Raziskovanje

I. Raziskovalni projekti in programi ARRS

Raziskovalno delo od 1997 do 2019 obsega vodenje ali sodelovanje v 13 raziskovalnih projektih ARRS, na različnih področjih, v 9 od teh kot vodja projekta, v 4 pa kot raziskovalec.

Rezultati – programi in projekti ARRS
(Vir: SICRIS Dr. Bohinc Rado)


NAJPOMEMBNEJŠI ZNANSTVENI REZULTATI – 2018

NAJPOMEMBNEJŠI ZNANSTVENI REZULTATI – 2018COBISS.SI-ID ŠT. 1 Projekt J5-6820(A), Družbeno odgovorno korporativno upravljanje kot temelj nove razvojne paradigme Slovenije in EU

Korporativna družbena odgovornost

Ko govorimo o družbeni odgovornosti na svetovni ravni, je vsak subjekt dolžan vzdrževati ravnovesje med gospodarstvom in ekosistemi. Poleg tega je potrebno najti ravnovesje med dobičkom in socialno blaginjo ali, če govorimo v širšem kontekstu, med gospodarskim in družbenim razvojem. Sodobne družbe, ko iščejo ravnovesja med ekonomskim razvojem, družbeno blaginjo in okoljem (sicer je to odvisno od tega kako definiramo ekonomski razvoj) morajo zadovoljiti splošne človeške potrebe, vključno s socialnimi in okoljskimi v smeri trajnostnega razvoja in kakovosti življenja za vse ljudi.

COBISS.SI-ID287584256ŠT.2NAJPOMEMBNEJŠI ZNANSTVENI REZULTATI – 2018Projekt J5-6820(A), Družbeno odgovorno korporativno upravljanje kot temelj nove razvojne paradigme Slovenije in EU

Družbena odgovornost

V knjigi so predstavljena izhodišča možnega novega razvojnega modela Slovenije, ki temelji na splošno sprejetih vrednotah 21. stoletja, vendar na bolj uravnoteženih razmerjih med delom in kapitalom, upošteva pa velike premike, ki jih v organizaciji človeške družbe terja skokovit tehnološki razvoj. Dogme, tj. da je lastnina, ko se pretvori v gospodarsko funkcijo in postane kapital, edini legitimni temelj upravljanja in prilaščanja, je treba preseči. Knjiga obravnava tudi poglavja iz družbeno odgovornega javnega upravljanja, npr. odgovornost in integriteto javnih funkcionarjev, direktorjev in načelnikov v javnem sektorju, pa tudi družbeno odgovorno korporativno upravljanje gospodarskih družb v državni lasti in javnih zavodov. Predstavljeni so tudi številni predlogi za zakonske izboljšave v smeri večje družbene odgovornosti za postavitev sistemskega okvira bolj uravnoteženih razmerij med delom in kapitalom.

COBISS.SI-ID289539072ŠT.3 NAJPOMEMBNEJŠI ZNANSTVENI REZULTATI – 2018Projekt J5-6820(A), Družbeno odgovorno korporativno upravljanje kot temelj nove razvojne paradigme Slovenije in EU

Konflikti med interesi direktorjev znotraj interesov podjetja v kontekstu finančne in ekonomske krize

Članek predstavi primerjalno analizo zakonodajne regulacije konflikta interesov v nekaterih članicah EU. Finančna kriza je v pomembni meri prispevala k neuspehu in slabostim v zakonodaji korporativnega upravljanja. Pomen neodvisne in neinteresno naravnane uprave, je očiten, a pogosto spregledan v velikih finančnih podjetjih. Potencialne slabosti v sestavi uprave so očitne in vodijo v konflikt interesov. Vprašanje zakonske regulacije konflikta interesov pridobiva na pomenu. V poslovanju so člani uprave in nadzornega sveta v večini podjetij držav članic EU, zavezani konkurenčni klavzuli. Na splošno so si kodeksi korporativnega upravljanja, sprejeti v državah članicah EU, enotni glede potrebe po deležu neodvisnih, neizvršnih ali nadzornih direktorjev, ki nimajo konfliktov interesov materialnega značaja.

