Lastnina in upravljanje

Avtor: dr. Rado Bohinc
Glavni urednik: Franjo Krivec
Direktor: Slobodan Sibinčič
Urednik: Stane Grahek
Opremil: Milan Turel
Izdala in založila: TOZD gospodarski vestnik v delovni organizaciji ČGP Delo
Tisk: Grafika Soča, Nova Gorica, 1987
Naklada: 500 izvodov