Lastninska razmerja

To poglavje obsega pregled znanstvene in publicistične dejavnosti na dveh velikih področjih ustvarjanja, to so vprašanja povezana z lastnino in lastninsko pravico ter iz tega izvedena vprašanja družbeno ekonomskega sistema.

LASTNINA IN LASTNINSKA PRAVICA

Že v zgodnjnih delih,  Lastnina in upravljanje, 1987 ter Obveznosti v združevalnih razmerjih, 1985 je razčlenjen odločilni pomen določno opredeljenih lastninskih razmerij za demokratično in učinkovito upravljanje sodobne korporacije in družbe. V najnovejših delih, kot je monografija Družbena odgovornost (2017), ali pa članek Zgodovinski prevoj lastninske pravice (2016), avtor utemelji tezo o zgodovinski determiniranosti in spremenljivosti  lastninske pravice in o njeni odvisnosti od ideologije prevladujočega razumevanja razmerja med delom in kapitalom. Utemeljena je teza tem, da je lastnina dinamična družbena kategorija in da je determinanta in ideološki temelj vsakokratnih družbeno ekonomskih odnosov v zgodovinsko spremenljivih družbah.

Članki do leta 1988 prinašajo raziskovalni sklep, da je družbeno lastnino treba obravnavati kot pravno kategorijo in, da so t.i. združevalna razmerja po pravni naravi obveznostna (obligacijska) razmerja; raziskovanje je usmerjeno v uporabo tradicionalnih civilno pravnih orodij (obveznostna razmerja, lastninska razmerja, trg) na tedanjo družbeno lastnino. Nadalje, da je lastnina zgodovinsko spremenljiva kategorija, ki  jo determinirajo vsakokratni družbeno ekonomski odnosi, ki določajo tudi način (pravice) upravljanja (samoupravljanje versus kapitalsko upravljanje) in prilaščanje. V člankih je kontroverzno in tedaj ideološko nesprejemljivo reformno izhodišče, namreč zanikanje nezdružljivosti družbene lastnine in tržnega gospodarstva ter izhodišče, da je trg in konkurenca med tedanjimi organizacijami združenega dela predpogoj za uspešnost gospodarstva in vzdržnost družbeno ekonomskega sistema..

V devetdesetih letih raziskave poglobljeno nasavljajo lastninsko krizo in reformo v nekdanji SFRJ in z lastninsko reformo ter privatizacijo v Sloveniji. V znanstvenih člankih in raziskavah avtor ponuja teoretične poglede na lastnino, ter predlaga temeljni pristop k lastninski reformi v Sloveniji. V iskanju pravnih poti pretvarjanja nekdanjih družbenih podjetij v kapitalske družbe, avtor razglablja o načinih pridobitve lastninske pravice na družbenem podjetju, izhajajoč iz tedaj ideološko nesprejemljivega izhodišča, da je družbena lastnina pravna kategorija. Raziskovalno se loti vprašanj, kot so družbena lastnina in trg v tedanjih ustavnih spremembah in tedaj prepotrebnih v spremembah gospodarskega sistema.

V obdobju po l. 1990 se raziskovanje in publicistika osredotoča na tranzicijska vprašanja, predvsem na področju gospodarstva in podjetništva: V ospredju so bila vprašanja  transformacije družbene lastnine v državno, (občinsko) javno institucionalno (javni skladi) in zasebno (individualno in korporacijsko). Lastninska reforma v Sloveniji je bila zanimiva tudi primerjalno pravno, saj je narekovala prihodnjo korporacijsko pravno ureditev.

