glede pooblastil različnih upravnih teles in tudi o mandatu in položaju poslovodij. Za delavske kooperative je značilno: odprtost, demokratično upravljanje, načelo udeležbe pri dobičku po vloženem delu in načelo kolektivnosti.

Članki

BOHINC, Rado. Primerjalna ureditev delavskih zadrug v Evropi in ZDA. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1990, let. 16, št. 8, str. 743-753. [COBISS.SI-ID 21746434]

BOHINC, Rado. Pravna in finančna razmerja v zadrugah, kot neprofitnih stanovanjskih organizacijah. V: Strokovno gradivo za posvetovanje Stanovanjsko in gradbeno zadružništvo, Koper, 20. marec 1998. Koper: [s.n.]. 1998, folije, brez pag. [COBISS.SI-ID 18803037]

DELOVNA RAZMERJA

Monografije

Med monografijami s tega področja izpostavljamo NOVA DELOVNA RAZMERJA, FDV, 2015, ki vsebuje pregled vseh pomembnejših vprašanj s področja tako individualnih, kot tudi kolektivnih delovnih razmerij.

BOHINC, Rado. Nova delovna razmerja : kolektivna in individualna, (Knjižna zbirka Pravo in gospodarstvo). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2015. ISBN 978-961-235-456-5. http://knjigarna.fdv.si/knjige/interdisciplinarno/pravo-in-gospodarstvo/i_164_nova-delovna-razmerja

VODOVNIK, Zvone, BOHINC, Rado, KRESAL ŠOLTES, Katarina, PENKO-NATLAČEN, Metka. Nova delovna razmerja in managerska razmerja : gradivo za strokovno delavnico. Ljubljana: NEBRA, juniji 1998, loč.pag. [COBISS.SI-ID 19269469]

Zavrnitev piškotkovSpletna stran za nemoteno delovanje in čim boljšo uporabniško izkušnjo uporablja piškotke. Če se strinjate z našo politiko piškotkov, pojavno okno zaprite s klikom na znak x desno.