COBISS.SI-ID33014109ŠT.4NAJPOMEMBNEJŠI ZNANSTVENI REZULTATI – 2018 Projekt J5-6820(A), Družbeno odgovorno korporativno upravljanje kot temelj nove razvojne paradigme Slovenije in EU

Korporativno upravljanje v EU, zadnji trendi in razvoj, povezani s sestavo odborov in s konflikti interesov

Moderni in učinkoviti okviri korporativnega upravljanja za evropska podjetja, investitorje in zaposlene, morajo biti prilagojeni potrebam sodobne družbe in spremembam ekonomskega okolja. Torej so potrebne visoko storilne in učinkovite uprave, da se lahko odzovejo na zahteve izvršnega menedžmenta. Posledično to pomeni, da uprave potrebujejo neizvršne člane z različnimi pogledi, veščinami in ustreznimi strokovnimi izkušnjami. Slednji morajo biti tudi pripravljeni investirati dovolj časa v delo uprave. Članek se nanaša na naslednje teme, ki so relevantne za dobro korporativno upravljanje: pristop “Comply or explain”; uprava; stukture in kompozicija; neizvršni ali nadzorni organi; neodvisni člani; upravni odbori.

COBISS.SI-ID33302365ŠT.5NAJPOMEMBNEJŠI ZNANSTVENI REZULTATI – 2018 Projekt J5-6820(A), Družbeno odgovorno korporativno upravljanje kot temelj nove razvojne paradigme Slovenije in EU

Korporativna družbena odgovornost: (evropski pravni vidik)

V članku analiziramo, v kolikšni meri so bile ideje o korporativni družbeni odgovornosti implementirane znotraj okvirov že obstoječe zakonodaje o korporativnih dolžnostih in odgovornostih in o potrebnih zahtevanih korakih za preseganje kontinuiranih “slepih ulic”. Trdimo, da je razlog za nezadostno implementacijo koncepta CSR v dnevnem delovanju in poslovnem obnašanju podjetij, v dejstvu, da CSR iniciative niso pravno zavezujoče, ampak so večinoma nezavezujoča priporočila. Predlagamo sprejem EU direktive, z namenom harmonizacije nacionalnih korporativnih zakonodaj, z redifiniranjem dolžnosti in odgovornosti vodstev, vključujoč dolžnost “integrirati skrb za socialne, okoljske, etične, človekove in potrošnikove pravice” v njihovo poslovanje in strategijo. Le v teh okvirih lahko CSR postane pravno zavezujoč in ne zgolj dekleracija o odgovornostih podjetij, ki ni pravnomočna.

COBISS.SI-ID33892701ŠT .NAJPOMEMBNEJŠI DRUŽBENO-EKONOMSKO IN KULTURNO RELEVANTNI REZULTATI – 2018COBISS.SI-ID ŠT.1NAJPOMEMBNEJŠI DRUŽBENO-EKONOMSKO IN KULTURNO RELEVANTNI REZULTATI – 2018Projekt J5-6820(A), Družbeno odgovorno korporativno upravljanje kot temelj nove razvojne paradigme Slovenije in EU

Družbena odgovornost: Globalne neenakosti v bogastvu: vse večje poglabljanje prepada med bogastvom in revščino

Izzivi sodobnega sveta niso le podnebne spremembe, ampak tudi neustavljivo poglabljanje prepada med bogastvom in revščino. Ti izzivi so premagljivi le z večjo veljavo delu v razmerju do kapitala pri upravljanju in prilaščanju. Žal, družbene odgovornosti za premagovanje vse večjih dohodkovnih neenakosti v Sloveniji ne naslavlja prav nobena od političnih strank, čeprav to zahteva poglobljen razvojni premislek.

F.30 – strokovna ocena stanjaCOBISS.SI-ID35131741ŠT.2NAJPOMEMBNEJŠI DRUŽBENO-EKONOMSKO IN KULTURNO RELEVANTNI REZULTATI – 2018Projekt J5-6820(A), Družbeno odgovorno korporativno upravljanje kot temelj nove razvojne paradigme Slovenije in EU

Stebri in orodja nove družbene odgovornosti

V članku najprej opredelimo Novo družbeno odgovornost kot nov teoretični pristop k družbeni in korporativni odgovornosti, katere cilj je implementacije koncepta “gospodarska rast za vse” in za postopno premagovanje dohodkovne in socialne neenakosti. Predstavljeni so bili teoretični in statistični podatki o dohodkovni in globalni neenakosti v porazdelitvi bogastva, ter družbeno odgovorni mehanizmi, preko katerih bi bilo mogoče dohodkovne neenakosti postopoma zmanjševati (ekonomska demokracija, socialna ekonomija in korporativna družbena odgovornost). V članku so predstavljeni različni pristopi in oblike (pravni okviri) udeležbe delavcev v upravljanju podjetij (strukturna participacija oz. industrijska demokracija), kot orodje Nove družbene odgovornosti. Članek predstavlja korporativno družbeno odgovornost kot koncept, o katerem obstaja veliko nesoglasij in polemik. CSR je analiziran kot ekonomski in kot pravni koncept.

