Korporativno upravljanje kot orodje za premagovanje krize

Rado Bohinc (ur) et al., Znanstveno-raziskovalno središče Koper – Pravni inštitut, Univerzitetna založba Annales, 2013

Knjiga predstavlja raziskovalne rezultate temeljnega raziskovalnega projekta ARRS Pravno-ekonomski vidiki korporacijskega upravljanja v javnem in zasebnem sektorju kot orodja za premagovanje gospodarske in razvojne krize. V prvem delu knjige avtorji predstavijo ekonomsko analizo vzrokov in posledic svetovne finančno-gospodarske krize s poudarkom na razmerah v Sloveniji in Evropi, posebno pozornost pa namenjajo institucionalni reformi mednarodne pravne, trgovinske in finančne ureditve. V drugem delu se avtorji ukvarjajo s korporacijskim upravljanjem v širšem smislu in svojo pozornost usmerjajo tako v zasebni (realni in bančni) kot tudi v javni sektor. Predstavljena je soodvisnost dobrega korporacijskega upravljanja in gospodarske ter razvojne uspešnosti in razčlenjena učinkovitost orodij korporacijskega upravljanja za premagovanje vzrokov svetovne gospodarske in finančne krize. Obravnavana so splošna vprašanja korporacijskega upravljanja in posebni vidiki, kot so npr. odgovornost direktorjev, nasprotje interesov itd. Posebej je obravnavan slovenski problem upravljanja kapitalskih naložb države in slabih naložb banke, seveda v perspektivi svetovne finančne in gospodarske krize. Knjiga vsebuje tudi prispevke s področja korporacijskega upravljanja v javnem sektorju, predvsem sistemski položaj nosilcev izvajanja javnih služb, organizacija in pristojnosti ter odgovornosti organov oseb javnega prava, pri čemer avtorji ugotavljajo, da je javni sektor sistemsko zaostal in da je nekakšen torzo tranzicije. Ob zaključku pa avtorji tudi predstavijo možna izhodišča in predloge za reformo javnega sektorja..