Znanost in družba: pravna ureditev raziskav in razvoja

Avtor: dr. Rado Bohinc
Recenzenta: dr. Ludvik Toplak, dr. Jože Florjančič
Lektor: prof. Janko Kovačič
Založba: Moderna Organizacija v okviru FOV Kranj
Vodja založbe: mag. Goran Vukovič
Opremil: Martin Lap
Prelom besedila: Boris Zupančič
Tisk: Kopirnica DEU, Kranj
Naklada: 500 izvodov