B.03 – referat na mednarodni znanstveni konferenciCOBISS.SI-ID35189853ŠT.3NAJPOMEMBNEJŠI DRUŽBENO-EKONOMSKO IN KULTURNO RELEVANTNI REZULTATI – 2018Projekt J5-6820(A), Družbeno odgovorno korporativno upravljanje kot temelj nove razvojne paradigme Slovenije in EU

Korporativna družbena odgovornost v deklaracijah in praksi

Družbena odgovornost je pristop, s pomočjo katerega podjetja prostovoljno integrirajo družbene in okoljske zadeve v svoje poslovanje in v svoja razmerja z déležniki (Zelena knjiga EU, 2001). Osnovna ideja družbene odgovornosti je preseči meje zgolj izpolnjevanja zakonskih zahtev z večjim vlaganjem v človeški kapital, okolje in odnose z vsemi udeleženci. Izvirno naj bi ta načela družbeno odgovorna podjetja uresničevala prostovoljno. Poročilo EU 2011 (prenovljena strategija) opredeljuje družbeno odgovornost podjetij kot „odgovornost podjetij za njihove učinke na družbo“. To je pomembna novost in distinkcija do prej povsem prostovoljnega pristopa. Vendar odgovornost podjetij za njihove učinke na družbo v korporacijski zakonodaji ni materializirana. Zelo redki so zakoni o gospodarskih družbah, ki med odgovornosti direktorjev poleg delovanja v dobro družbe uvrščajo tudi odgovornost za zaposlene in za širšo skupnost. Poročanje o ukrepih in aktivnostih s področja družbene odgovornosti vse pogosteje postaja sestavni del poslovnega poročila podjetja.

F.26 – izboljšanje obstoječih organizacijskih in upravljavskih rešitevCOBISS.SI-ID57444962ŠT.4NAJPOMEMBNEJŠI DRUŽBENO-EKONOMSKO IN KULTURNO RELEVANTNI REZULTATI – 2018Projekt J5-6820(A), Družbeno odgovorno korporativno upravljanje kot temelj nove razvojne paradigme Slovenije in EU

Nekaj predlogov za uskladitev zakonodaje za več družbene odgovornosti

Pravno utemeljena korporativna družbena odgovornost bo uveljavljena šele takrat, ko bodo nacionalne zakonodaje enakovredno priznavale prispevek dela in kapitala k dodani vrednosti ter bodo temu podredile tudi zakonsko opredeljeni način korporativnega upravljanja z enakovredno udeležbo delavskih in kapitalskih predstavnikov v organih gospodarskih družb. V Sloveniji bi morali biti sposobni kaj več kot le posnemati tuje, že večkrat preživele vzorce. Prav na področju delavskega upravljanja imamo bogate izkušnje in tradicijo, zato je skrivanje za preživelimi svetovnimi vzorci, ki so nastali v državah z večstoletno kapitalistično tradicijo, ne le neizvirno, ampak kaže na našo nesposobnost in majhno ustvarjalnost.

F.23 – razvoj novih sistemskih, normativnih, programskih in metodoloških rešitevCOBISS.SI-ID64483426ŠT.5NAJPOMEMBNEJŠI DRUŽBENO-EKONOMSKO IN KULTURNO RELEVANTNI REZULTATI – 2018Projekt J5-6820(A), Družbeno odgovorno korporativno upravljanje kot temelj nove razvojne paradigme Slovenije in EU

Družbena odgovornost kot evropski izziv

Prihodnost sodobne Evrope je v vzpostavljanju konkurenčnih, na znanju temelječih družb, ki krepijo uravnotežen gospodarski in socialni razvoj in ki ohranjajo visoko stopnjo kohezivnosti in vključenosti; pogoj za razvoj v to smer pa so temeljne spremembe v ureditvi razmerij v družbenem in korporativnem upravljanju z vključevanjem dela kot kapitalu enakovrednega temelja korporativnega upravljanja. Rešitev je torej v spremembah, to je popravkih in dopolnitvah globalnega kapitalizma s sestavinami, ki jih obravnavamo kot vzvode družbeno odgovornega upravljanja (družbeno odgovorno korporativno upravljanje, ekonomska demokracija in socialna ekonomija).

