Javno upravljanje

To področje obsega naslednja podpodročja javnega upravljanja (institucije in pravo Evropske unije, javna uprava, javni sektor in tudi poglavja političnega sistema, človekovih pravic, migracij, kriminalitete, medijev).

EVROPSKA UNIJA

PRAVO EVROPSKE UNIJE, temelji pravoznanstva EU za študente družboslovja (2007), ter PRAVO IN POLITIKE EVROPSKE UNIJE, povzetki pogodb in sodne prakse (2012), sta osrednji deli s področja EU, ki razčlenjujeta vidike uporabe prava EU v razmerju  do prava držav članic, vključno s procesnimi pravili za vlaganje pravnih sredstev pred EU sodišči.

Monografije

BOHINC, Rado, Pravo evropske unije, temelji pravoznanstva EU za študente družboslovja, (Knjižna zbirka Maklen). 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2007. 321 str., zvd., tabele. ISBN 978-961-235-265-3. [COBISS.SI-ID 231110400]

BOHINC, Rado, Pravo in politike Evropske unije, povzetki pogodb in sodne prakse, (Knjižna zbirka Maklen). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2012. 257 str., ilustr. ISBN 978-961-235-574-6. ISBN 978-961-235-575-3. http://knjigarna.fdv.si/s/u/pdf/422.pdf, https://zebra.fdv.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 259749632]

Zborniki

Zborniki s področja prava, institucij in politik EU se nanašajo na pripravljalno in vstopno obdobje Slovenije v EU. Obravnavana so parcialna vprašanja slovenskega prilagajanja EU standardom na različnih področjih.

POTOČNIK, Janez, BOHINC, Rado, ILEŠIČ, Tomaž, KNEZ, Rajko, MALGAJ, Matjaž, TRSTENJAK, Verica, KMECL, Andrej, JENULL, Hinko, VESEL, Tomaž, CORONNA, Marjana, REPAS, Martina, GRILC, Peter, ERŽEN, Tina, PODOBNIK, Klemen, PLAHUTNIK, Andrej, KOCBEK, Marijan, PRELIČ, Saša, SAMEC BERGHAUS, Nataša, BUGARIČ, Bojan, TRPIN, Gorazd, PIRNAT, Rajko, PLIČANIČ, Senko, MUŽINA, Aleksij, KUMAR, Andrej, MRAK, Mojmir, STANOVNIK, Tine, STRLE, Marjan, STRMŠNIK, Igor, PIRY, Ivo, JERINA, Andreja, MAHER, Neva. Evropsko pravo : zbirka gradiv šole evropskega prava. Ljubljana: Primath, 2004. 891 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 961-6431-10-2. [COBISS.SI-ID 128870912]

BOHINC, Rado, Slovenska uprava pred vstopom v Evropsko skupnost,[prispevek na mednarodni konferenci Slovensko pravo in gospodarstvo ob vstopu Slovenije v EU, Portorož, 21. do 23. april 2004]. Portorož: [s. n.], 2004. [COBISS.SI-ID 25883741]

BOHINC, Rado, BRANDSMA, Andries (ur.), ERTEL, Sigrid (ur.), FARRER, Patricia-Ann (ur.). Proceedings Forum Bled, Enlargement Futures Project, Forum Bled, 2-4 December, 2001, (Enlargement Futures Report Series, 07). Seville: Insitute for Prospective Technological Studies: European Communities. 2002, str. 27-29. [COBISS.SI-ID 21499485]

BOHINC, Rado, Javni sektor, Harmonizacija slovenskega pravnega reda s pravnimi predpisi in drugimi akti Evropske unije (uveljavitev evropskega sporazuma v Sloveniji), gradivo za drugi simpozij, Ljubljana, 19. in 20. november 1998. Ljubljana: Inštitut za statusno pravne raziskave: Inštitut za primerjalno pravo; Maribor: Inštitut za gospodarsko pravo. 1998, 17 str. [COBISS.SI-ID 2438225]

JAVNA UPRAVA IN USLUŽBENSKA RAZMERJA

Temeljna dela s tega področja so obsežni monografiji OSEBE JAVNEGA PRAVA, JAVNI ZAVODI, JAVNA PODJETJA, JAVNE AGENCIJE, JAVNI SKLADI 2005) in DELOVNA IN USLUŽBENSKA RAZMERJA (2004) ter monografiji v soavtorstvu
z naslovi UPRAVNO PRAVO (2007, soavtor Bojan Tičar) in TEMELJI PRAVA IN PRAVNE UREDITVE (2006, soavtorja Cerar, Miro, Rajgelj, Barbara).

Pomembnejši prispevki v zbornikih se nanšajo na kakovost kot dejavnik razvoja slovenske javne uprave, kot tudi na stanje, smeri in ukrepe reforme javne, na reformo uslužbenskih in plačnih razmerij v javnem sektorju v RS  ter na na organizacijo slovenske državne uprave v primerjavi s sosednjimi državami.

