Podatki o znanstveno raziskovalnem in pedagoškem delu v obdobju 1979-2019

Prof. Dr. Rado Bohinc je redni profesor za primerjalno pravo in pravo Evropske unije (EU) in znanstveni svetnik na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede v Ljubljani (UL FDV). Od leta 1990 predava in raziskuje, tudi na številnih tujih univerzah, na primer ZDA (UCLA – Fulbright, 1999, Univerza v San Diegu, 1999, 2019, New York State University, Potsdam, 1987, Cornell University, Ithaca 1987, Cleveland State University 1989 in v zadnjem času v Evropi (Nemčija 2017, Španija 2017, Italija 2015, 2018, Češka 2019, Norveška 2017) Rusija (2017, 2018), Indija 2017, 2018, Nepal 2017, 2018, Južna Koreja, 2018, Nova Zelandija, 2014 itd.). Dr. Rado Bohinc je prispeval več kot 30 znanstvenih prispevkov na znanstvenih konferencah in simpozijih v vlogi vodilnega govorca, panelista ali poročevalca. (podrobnosti v SICRIS).

Dr. Rado Bohinc je aktiven raziskovalec že od leta 1990; do zdaj je bil vodja devetih in sodelavec pri 4 nacionalnih temeljnih in več mednarodnih raziskovalnih projektih. Področja in rezultati raziskav so podrobneje razvidni iz naslovov številnih znanstvenih publikacij (monografij in zbornikov), ki povzemajo raziskovalne dosežke. Trenutno je vodja raziskovalnega centra za primerjalno pravo UL FDV, član raziskovalnega programa za upravljanje omrežij javnega in zasebnega sektorja ter član Pravnega inštituta Znanstveno-raziskovalnega centra Koper (podrobnosti v SICRIS).

Dr. Rado Bohinc je objavil 40 znanstvenih monografij, 17 samostojnih znanstvenih esejev ali poglavij v monografiji in 52 strokovno recenziranih znanstvenih člankov (vsi uradni podatki SICRIS). Njegove zgodnje knjige so Lastništvo in upravljanje, 1988 (GV), Delniška družba 1990, (GV), Korporativno upravljanje v Evropi in ZDA, 2001 (FDV), Osebe javnega prava 2003 (GV) . Njegove najpomembnejše znanstvene monografije so Korporacije, 2009 (Nebra), Primerjalno korporacijsko pravo, 2010 (Verlag DM, Saarbrücken), Korporacije in partnerstva, izdaja 2006, izdaja 2009, izdaja 2012, izdaja 2018 (Kluwer), Medijsko pravo, izdaja 2014 in izdaja 2019 (Kluwer), Zavarovalno pravo (soavtor), 2018 (Kluwer), Pravo in institucije EU, izdaja 2007 in izdaja 2012 (FDV) Družbena odgovornost 2017 (FDV). Je urednik in soavtor več skupnih publikacij, na primer: Družbena odgovornost, 2018 (FDV), Korporativna družbena odgovornost, 2016 (FDV), Korporativno upravljanje kot orodje za gospodarsko rast, 2016 (FDV).

Pedagoška dejavnost dr. Bohinca vključuje skoraj 30 let univerzitetnega poučevanja na vseh treh stopnjah (podiplomski, magistrski in doktorski) na FDV UL in drugih univerzah, najprej kot docent (1988), nato kot izredni profesor in od l. 2003 kot redni profesor in znanstveni svetnik na Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru in Univerzi na Primorskem. Občasno je predaval kot gostujoči profesor tudi na drugih nacionalnih in tujih univerzah, predvsem na področju primerjalnega poslovnega prava in korporativnega upravljanja ter prava, institucij in politik Evropske unije. Bil je mentor pri 10 doktorskih nalogah in somentor pri 2. Bil je tudi mentor pri 25 magistrskih in 2 specialističnih nalogah somentor pri 4 ter mentor pri 84 diplomskih nalogah.

ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO (podatki SICRIS, marec 2019)

40 znanstvenih monografij
17 samostojnih znanstvenih sestavkov ali poglavij v monografski publikaciji
52 izvirnih in  12 preglednih znanstvenih člankov
23 vabljenih predavanj, znanstveni prispevek na konferenci  
4 vabljena predavanja v tujini na konferenci brez natisa
30 znanstvenih prispevkov na konferenci
Nosilec in sodelavec v 12 nacionalnih znanstveno reaziskovalnih projektih ter dodatno v številnih drugih mednarodnih in aplikativnih raziskovalnih projektih

PEDAGOŠKO DELO (podatki SICRIS, marec 2019)

nosilec in izvajalec pedagoške dejavnosti na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za družbene vede pri pravnih predmetih, in sicer (v različnih obdobjih): Temelji prava, Delovno in socialno pravo, Gospodarsko pravo, Pravo EU, Business Law, Comparative Corporate Law, Upravljanje neprofitnih organizacij;

-občasno izvajalec pedagoške dejavnosti na fakultetah in viskoih šolah drugih slovenskih univerz (Fakulteta za management UP. Ekonomsko poslovna fakulteta UM, Visoka šola za upravljanje Novo mesto, Gea College, Fakulteta za dizajn…

16 predavanj na tujih univerzah v Evropi (Norveška, Italija, Španija, Nemčija, Avstrija), ZDA, Rusiji, Indiji, Nepalu, J. Koreji.