Pregled projektov ARRS 1997 – 2019

ŠT.EVIDENČNA ŠT.NAZIV PROJEKTAOBDOBJEVODJA
1J5-9342Teorija kazni in demokratična kultura v Sloveniji1.7.2018―30.6.2021Svetlič Rok
2J5-8235Prepoznavanje in razumevanje vloge dejavnikov države blaginje za oskrbo starih ljudi živečih v skupnosti v Sloveniji in Avstriji1.6.2017―31.5.2020Hlebec Valentina
3J7-7229Korporativno upravljanje družb v državni lasti: sodobni izzivi in dileme za Slovenijo in EU1.1.2016―31.12.2018Bohinc Rado
4J5-6820Družbeno odgovorno korporativno upravljanje kot temelj nove razvojne paradigme Slovenije in EU1.7.2014―30.6.2017Bohinc Rado
5J5-4233ŽPravno ekonomski vidiki korporacijskega upravljanja v javnem in zasebnem sektorju kot orodja za premagovanje gospodrske in razvojne krize1.7.2011―30.6.2014Bohinc Rado
6J5-4130Varstvo manjšin in manjšinske pravice kot dejavniki integracije in upravljanja različnosti: Študija primerov in primerjalna študija držav srednje in jugovzhodne Evrope1.7.2011―30.6.201Žagar Mitja
7V5-1147 Primerjalna analiza delovno- in socialnopravnega položaja kmetov v RS1.10.2011―30.9.2012Bohinc Rado
8J5-9156 Pravni vidiki ter informacijskotehnološka podpora procesov demokratizacije upravljanja oseb javnega in zasebnega prava in industr.odn.1.7.2007―30.6.2010Bohinc Rado
9V5-0914Vpliv evropskega korporacijskega prava in korporacijskega upravljanja na konkurenčnost gospodarstva1.1.2005―30.9.2006Svetličič Marjan
10L5-0385Primerijalno-pravna ureditev trga vrednostnih papirjev v Evropi in v ZDA1.7.1998―30.6.2001Bohinc Rado
11V5-0211Slovenski management in njegova vloga v prihodnosti1.9.1999―30.4.2000Bohinc Rado
12J5-9027Pravno urejanje raziskovalne dejavnosti1.1.1997―31.12.1999Bohinc Rado
13V2-9143Zagotovitev sistemskih pogojev za razvoj stanovanjskih in gradbenih zadrug1.12.1997―30.1.1999Bohinc Rado
ŠT.EVIDENČNA ŠT.NAZIV PROGRAMAOBDOBJE 
1P0-0510―0582Razvoj, primerjalno pravne raziskave korporacijskih in delovnih razmerij1.1.1999―31.12.2003
2P5-0166Upravljanje omrežij javnega in zasebnega sektorja1.1.2018―31.12.2023

II. Ostali raziskovalni projekti iz obdobja samostojne Slovenije

Raziskovalno delo na področju gospodarskega prava v začetku 90 let je prispevalo podlage za  nastanek novega slovenskega zakona o gospodarskih družbah (1993), ki je izhajal pretežno iz germanske pravne tradicije. Sledilo je proučevanje odgovornosti članov organov poslovodstva in nadzora, konflikt interesov in korporativne družbene odgovornosti (Vir: Sicris).

BOHINC, Rado, KETE UJČIČ, Mojca, UJČIČ, Matjaž. Functional analysis of tasks and responsibilities of local authorities: final report. Ljubljana: Slovenski raziskovalni inštitut za management, May 1999. 3 zv, folije, brez pag. [COBISS.SI-ID 19294813]

BOHINC, Rado, AVSEC, Franci, KETE UJČIČ, Mojca. Zagotovitev sistemskih pogojev za razvoj stanovanjskih in gradbenih zadrug : raziskovalni projekt. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 1999. 152 folij. [COBISS.SI-ID 18980445]

BOHINC, Rado, MUSTAFA, Muhamet (urednik, avtor), et al. Economic activities and democratic development of Kosova : report on research project outcomes. Prishtina: Riinvest, 1998. [COBISS.SI-ID 18801501]

BOHINC, Rado, IVANJKO, Šime. Slovenska korporacija v evropskih razmerah: razvojno raziskovalni program, (Pristojnosti in odgovornosti članov uprave in nadzornega sveta in modeli zavarovanja). Ljubljana: Slovenski inštitut za management, 1997. 1 mapa. [COBISS.SI-ID 1444651]