Pri reformnih ukrepih iz leta 1997 je Slovenija sicer napredovala pri krepitvi t. i. upravne usposobljenosti, vendar splošna ocena EU o poteku reforme javne uprave še ni bila povsem ugodna, ker še niso bili sprejeti glavni zakoni. Zakonodajni del reforme, kamor štejemo zakon o vladi, zakon o državni upravi, zakon o javnih agencijah, zakon o inšpekcijah in zakon o javnih uslužbencih ter tudi novo zakonodajo na področju lokalne samouprave, je zato bil v ospredju raziskovalne dejavnosti.

Raziskovalno se poizkuša oblikovati model reorganizacije državnega aparata predstavlja eno od možnih rešitev preprečitve političnega kadrovanja. Njegova prednost bi bila v tem, da strokovnjaki ne bi bili obremenjeni s politiko in bi ob zamenjavi ministrov skrbeli za kontinuiteto dela na ministrstvih. Na podlagi sprejetega nacionalnega programa za posamezno področje bi za vsak sektor ministrstva izdelali svoje cilje. Takšen pristop bi pomenil ciljno vodenje, na podlagi katerega bi nadrejeni lahko kar najbolj objektivno ocenjevali posameznikovo delo.

Monografije

BOHINC, Rado, TIČAR, Bojan. Upravno pravo, splošni del, Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana 2007, ISBN 978-961-6230-61-2. [COBISS.SI-ID 231930368]

BOHINC, Rado, CERAR, Miro, RAJGELJ, Barbara. Temelji prava in pravne ureditve, za nepravnike. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2006. 625 str. ISBN 86-7061-411-1. [COBISS.SI-ID 225160704]

BOHINC, Rado. Osebe javnega prava, javni zavodi, javna podjetja, javne agencije, javni skladi. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2005. 464 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 86-7061-391-3. [COBISS.SI-ID 221031168]

BOHINC, Rado. Delovna in uslužbenska razmerja. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2004. 442 str. ISBN 86-7061-332-8. [COBISS.SI-ID 126916608]

Prispevki v zbornikih

BOHINC, Rado. Kakovost kot dejavnik razvoja slovenske javne uprave, ŽURGA, Gordana (ur.). Zbornik referatov. Ljubljana, Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije. 2004, str. 5-23, tabele. [COBISS.SI-ID 1248200]

BOHINC, Rado. Civil service reform 2001, VUKOVIČ, Goran (ur.). Management and globalization : collection of scientific papers from international conference, plenary part. Kranj: Modern Organization. 2001, str. 3-15. [COBISS.SI-ID 20372829]

BOHINC, Rado. Smeri reforme javne uprave,ŽURGA, Gordana (ur.). Zbornik referatov, Posvet Na poti k poslovni odličnosti javne uprave, Ljubljana, 30. maj 2001. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve. 2001, str. 5-11. [COBISS.SI-ID 591048]

BOHINC, Rado. Stanje in ukrepi reforme javne uprave v letu 2001,JEROVŠEK, Tone (ur.). Zbornik referatov. Ljubljana: Visoka upravna šola. 2001, str. 43-69. [COBISS.SI-ID 4898641]

BOHINC, Rado, Öffentliche Dienstleistungen und Privatisierung in Slowenien : transnationale Kooperation,Kooperation statt Konfrontation II, (Zeitschrift für Gemeinwirtschaft, 1994, 4). Wien: Verband der öffentlichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft Östereichs. 1994, str. 75-80. [COBISS.SI-ID 7765764]

Članki

BOHINC, Rado, Reforma uslužbenskih in plačnih razmerij v javnem sektorju v RS (nekaj pojasnil k Zakonoma o javnih uslužbencih in o sistemu plač v javnem sektorju). Zbornik referatov, ISSN 1318-8933, 2002, str. 46-65. [COBISS.SI-ID 215749888]

JEKLIČ, Aleš, BOHINC, Rado, FLORJANČIČ, Jože, Reorganizacija slovenske državne uprave v primerjavi s sosednjima državama, Lex localis : revija za lokalno samoupravo, ISSN 1581-5374. [Tiskana izd.], 2003, letn. 1, št. 2, str. 99-108. [COBISS.SI-ID 937160]

BOHINC, Rado, Novosti v pravu uslužbenskih razmerij, Dnevi slovenskih pravnikov 2001 : od 11. do 13. Oktobra v Portorožu, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, Letn. 27, št. 6/7). Ljubljana: Gospodarski vestnik. 2001, str. 1335-1348. [COBISS.SI-ID 20760157]