Monografije

BOHINC, Rado,Lastnina in upravljanje, (Gospodarska založba). Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1987. 402 str. [COBISS.SI-ID 22158337]

BOHINC, Rado, Obveznosti v združevalnih razmerjih, (Gospodarska založba). Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1985. 199 str. [COBISS.SI-ID 1301]

Zborniki

BOHINC, Rado Razmerje med delom in kapitalom – moč in nemoč za temeljne družbene spremembe, SVETLIČ, Rok (ur.). K novi paradigmi pravičnosti. Koper: Založba Univerze na Primorskem. 2011, str. 11-24. [COBISS.SI-ID 4006103]

BOHINC, Rado, Nekaj teoretičnih pogledov na podjetje in lastnino,HOLCMAN, Borut (ur.), KNEZ, Rajko (ur.). Šime Ivanjko : liber amicorum : pravo, resnica, morala = ius, veritas, mos = Recht, Wahrheit, Sittlichkeit = law, truth, moral. Maribor: Pravna fakulteta. 2010, str. 7-34. [COBISS.SI-ID 3880919]

BOHINC, Rado, Postprivatizacijska nadvlada države nad gospodarstvom v Sloveniji, SIMONETI, Rino. Moč in nemoč državnega upravljanja : kaj mora in kaj zmore država. Ljubljana, Društvo Občanski forum. 2000, str. 21-27. [COBISS.SI-ID 20209757]

BOHINC, Rado, Lastninska reforma v Sloveniji,BOHINC, Rado (ur.), MILKOVIČ, Nina (ur.). Privatizacija na Slovenskem 1990-1992 : zbornik. Ljubljana: Državna založba Slovenije: Slovenski inštitut za management. 193, str. 83-105. [COBISS.SI-ID 4539396]

BOHINC, Rado, Lastninska kriza in reforma v SFRJ v devetdesetih letih,BOHINC, Rado (ur.). Pravniki v gospodarstvu na pragu devetdesetih let : zbornik ob 25-letnici Društva pravnikov v gospodarstvu Ljubljana. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 1989, str. 39-52. [COBISS.SI-ID 8483328]

BOHINC, Rado. Teze o vlasništvu,JANJIĆ, Danica (ur.), PETKOVIĆ, Miroslav (ur.). Politički sistem socijalističkog samoupravljanja i ustavne promene : zbornik referata. Beograd: Savez udruženja pravnika Jugoslavije. 1988, str. 182-190. [COBISS.SI-ID 16730370]

Komentarji zakonodaje

V obdobju brezupnih naporov za reforme družbenolastninskega ekonomskega in političnega Sistema je nastal Zakon o podjetjih, ki je uvedel kapitalske družbe prvič po nekaj desetletjih v tedanjo jugoslovansko socialistično stvarnost. Komentarji tega zakona so prispevali prepotrebna znanja o dotlej neuporabljenih kapitalskih pristopov k upravljanju in prilaščanju novo ustvarjene vrednosti. Komentarji so kolektivno strokovno in znanstveno delo takratnih strokovnjakov in raziskovalcev, ki so primerjalno spremljali razvoj korporacijskega prava v svetu.

ARAH, Janko (komentator), AVSEC, Franci (komentator), BOHINC, Rado (komentator), DEISINGER, Mitja (komentator), GERBEC, Franc (komentator), IVANJKO, Šime (komentator), IVANKO, Štefan (komentator), KALČIČ, Miran (komentator), KASTELIC, Vinko (komentator), KOCBEK, Marijan (komentator), MIHELČIČ, Miran (komentator), MIKLIČ, Gregor (komentator), POLIČ, Svetozar (komentator), RADOVAN, Aleksander (komentator), SAJOVIC, Bogomir (komentator), ŠINKOVEC, Janez (komentator), ŠKUFCA, Franc (komentator), TOPLIŠEK, Janez (komentator), TURK, Ivan (komentator), ZABEL, Bojan (komentator), ŽUŽEK, Ivan (komentator), GRAHEK, Stane (urednik) Kometar Zakona o združenem delu. Ljubljana: Delo, 1988. 957 str. [COBISS.SI-ID 1245954]

ARAH, Janko, AVSEC, Franci, BOHINC, Rado, DEISINGER, Mitja, GERBEC, Franc, IVANJKO, Šime, IVANKO, Štefan, KALČIČ, Miran, KASTELIC, Vinko, KOCBEK, Marijan, MIHELČIČ, Miran, MIKLIČ, Gregor, POLIČ, Svetozar, RADOVAN, Aleksander, SAJOVIC, Bogomir, ŠINKOVEC, Janez, ŠKUFCA, Franc, TOPLIŠEK, Janez, TURK, Ivan, ZABEL, Bojan, ŽUŽEK, Ivan. Komentar Zakona o združenem delu, (Gospodarska založba). Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1988. 957 str. [COBISS.SI-ID 6501632]

