Zakon o javno-zasebnem partnerstvu s pojasnili

Avtorji: dr. Rado Bohinc, dr. Aleksij Mužina, dr. Bojan Tičar
Oblikovanje ovitka: Melita Rak
Izdala in založila: Nebra d.o.o.
Tisk: Tiskarna Hren d.o.o., Ljubljana
Prva izdaja
Naklada: 500 izvodov
Ljubljana, januar 2007