JAVNI ZAVODI, JAVNE AGENCIJE JAVNI SKLADI, JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO, JAVNA PODJETJA, PODJETJA V DRŽAVNI LASTI

Temeljno delo s tega področja je poleg monografije  OSEBE JAVNEGA PRAVA (2005) še monografija v soavtorstvu ( Tičar, Bojan) PRAVO ZAVODOV (2012). Pomembnejši prispevki v zbornikih so Javna podjetja – aktualna pravna in finančna vprašanja: ( 2005), Vodenje javnega podjetja. 2005 ter Reforma korporativnega upravljanja v javnem sektorju. Med članki velja izpostaviti Novosti na področju pravne ureditve zavodov: gradivo za seminar,  Nekaj predlogov za reformo javnega sektorja (2009) ter Javni sektor je še vedno torzo tranzicije ( 2011), kot tudi Korporativno upravljanje v javnem sektorju v Republiki Sloveniji (2016).

Na teoretični ravni raziskave s področja javnega sektorja prispevajo k razvrstitvi pravnih oseb na osebe javnega in zasebnega prava in k opredelitvi pravnega režima veljavnega za osebe javnega prava. Izhajajoč iz sodobnih teoretičnih stališč so predlagana merila za razvrščanje pravnih oseb med javnopravne ali zasebnopravne. Na temelju večletnega raziskovanja je utemeljen predlagA, da se korporativno upravljanje v javnih zavodih uredi po načelih in na način, kot je urejeno v gospodarskih družbah, to je z nadzornim svetom (ki je tripartitno sestavljen), ki opravlja izključno kadrovsko in nadzorstveno funkcijo (ne pa poslovodske), in direktorjem, ki ima vse poslovodske pristojnosti.

Znanstvena publicistika s tega področja poglobljeno analizira zakonsko ureditev pravnih oseb javnega prava (javni zavodi, javne agencije, javni skladi, javna podjetja) ter posebej podjetja v državni lasti in oblikuje predloge za posodobitev konceptuv korporativnega upravljanja. Prispevek je tudi raziskovalna analiza relevantnih vidikov korporativnega upravljanja (ustanoviteljske pristojnosti, pristojnosti organov, ureditev imenovanja in odpoklica ter odgovornosti)  pravnih oseb javnega sektorja.

Z zakonom o gospodarskih javnih službah in zakonom o gospodarskih družbah se skupaj s predpisi, na posameznih področjih javnega sektorja, oblikuje pravni sistem javnega gospodarskega sektorja. Zakon predvideva, da so gospodarske javne službe določene v zakonih s področja energetike, prometa in zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva ipd (gospodarske infrastrukture). Raziskovanje na tem področju obravnava različne javne službe, kot so režijski obrat, javni gospodarski zakon, javno podjetje, koncesija in vlaganje javnega kapitala. Obravnava tudi lastninjenje podjetij, ki opravljajo dejavnost gospodarskih javnih služb, ki je posebej urejeno v zakonu o gospodarskih javnih službah in v zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij.

Monografije

 BOHINC, Rado, TIČAR, Bojan. Pravo zavodov, (Znanstvene monografije Fakultete za management) UP, Fakulteta za management, 2012. ISBN 978-961-266-132-8. http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-132-8.pdf. [COBISS.SI-ID 264752896]

Prispevki v zbornikih

BOHINC, Rado, Reforma korporativnega upravljanja v javnem sektorju, BOHINC, Rado (ur.). Korporativno upravljanje kot orodje za premagovanje krize. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče – Pravni inštitut, Univerzitetna založba Annales. 2013, str. 283-310. [COBISS.SI-ID 2426835]

BOHINC, Rado, Javni sektor je še vedno torzo tranzicije,o izvajanju dejavnosti splošnega pomena, Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 27. avg. 2011, leto 53, št. 198, ilustr. [COBISS.SI-ID 258529280]

BOHINC, Rado. Zakon o RTV – začetek kaosa v sistemu oseb javnega prava?. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 27. maj 2010, leto 29, št. 21, str. 6-8. [COBISS.SI-ID 259680512

PLIČANIČ, Senko, PIRNAT, Rajko, BOHINC, Rado, KNEZ, Rajko, MUŽINA, Aleksij, ŠIRCELJ, Andrej, LAVTAR, Roman, JEREB, Samo, PODBEVŠEK, Alenka, KORPIČ-HORVAT, Etelka, GROZDE, Zdenka, AVČIN TRŽAN, Barbara. Javna podjetja – aktualna pravna in finančna vprašanja: posvet, Portorož, 16. in 17. junij 2005. Ljubljana: Nebra, 2005. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 3083051]

