Temelji obveznostnega prava

Borut Bratina, Rado Bohinc, Hilda Marija Pivka, Založba FDV, Ljubljana 2011, 1999.

Nakup knjige

Knjiga je namenjena študentom FDV in EPF ter drugim, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko gospodarskih pogodb ter gospodarskih družb in njihovega poslovanja. Pojasnjen in prikazan je nastanek pravnega razmerja in opredeljeni so subjekti pravnega razmerja, ki so nosilci pravic in obveznosti v pravnem razmerju. Opredeljeno je, kje in kako se doseže pravno varstvo pravic. V nadaljevanju avtorji prikažejo osnove obveznostnega prava, pri čemer opredelijo pojem obveznosti, temelje za nastanek obveznosti, utrditev obveznosti, spremembe obveznih razmerij in ne nazadnje načine prenehanja razmerij. Sledi prikaz in pregled najpomembnejših gospodarskih pogodb. Najpomembnejši vrednostni papirji so obravnavani v posebnem poglavju.