Podatki o znanstveno raziskovalnem in pedagoškem delu v obdobju 1979-2019

ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO (podatki SICRIS, marec 2019)

40 znanstvenih monografij
17 samostojnih znanstvenih sestavkov ali poglavij v monografski publikaciji
52 izvirnih in  12 preglednih znanstvenih člankov
23 vabljenih predavanj, znanstveni prispevek na konferenci  
4 vabljena predavanja v tujini na konferenci brez natisa
30 znanstvenih prispevkov na konferenci
Nosilec in sodelavec v 12 nacionalnih znanstveno reaziskovalnih projektih ter dodatno v številnih drugih mednarodnih in aplikativnih raziskovalnih projektih

PEDAGOŠKO DELO (podatki SICRIS, marec 2019)

nosilec in izvajalec pedagoške dejavnosti na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za družbene vede pri pravnih predmetih, in sicer (v različnih obdobjih): Temelji prava, Delovno in socialno pravo, Gospodarsko pravo, Pravo EU, Business Law, Comparative Corporate Law, Upravljanje neprofitnih organizacij;

-občasno izvajalec pedagoške dejavnosti na fakultetah in viskoih šolah drugih slovenskih univerz (Fakulteta za management UP. Ekonomsko poslovna fakulteta UM, Visoka šola za upravljanje Novo mesto, Gea College, Fakulteta za dizajn…

16 predavanj na tujih univerzah v Evropi (Norveška, Italija, Španija, Nemčija, Avstrija), ZDA, Rusiji, Indiji, Nepalu, J. Koreji.

-mentor pri 10 doktorskih disertacijah  in somentor pri 2

-mentor pri 25 magistrskih in 2 specialističnih delih ter somentor pri 4

-mentor pri 84 diplomskih delih

-recenzent 5 recenzij monografij i

-urednik v skupno 12 domačih in mednarodnih znanstvenih revijah in zbornikih.

ČASOVNI PREGLED

Obdobje ustvarjanja (1979-2019) je obdobje velikih družbenih sprememb ter hitrega tehnološkega razvoja v Sloveniji in globalno, kar vse je močno zaznamovalo  njegovo znanstveno ustvarjanje. To je čas, razpada socialističnih družbenih ureditev in državnih tvorb in nastanka novih držav ter lastninskih in družbeno ekonomskih transformacij ter postopne uveljavitve neoliberalnega kapitalizma kot globalnega sistema

Znanstveno delo bi tako lahko razdelili v 3 medsebojno povsem različna obdobja:

 1. 1979-1989 to je čas reformnih prizadevanj za prepotrebno družbeno prenovo prejšnje države;
 2. 1989-2004 to je čas ki ga zaznamuje ustvarjanje temeljev politične, ekonomske in pravne zgradbe nove države Slovenije, ki je nastala po razpadu prejšnje, oz. z osamosvojitvijo ter njenega umeščanja v mednarodno skupnost, posebej v institucionalne povezave, kot so OZN in njene agencije ter še posebej EU, Nato OECD…itd.;
 3. 2004-2019, to je čas utrjevanja slovenske, družbene, ekonomske in pravne ureditve, njene evropske in svetovne primerljivosti in čas slovenske vključenosti v pravni in institucionalni red Evropske Unije

Svojevrsten izziv znanosti je ustvarjanje ne le v  dveh različnih državah temveč v dveh   povsem različnih družbenih paradigmah, vrednostnih sistemih in pravnih civilizacijah (družbeno lastninski in rimskopravni) in hkrati, vsaj na teoretski ravni prispevati k usmerjanju razvoja dinamičnih družbenih procesov.

ŠTEVILČNI PREGLED

Znanstvena in strokovna publicistika, raziskovalna in pedagoška dejavnost iz skoraj 40 letnega obdobja 1979 do 2019 po Sicrisu (marec 2019) obsega:

1.01 Izvirni znanstveni članek 52
1.02 Pregledni znanstveni članek 12
1.03 Kratki znanstveni prispevek 1
1.04 Strokovni članek 62
1.05 Poljudni članek 5
1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) 23
1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) 14
1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 30
1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci 35
1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) 1
1.12.Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 6
1.13.Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci 2
1.14. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 17
1.16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 17
1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 6
1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika 2
1.20 Predgovor, spremna beseda 11
1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar 6
1.22 Intervju 44
2.01 Znanstvena monografija 40
2.02 Strokovna monografija 12
2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo 13
2.05 Drugo učno gradivo 28
2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid 5
2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav 18
2.25 Druge monografije in druga zaključena dela 11
3.14 Predavanje na tuji univerzi 6
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 20
3.16 Vabljeno predavanje v tujini na konferenci brez natisa 4

VSEBINSKA RAZVRSTITEV (PODROČJA IN OBLIKE)

 1. ZNANSTVENA IN STROKOVNA PUBLICISTIKA (monografije, zborniki, članki)
  • gospodarsko pravo, primerjalno korporacijsko upravljanje
  • družbena odgovornost, ekonomska demokracija socialna ekonomija
  • znanost (raziskovalna dejavnost) in univerza (visoko šolstvo
  • javno upravljanje, pravo EU, politični sistem, človekove pravice, mediji
  • lastnina, lastninska pravica in družbeno ekonomski sistem
 2. RAZISKOVALNI PROJEKTI
 3. MEDNARODNA PREDAVANJA (TUJE UNIVERZE, MEDNARODNE ZNANSTVENE KONFERENCE)
 4. INTERVJUJI