Članki  doma in v tujini

BOHINC, Rado. Historical transformation of property rights in the context of new paradigm of human development. Acta Histriae, ISSN 1318-0185. [Tiskana izd.], 2013, letn. 21, št. 3, str. 427-448. http://zdjp.si/sl/acta.htm. [COBISS.SI-ID 2448851]

BOHINC, Rado. Eigentumsreform in Slowenien : vom Belegschaftseigent um der Selbstverwaltung zum Privateigentum. V: Ponencias = Rapports = Vorträge = Papers. Valencia: CIRIEC. 1992, str. 1-15 (loč. pag., 2.referat). [COBISS.SI-ID 3976452]

BOHINC, Rado. Les réformes en Slovénie : de la propriété sociale à la propriété privée : syntheses des rapports. V: Les entreprises publiques, sociales et cooperatives dans la nouvelle Europe = Öffentliche Wirtschaft, Sozialwirtschaft und Genossenschaften im künftigen Europa. Valencia: CIRIEC. 1992, str. 84-86. [COBISS.SI-ID 7572996]

BOHINC, Rado. Probleme der Eigentumsreform in Slowenien : Blick nach Osteuropa. V: Europäische Perspektiven, (Gemeinwirtschaft, 1992, št. 4). Wien: J&V Ed.: Dachs-Verlag. 1992, str. 133-138. [COBISS.SI-ID 3988996]

BOHINC, Rado. Lastninska reforma v Sloveniji : (prispevek k razpravi). Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, 1992, let. 29, št. 3/4, str. 225-237. [COBISS.SI-ID 3913220]

Rado. Nekateri teoretični pogledi na lastnino. V: Organizacija, informatika, kadri : danes – jutri, X. jubilejno posvetovanje organizatorjev dela, Portorož, Avditorij, 1., 2. in 3. april 1991. Kranj: Moderna organizacija. 1991, str. 20-31. [COBISS.SI-ID 3985668]

BOHINC, Rado. Podjetje in lastnina. V: Dnevi slovenskih pravnikov od 11. do 13. oktobra 1990 v Portorožu, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, Let. 16,št. 5). Ljubljana: Gospodarski vestnik. 1990, str. 301-313. [COBISS.SI-ID 21702402]

BOHINC, Rado. Temeljni pristop k lastninski reformi. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, 1990, let. 27, št. 10/11, str. 1338-1344. [COBISS.SI-ID 17189122] BOHINC, Rado. Načini pridobitve lastninske pravice na družbenem podjetju. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso, ISSN 0032-6976. [Tiskana izd.], 1990, let. 45 (107), št. 11/12, str. 423-428. [COBISS.SI-ID 21898498]

BOHINC, Rado. Družbena lastnina kot pravna kategorija : nekatera odprta vprašanja. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso, ISSN 0032-6976. [Tiskana izd.], 1987, let. 42 (104), št. 1/2, str. 5-18. [COBISS.SI-ID 17618525] ,

Bohinc Rado. Nekateri teoretični pogledi na lastnino. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso, ISSN 0032-6976. [Tiskana izd.], 1991, let. 46, št. 3/5, str. 129-139. [COBISS.SI-ID 27260930] [COBISS.SI-ID 3913220]

BOHINC, Rado. Nekateri teoretični pogledi na lastnino. Organizacija in kadri : prva slovenska revija za organizacijska in kadrovska raziskovanja in prakso, ISSN 0350-1531, 1991, let. 24, št. 1/2, str. 20-31. [COBISS.SI-ID 26950658]

BOHINC, Rado. Lastnina je dinamična družbena kategorija. Naši razgledi : NR, ISSN 0547-3276, 11.III.1988, let. 37, št. 5, str. 158-159. [COBISS.SI-ID 6742272]