IVANJKO, Šime, BOHINC, Rado, BRATINA, Borut, KOCBEK, Marijan, TAVČAR, Mitja I., TIČAR, Bojan. Etika managementa : aplikativna raziskava. Ljubljana: Inštitut za evalvacijo in management v raziskovalni in razvojni dejavnosti, 1996. 194 f. [COBISS.SI-ID 1015595] 214. KOCBEK, Marijan, BOHINC, Rado, BRATINA, Borut, MEŽNAR, Drago. Ničnost in izpodbojnost skupščinskih sklepov in skupščina delniške družbe : predavanje na korporacijski šoli SIM za sodnike, Preddvor, 1996. Preddvor, 1996. Str. 1-15. [COBISS.SI-ID 1042219]

ZABEL, Bojan, PUHARIČ, Krešimir, IVANJKO, Šime, PIVKA, Hilda Marija, ILEŠIČ, Marko, BOHINC, Rado, ILEŠIČ, Mirko, KOCBEK, Marijan, TURK, Ivan, ŠLIBAR, Janez, DEISINGER, Mitja. Predlog zakona o gospodarskih družbah: ESA 557. Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, ISSN 1318-0169. [Tiskana izd.], 8. dec. 1992, letn. 18, št. 27, str. 2-64. [COBISS.SI-ID 4843036]

BOHINC, Rado, KOCBEK, Marijan. Predlogi – zasnova za ureditev družb v Sloveniji. Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 1992, let. 41, št. 6, str. 57-61. [COBISS.SI-ID 4016132]

BOHINC, Rado (avtor, vodja projekta), FRANCA, Valentina (avtor, urednik), KRAPEŽ, Katarina, SENČUR PEČEK, Darja, ZIRNSTEIN, Elizabeta, NAHTIGAL, Matjaž. Primerjalna analiza delovno – in socialno pravnega položaja kmetov v Republiki Sloveniji : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP) “Zagotovimo.si hrano za jutri 2011 – 2020”. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management; Maribor: Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, 2012. 7, 131 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 1538469572]

BOHINC, Rado, IVANJKO, Šime. Slovenska korporacija v evropskih razmerah : razvojno raziskovalni program, (Pristojnosti in odgovornosti članov uprave in nadzornega sveta in modeli zavarovanja). Ljubljana: Slovenski inštitut za management, 1997. 1 mapa. [COBISS.SI-ID 1444651]

BOHINC, Rado, PIVKA, Hilda Marija, VIŠNER, Vladimir. Slovenska korporacija v evropskih razmerah : razvojno raziskovalni program, (Povezovanje, združevanje in preoblikovanje gospodarskih družb). Ljubljana: Slovenski raziskovalni inštitut za management, 1997. 71 f. [COBISS.SI-ID 1220907]

IVANJKO, Šime, BOHINC, Rado, BRATINA, Borut, KOCBEK, Marijan, TAVČAR, Mitja I., TIČAR, Bojan. Etika managementa : aplikativna raziskava. Ljubljana: Inštitut za evalvacijo in management v raziskovalni in razvojni dejavnosti, 1996. 194 f. [COBISS.SI-ID 1015595]

BOHINC, Rado. Pravni okvir managementa. Ljubljana: Slovenski inštitut za management, 1995. loč. pag. [COBISS.SI-ID 17605725]

BOHINC, Rado, KOCBEK, Marijan, PIVKA, Hilda Marija, MEŽNAR, Drago, PEČENKO, Bojan, KOCMUR, Majda, PREGL, Kazimir Živko, PESJAK, Nada, TIČAR, Bojan. Strokovna ekspertiza za pripravo nove zakonske ureditve letaliških storitev in preoblikovanje aerodroma Ljubljana. Ljubljana: Slovenski inštitut za management, 1992. 36. f, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5006852]

KOCBEK, Marijan, BOHINC, Rado. Primerjalni prikaz pravne ureditve družb. V: Poročevalec Skupščine Republike Slovenije. Ljubljana: Skupščina Republike Slovenije, 1992, 18 (1992), 7 ; str. 66-110. [COBISS.SI-ID 7235844]