-mentor pri 10 doktorskih disertacijah  in somentor pri 2

-mentor pri 25 magistrskih in 2 specialističnih delih ter somentor pri 4

-mentor pri 84 diplomskih delih

-recenzent 5 recenzij monografij i

-urednik v skupno 12 domačih in mednarodnih znanstvenih revijah in zbornikih.

ČASOVNI PREGLED

Obdobje ustvarjanja (1979-2019) je obdobje velikih družbenih sprememb ter hitrega tehnološkega razvoja v Sloveniji in globalno, kar vse je močno zaznamovalo  njegovo znanstveno ustvarjanje. To je čas, razpada socialističnih družbenih ureditev in državnih tvorb in nastanka novih držav ter lastninskih in družbeno ekonomskih transformacij ter postopne uveljavitve neoliberalnega kapitalizma kot globalnega sistema

Znanstveno delo bi tako lahko razdelili v 3 medsebojno povsem različna obdobja:

 1. 1979-1989 to je čas reformnih prizadevanj za prepotrebno družbeno prenovo prejšnje države;
 2. 1989-2004 to je čas ki ga zaznamuje ustvarjanje temeljev politične, ekonomske in pravne zgradbe nove države Slovenije, ki je nastala po razpadu prejšnje, oz. z osamosvojitvijo ter njenega umeščanja v mednarodno skupnost, posebej v institucionalne povezave, kot so OZN in njene agencije ter še posebej EU, Nato OECD…itd.;
 3. 2004-2019, to je čas utrjevanja slovenske, družbene, ekonomske in pravne ureditve, njene evropske in svetovne primerljivosti in čas slovenske vključenosti v pravni in institucionalni red Evropske Unije

Svojevrsten izziv znanosti je ustvarjanje ne le v  dveh različnih državah temveč v dveh   povsem različnih družbenih paradigmah, vrednostnih sistemih in pravnih civilizacijah (družbeno lastninski in rimskopravni) in hkrati, vsaj na teoretski ravni prispevati k usmerjanju razvoja dinamičnih družbenih procesov.

ŠTEVILČNI PREGLED

Znanstvena in strokovna publicistika, raziskovalna in pedagoška dejavnost iz skoraj 40 letnega obdobja 1979 do 2019 po Sicrisu (marec 2019) obsega:

1.01 Izvirni znanstveni članek 52
1.02 Pregledni znanstveni članek 12
1.03 Kratki znanstveni prispevek 1
1.04 Strokovni članek 62
1.05 Poljudni članek 5
1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) 23
1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) 14
1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 30
1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci 35
1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) 1
1.12.Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 6
1.13.Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci 2
1.14. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 17
1.16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 17
1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 6
1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika 2
1.20 Predgovor, spremna beseda 11
1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar 6
1.22 Intervju 44
2.01 Znanstvena monografija 40
2.02 Strokovna monografija 12
2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo 13
2.05 Drugo učno gradivo 28
2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid 5
2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav 18
2.25 Druge monografije in druga zaključena dela 11
3.14 Predavanje na tuji univerzi 6
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 20
3.16 Vabljeno predavanje v tujini na konferenci brez natisa 4

VSEBINSKA RAZVRSTITEV (PODROČJA IN OBLIKE)

 1. ZNANSTVENA IN STROKOVNA PUBLICISTIKA (monografije, zborniki, članki)
  • gospodarsko pravo, primerjalno korporacijsko upravljanje
  • družbena odgovornost, ekonomska demokracija socialna ekonomija
  • znanost (raziskovalna dejavnost) in univerza (visoko šolstvo
  • javno upravljanje, pravo EU, politični sistem, človekove pravice, mediji
  • lastnina, lastninska pravica in družbeno ekonomski sistem
 2. RAZISKOVALNI PROJEKTI
 3. MEDNARODNA PREDAVANJA (TUJE UNIVERZE, MEDNARODNE ZNANSTVENE KONFERENCE)
 4. INTERVJUJI
Zavrnitev piškotkovSpletna stran za nemoteno delovanje in čim boljšo uporabniško izkušnjo uporablja piškotke. Če se strinjate z našo politiko piškotkov, pojavno okno zaprite s klikom na znak x desno.