BOHINC, Rado. Delavec kot kapitalist: lastninska reforma. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 24. jun. 1989, 31, št. 145, str. 23. [COBISS.SI-ID 107167232]

BOHINC, Rado. Lastninske dileme. Združeno delo: revija za pravo, ISSN 0350-7327, 1989, let. 15, št. 4, str. 410-414. [COBISS.SI-ID 20521986]

OHINC, Rado. Družbena lastnina in trg v ustavnih spremembah. V: Družbena lastnina v spremembah gospodarskega sistema, Strokovno posvetovanje Družbena lastnina v spremembah gospodarskega sistema, Portorož, [19.-20. marec] 1987. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 1987, str. 63-88. [COBISS.SI-ID 17056256]

BOHINC, Rado. Državnolastninski monopol in ustavne spremembe. V: Dnevi slovenskih pravnikov 87 od 15. do 17. oktobra 1987 v Portorožu, (Združeno delo, ISSN 0350-7327, Letn. 13, 1987, št. 6). Ljubljana: Delo: Gospodarski vestnik. 1987, str. 636-643. [COBISS.SI-ID 5860689]

DRUŽBENO EKONOMSKI SISTEM

Članki

V novejšem raziskovalnem delu s tega področja se raziskovalno utemeljuje, da Slovenija potrebuje nov razvojni model ter analizira moč in nemoč za temeljne družbene spremembe. To so predvsem spremembe v razmerjih med delom in kapitalom, kot samostojnih temeljev upravljanja in udeležbe na skupaj ustvarjeni dodani vrednosti; to je podrobno razdelano v temeljnem delu, obsežni monografiji Družbena odgovornost iz . 2017. V tej zvezi avtor razglablja o spremenjenem pravnem temelju upravljanja podjetij in ponuja primerjalne rešitve o delnicah in delničarjih v primerjalni pravni ureditvi.

V obdobju nastajanja novega ekonomskega sistema raziskovalno delo prispeva k podlagam za novo slovensko zakonodajo o gospodarskih družb, potem, ko je nastopil konec dogovorne ekonomije. Raziskovalni rezultati iz reformnega obdobja razkrivajo neuspešnost organizacij združenega dela, kar je eden od temeljnih vzrokov za reformo gospodarskega sistema.   Poslovanje podjetij v gospodarski reformi ter gospodarska reforma in podjetništvo so tudi sicer predmet poglobljenega raziskovanja na tem področju v tem obdobju.

V obdobju razpadanja nekdanje SFRJ se je se z raziskovalnim delom poega v ustavno revizjsko razpravo z analizo novosti  v družbenoekonomskem delu  ustave s predlogi za dopolnitev k ustavi nekdanje SFRJ in SRS. Izviren je prispevek k urejanju družbeno ekonomskih razmerij v ustavi na temeljih  tržnega gospodarstva.  Posebej se raziskovanje nanaša na obligacijsko pravo, kot subsidiarni pravni vir obveznostnih norm za združevalna razmerja (ponazoritev predloga na primeru kupne pogodbe in mandatnih pogodb po ZOR).

Monografije in zborniki

BOHINC RADO, Temelji sistema in družbena kontrola cen, Center za samoupravno normativno dejavnost, , Ljubljana 1982

BOHINC, Rado. Postprivatizacijska nadvlada države nad gospodarstvom v Sloveniji : značilna struktura institucionalnega lastništva. V: HVALA, Ivan (ur.), SEDMAK, Marjan (ur.), SIMONETI, Rino (ur.). Sodobna država : kaj mora in kaj zmore, (Knjižna zbirka Politični procesi in inštitucije). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede: Društvo Občanski forum. 2003, str. 34-40. [COBISS.SI-ID 22098013]

Članki

BOHINC, Rado. Slovenija potrebuje nov razvojni model: teze!. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju, ISSN 1855-8259, 2013, letn. 17, št. 6, str. 3-5. [COBISS.SI-ID 32492381]

BOHINC, Rado. Moč in nemoč za temeljne družbene spremembe. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju, ISSN 1855-8259, 2011, let. 15, št. 5, str. 3-6. [COBISS.SI-ID 50847842]

