Pravo gospodarskih družb

Borut Bratina, Rado Bohinc, Hilda Marija Pivka, Založba FDV, Ljubljana 2011, 1999.

Nakup knjige

Knjiga je namenjena je študentom Fakultete za družbene vede in Ekonomsko-poslovne fakultete ter drugim strokovnjakom ter članov organov vodenja in nadzora gospodarskih družb, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko gospodarskih družb in njihovega poslovanja. Obravnavane vse oblike organiziranja gospodarskih subjektov, od podjetnika posameznika preko osebnih družb in do kapitalskih družb, posebej podrobno delniška družba in družba z omejeno odgovorjnostjo. Zaradi narave delovanja in poslovanja gospodarskih subjektov in vključevanja Slovenije v EU, so avtorji pri vseh pomembnejših vprašanjih navedli in upoštevali ureditev v mednarodnem pravu, še posebej pa v pravu EU.