III. Raziskovalna dejavnost pred nastankom samostojne Slovenije

Avtorjevo razvejano in poglobljeno raziskovalno delo v obdobju do nastanka samostojne Slovenije se je nanašalo na  najbolj kritična družbena vprašanja takratnega časa, ter  pomembno prispevalo k premagovanju ideološke in apologetske uporabe prava, kot so: temeljne dileme o družbeni lastnini in upravljanju ter pravna operacionalizacija družbenolastninskih razmerij, pravna operacionalizacija družbene lastnine ter povezovanje samostojnega osebnega dela ter azvojnost pravne ureditve osebnega dela, razvijanje in varovanje osnov upravljanja, družbena in gospodarska infrastruktura, strokovne podlage in kriteriji za ocenjevanje uspešnosti vodilnih delavcev

BOHINC, Rado, ŠINKOVEC, Janez, SAJOVIC, Bogomir. Temeljne dileme o družbeni lastnini v jugoslovanski pravni teoriji in upravljanje v novih ustavnih modelih združevanja dela in sredstev : poročilo o delu za leto 1989 (III), (URP, C 5-0593-508-89). Ljubljana: Inštitut za delo, 1989. [VI], 85 str. [COBISS.SI-ID 1568849]

ARAH, Janko, AVSEC, Franc, BERDEN, Andrej, BOHINC, Rado, KLOPČIČ, Vera, MADŽAROVIĆ, Mihail, SAJOVIC, Bogomir, ŠINKOVEC, Janez, TURK, Ivan, VANDOT, Igor, VODOVNIK, Zvone, ŽAKELJ, Viktor. Družbena in gospodarska infrastruktura, (Skupni razvojni projekt na prednostnem področju za preseganje tehnološke zaostalosti v SRS). Ljubljana: RSS, 1987. 294 str. [COBISS.SI-ID 17468160]

ŠINKOVEC, Janez, ARAH, Janko, ARHAR, Franc, AVSEC, Franc, BERDEN, Andrej, BOHINC, Rado, KLOPČIČ, Vera, JANKO, Lojze, MADŽAROVIĆ, Mihail, SAJOVIC, Bogomir, TURK, Ivan, VANDOT, Igor, VODOVNIK, Zvone, ŽAKELJ, Viktor. Operacionalizacija družbenolastninskih razmerij, (Skupni razvojni projekt na prednostnem področju za preseganje tehnološke zaostalosti v SRS). Ljubljana: RSS, 1987. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 17471744]

ARAH, Janko, ARHAR, Franc, AVSEC, Franc, BERDEN, Andrej, BOHINC, Rado, KLOPČIČ, Vera, MADŽAROVIĆ, Mihail, SAJOVIC, Bogomir, ŠINKOVEC, Janez, TURK, Ivan, VANDOT, Igor, VODOVNIK, Zvone, ŽAKELJ, Viktor. Pravna operacionalizacija družbene lastnine(I), ter povezovanje samostojnega osebnega dela v sistem socialističnega samoupravnega dela. (II), (Skupni razvojni projekti na prednostnih področjih za preseganje tehnološke zaostalosti v SRS). Ljubljana: RSS, 1987. 253 str. [COBISS.SI-ID 17462784]

BOHINC, Rado. Razvojnost pravne ureditve združevanja osebnega dela in združenega dela, (URP Samoupravni odnosi, analiza, razvoj, Programski sklop Razvijanje in varovanje osnov upravljanja). Ljubljana: Univerza: Pravna fakulteta [etc.], 1987. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 4234244]

SAJOVIC, Bogomir, ŠINKOVEC, Janez, ZABEL, Bojan, ILEŠIČ, Marko, BOHINC, Rado, STARE, Franci, KOCBEK, Marijan, ARAH, Janko. Samoupravni odnosi, analiza in razvoj, (Razvijanje in varovanje osnov upravljanja). Ljubljana: RSS, 1987. 287 str. [COBISS.SI-ID 15517184]

SAJOVIC, Bogomir, AREH, Janko, BOHINC, Rado, ŠINKOVEC, Janez, ZABEL, Bojan. Samoupravni odnosi,analiza in razvoj, (Razvijanje in varovanje osnov upravljanja). Ljubljana: RSS, 1986. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 11264512]

UHAN, Stane, LIPIČNIK, Bogdan, VLAHOVIĆ, Andrija, KOCJANČIČ, Mario, DROZG, Franc, MULEJ, Matjaž, JURANČIČ, Zdenka, BOHINC, Rado. Strokovne podlage in kriteriji za ocenjevanje uspešnosti vodilnih delavcev : 1. faza. Kranj: Visoka šola za organizacijo dela; Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, 1986. 169 str. [COBISS.SI-ID 371204]