BOHINC, Rado. Pravo in družba: med slovensko in ameriško izkušnjo. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 10. feb. 2000, leto 19, št. 4, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 3198289]

BOHINC, Rado. Quo vadis, slovenski management? : v škarjah med institucinalnimi in notranjimi lastniki. Manager: revija za podjetne, ISSN 0353-8079. [Tiskana izd.], maj 1998, št. 5, str. 34-40. [COBISS.SI-ID 103192576]

BOHINC, Rado. Nova slovenska podjetniška zakonodaja. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1991, let. 17, št. 6, str. 540-546. [COBISS.SI-ID 2942980]

BOHINC, Rado. Spremenjeni pravni temelj upravljanja podjetij. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1992, let. 28, št. 2, str. 83-89. [COBISS.SI-ID 6482]

BOHINC, Rado. Pravni okvir statusnega in lastninskega preoblikovanja podjetij. Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 12.III.1992, 41, št. 11, str. 61-63. [COBISS.SI-ID 64767744]

1BOHINC, Rado. Pretpriemništvoto i promenata na sopstveničkite odnosi. V: IX simpozium za kvalitativnite faktori na stopanisuvanje, Struga 1991. Struga: Organizacioniot odbor na IX simpozium. 1991, str. 79-85. [COBISS.SI-ID 3635980]

BOHINC, Rado. Priod kon predpriemačkata reforma. SV : Stopanski vesnik, ISSN 0491-1032, 1990, let. 36, 1745, str. 10. [COBISS.SI-ID 6058762]

BOHINC, Rado Delnice in delničarji v primerjalni ureditvi: Dnevi slovenskih pravnikov 89 od 12. do 14. oktobra l989 v Portorožu, (Združeno delo, ISSN 0350-7327, 1989, Letn. 15, št. 5). Ljubljana: Gospodarski vestnik. 1989, str. 532-548. [COBISS.SI-ID 10840578]

BOHINC, Rado. Konec dogovorne ekonomije. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 21. jan. 1989, 31, št. 16, str. 24. [COBISS.SI-ID 107167488]

BOHINC, Rado. Neuspešnost organizacij združenega dela – vzrok za reformo gospodarskega sistema. V: Poslovanje podjetij v gospodarski reformi. Ljubljana: Društvo ekonomistov. cop. 1989, str. 3-12. [COBISS.SI-ID 17618013]

BOHINC, Rado. Gospodarska reforma in podjetništvo. V: Organiziranje – podjetništvo : D. 1, (Organizacija in kadri, ISSN 0350-1531, Let. 21,št. 9/10). Kranj: Moderna organizacija. 1988, str. 751-758. [COBISS.SI-ID 7960834]

BOHINC, Rado. Nacionalizem je otrok političnega voluntarizma. Sodobnost, ISSN 0038-0482, 1988, let. 36, št. 5, str. 454-456. [COBISS.SI-ID 18638336]

BOHINC, Rado. Novosti v družbenoekonomskem delu : predlog dopolnitev k ustavi SFRJ. V: VII. zbor slovenskih pravnikov od 13. do 15. oktobra 1988 v Portorožu, (Združeno delo, ISSN 0350-7327, Letn. 14, št. 6). Ljubljana: Delo: Gospodarski vestnik. 1988, str. 585-593. [COBISS.SI-ID 10785282]

BOHINC, Rado. Podjetje, družba, organizacije združenega dela. V: Spremenjen položaj temeljne organizacije v delovni organizaciji kot tržnem subjektu : referati, [Ljubljana 1988]. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 1988, str. 32-54. [COBISS.SI-ID 13816064]

BOHINC, Rado. Upravljanje i raspolaganje društvenim sredstvima. V: Zakon o udruženom radu između dviju promjena, Ustavne promjene i privreda : referati. Zagreb: Savez pravnika u privredi Jugoslavije. 1988, str. 87-94. [COBISS.SI-ID 15642626]

BOHINC, Rado. Ustava in tržno gospodarstvo. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, 1988, let. 25, št. 5, str. 598-603. [COBISS.SI-ID 13263965]

BOHINC, Rado. Ustava in tržno gospodarstvo. V: FERFILA, Bogomil (ur.). Urejanje in krepitev trga v jugoslovanskem gospodarstvu, (Gospodarska založba). Ljubljana: Gospodarski vestnik. 1988, str. 204-211. [COBISS.SI-ID 28588290]

BOHINC, Rado. Samoupravljanje v Španiji. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, 1986, let. 23, št. 11, str. 1290-1301. [COBISS.SI-ID 8684800]

BOHINC, Rado. Subsidiarni pravni vir obveznostnih norm za združevalna razmerja : (ponazoritev predloga na primeru kupne pogodbe in mandatnih pogodb po ZOR). Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso, ISSN 0032-6976. [Tiskana izd.], 1986, let. 41 (103), št. 8/10, str. 367-383. [COBISS.SI-ID 14183168]

BOHINC, Rado. Trg in združevalna razmerja: predlogi za jasnejšo ureditev razmerij pri pridobivanju dohodka v spremembah ZZD. V: Razvoj pravnega urejanja združenega dela : zbornik referatov za simpozij v Portorožu, 10. in 11. aprila 1986. Ljubljana: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti. 1986, str. 96-111. [COBISS.SI-ID 17620829]


BOHINC, Rado. Neka osnovna pitanja udruživanja rada i sredstava između organizacija udruženog rada na jedinstvenom jugoslovenskom tržištu. RS. Radničko samoupravljanje, ISSN 0350-3356, 1986, let. 9, št. 2, str. 3-9. [COBISS.SI-ID 17636189]

, Rado. Oblikovanje in družbena kontrola cen v obrti : prikaz novosti v predpisih. V: Aktualna vprašanja razvoja drobnega gospodarstva. Ljubljana: Društvo pravnikov v gospodarstvu. 1984, str. 59-66. [COBISS.SI-ID 17624413]

BOHINC, Rado. Izvajanje predpisov o cenah v letu 1984. V: Sistem in politika cen v letu 1984 : (gradivo za seminar dne 31. 5. in 1. 6. 1984). Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije; Brdo pri Kranju: Center za usposabljanje vodilnih delavcev. 1984, str. 7-19. [COBISS.SI-ID 17623389]

BOHINC, Rado. Družbeni in ekonomski pomen minulega dela,Usklajevanje samoupravnih splošnih aktov z zakonom o razširjeni reprodukciji in minulem delu, Ljubljana, november 1983. Ljubljana: Društvo pravnikov v gospodarstvu. 1983, str. 5-10. [COBISS.SI-ID 17623645]

BOHINC, Rado. Normativno pravna dejavnost pri oblikovanju, določanju politike in družbeni kontroli cen v organizacijah združenega dela. V: Aktualne naloge pri uresničevanju novega sistema cen. Ljubljana: Univerzum. 1981, str. 17-28. [COBISS.SI-ID 17623901]

BOHINC, Rado. Privatizacija : (pojasnila strokovnih pojmov). Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 2.IV.1992, 41, št. 14, str. 70-72. [COBISS.SI-ID 64775936]

BOHINC, Rado. Privatizacija po veljavni slovenski zakonodaji. Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 10.XII.1992, 41, št. 49, str. 59-63. [COBISS.SI-ID 4216324]

KOCBEK, Marijan, BOHINC, Rado. Zakonsko-tehnično urejanje trgovinskih družb. Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 1992, let. 41, št. 3, str. 60-63. [COBISS.SI-ID 4018948]

BOHINC, Rado, KOCBEK, Marijan. Predlogi – zasnova za ureditev družb v Sloveniji. Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 1992, let. 41, št. 6, str. 57-61. [COBISS.SI-ID 4016132]

BOHINC, Rado. Prenos družbenega kapitala na sklad in obročna prodaja podjetja : svetovalec. Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 29.X.1992, let. 41, št. 43, str. 59-61. [COBISS.SI-ID 4061444]

BOHINC, Rado. Pravne poti preoblikovanja podjetij. Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 19.XI.1992, let. 41, št. 46, str. 59-62. [COBISS.SI-ID 4214532]

BOHINC, Rado, IVANJKO, Šime, KOCBEK, Marijan, UDE, Lojze. Prenos družbenega kapitala : svetovalec. Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 1992, let. 41, št. 48, str. 79-80, št. 49, str. 64, št. 50, str. 61-64. [COBISS.SI-ID 4216068]

ZABEL, Bojan, PUHARIČ, Krešimir, IVANJKO, Šime, PIVKA, Hilda Marija, ILEŠIČ, Marko, BOHINC, Rado, ILEŠIČ, Mirko, KOCBEK, Marijan, TURK, Ivan, ŠLIBAR, Janez, DEISINGER, Mitja. Predlog zakona o gospodarskih družbah : ESA 557. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, ISSN 1318-0169. [Tiskana izd.], 8. dec. 1992, letn. 18, št. 27, str. 2-64. [COBISS.SI-ID 4843036]

BOHINC, Rado. Predlog za zakonsko ureditev lastninskega in statusnega preoblikovanja podjetij v Sloveniji : pobude, predlogi. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 1992, let. 11, št. 3 (243), str. 12-13. [COBISS.SI-ID 3602948]

BOHINC, Rado, KOCBEK, Marijan, ŠINKOVEC, Janez, UDE, Lojze. Uporaba zakona o družbenem kapitalu v Republiki Sloveniji. Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 19.IX.1991, let. 40, št. 37, str. 59-63. [COBISS.SI-ID 54492160]

BOHINC, Rado, KOCBEK, Marijan. Ocena razvoja in stanja podjetniške zakonodaje. Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 12.XII.1991, let. 40, št. 49, str. 58-6O. [COBISS.SI-ID 4015620]

BOHINC, Rado. Udruživanja rada i sredstava (neka pravna pitanja). Privreda i pravo : glasnik za privredno-pravnu teoriju i praksu, ISSN 0032-8952, 1986, let. 25, št. 5/8, str. 240-253. [COBISS.SI-ID 17636445]

BOHINC, Rado. Pravni vidiki in postopki preoblikovanja družbenega kapitala v delniško glavnico. Organizacija in kadri : prva slovenska revija za organizacijska in kadrovska raziskovanja in prakso, ISSN 0350-1531, 1990, let. 23, št. 1/2, str. 168-177. [COBISS.SI-ID 13574402]

BOHINC, Rado. Preoblikovanje družbenih podjetij v družbe. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1990, let. 16, št. 1/2, str. 20-30. [COBISS.SI-ID 15138562]

BOHINC, Rado. Načini pridobitve lastninske pravice na družbenem podjetju. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso, ISSN 0032-6976. [Tiskana izd.], 1990, let. 45 (107), št. 11/12, str. 423-428. [COBISS.SI-ID 21898498]

BOHINC, Rado. Temeljni pristop k lastninski reformi. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, 1990, let. 27, št. 10/11, str. 1338-1344. [COBISS.SI-ID 17189122]

BOHINC, Rado. Upravljanje kapitalske družbe. Združeno delo : revija za pravo, ISSN 0350-7327, 1989, let. 15, št. 5, str. 463-472. [COBISS.SI-ID 10799106]

BOHINC, Rado. Ustava in tržno gospodarstvo. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, 1988, let. 25, št. 5, str. 598-603. [COBISS.SI-ID 13263965]

BOHINC, Rado. Lastninska razmerja in upravljanje v osebnih in kapitalskih družbah. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso, ISSN 0032-6976. [Tiskana izd.], 1987, let. 42 (104), št. 11/12, str. 491-509. [COBISS.SI-ID 3990788]

BOHINC, Rado. Samoupravljanje v Španiji. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, 1986, let. 23, št. 11, str. 1290-1301. [COBISS.SI-ID 8684800]

BOHINC, Rado. Samoupravno sporazumevanje na področju cen. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso, ISSN 0032-6976. [Tiskana izd.], 1984, let. 39, št. 8/10, str. 327-341. [COBISS.SI-ID 17619293]