BOHINC, Rado, Vodenje javnega podjetja, V: RAMŠAK, Franci (ur.), et al. Gospodarski subjekti na trgu – eno leto po vstopu v EU : (pravo družb, zamudne obresti, upravni in sodni organi EU, davčna reforma, poslovodne osebe , javna podjetja in javni zavodi). Maribor: Inštitut za gospodarsko pravo. 2005, str. 341-357. [COBISS.SI-ID 1434593]

BOHINC, Rado, Postprivatizacijska nadvlada države nad gospodarstvom v Sloveniji : značilna struktura institucionalnega lastništva, HVALA, Ivan (ur.), SEDMAK, Marjan (ur.), SIMONETI, Rino (ur.). Sodobna država, kaj mora in kaj zmore, (Knjižna zbirka Politični procesi in inštitucije). Ljubljana, Fakulteta za družbene vede: Društvo Občanski forum. 2003, str. 34-40. [COBISS.SI-ID 22098013]

BOHINC, Rado, Ustanovite svojo gospodarsko zbornico!. Finance, ISSN 1318-1548, 25. apr. 2006, št. 79, str. 11, ilustr. [COBISS.SI-ID 24984413]

Članki

BOHINC, Rado, Korporativno upravljanje v javnem sektorju v Republiki Sloveniji, Dnevi slovenskih pravnikov, 13. do 15. oktober 2016, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 42, [št.] 6/7). Ljubljana: GV založba [i. e.] IUS SOFTWARE. 2016, 42, [št.] 6/7, str. 971-983. [COBISS.SI-ID 15237969] tipologija 1.08 -> 1.01

V prispevku je najprej predstavljena zakonska ureditev pravnih oseb javnega sektorja, nato korporativnega upravljanja v javnem sektorju primerjano z upravljanjem z državnimi naložbami v okviru SDH. Predstavljena je primerjava nekaterih vidikov korporativnega upravljanja (ustanoviteljske pristojnosti, pristojnosti organov, ureditev imenovanja in odpoklica ter odgovornosti) med naslednjimi pravnimi osebami javnega sektorja: Slovenski državni holding, Javna agencija, javni sklad, javni zavod. Predlagano je, da se korporativno upravljanje v javnih zavodih uredi po načelih in na način, kot je urejeno v gospodarskih družbah, to je z nadzornim svetom (ki je tripartitno sestavljen), ki opravlja izključno kadrovsko in nadzorstveno funkcijo (ne pa poslovodske), in direktorjem, ki ima vse poslovodske pristojnosti.

BOHINC, Rado, MUŽINA, Aleksij, TIČAR, Bojan, Novosti na področju pravne ureditve zavodov,Fakulteta za humanistične študije, 2010. 75 str. [COBISS.SI-ID 4463063]

BOHINC, Rado, Nekaj predlogov za reformo javnega sektorja, Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 17. okt. 2009, leto 51, št. 241, str. 5, portret. [COBISS.SI-ID 248721152]

BOHINC, Rado, Preoblikovanje javnih zavodov in javnih podjetij,Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 2005, [Letn.] 31, [št.] 2, str. 209-226. [COBISS.SI-ID 15473126]

BOHINC, Rado, Osebe javnega in zasebnega prava v pravnem redu RS s poudarkom na slovenski razvojni družbi. Ljubljana: [s.n.], april 1998. [brez pag.] folije. [COBISS.SI-ID 18771549]

BOHINC, Rado, Osebe javnega prava,Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1998, let. 2724, št. 1938, str. 1352-1378. [COBISS.SI-ID 2338897]

BOHINC, Rado, Pravne oblike javnih podjetij v EU in po slovenskem pravu, Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso, ISSN 0032-6976. [Tiskana izd.], 1998, let. 53 (115), št. 6/8, str. 399-425. [COBISS.SI-ID 339020]

BOHINC, Rado, Pravna ureditev gospodarskega javnega sektorja, Podjetje in delo: revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1993, 19, št. 4, str. 283-289. [COBISS.SI-ID 30034]

UPRAVLJANJE PODJETIJ V LASTI DRŽAVE

Obsežna znanstvena analiza upravljanja podjetij v državni lasti je v temeljnem delu, monografiji DRUŽBENA ODGOVORNOST (2017) ter v zborniku DRŽAVA, KOT DOBER GOSPODAR (2019). Od znanstvenih člankov velja izpostaviti Slovenski državni holding, analiza pravnega statusa, nekaj primerjav s Smernicami OECD (2013), ter Posebnosti upravljanja korporacij v lasti države (2011)  pa tudi Kako premagovati politično kadrovanje v gospodarskih družbah v državni lasti? ( 2014). 

Raziskovalno je opredeljen pojem podjetje v državni lasti in pojem upravljanje kapitalskih naložb države,. Raziskovalna vprašanja so predvsem v tem, ali je v RS zagotovljen učinkovit pravni okvir za družbe v državni lasti, kakšna je RS v vlogi lastnice, ali je zagotovljena nepristranska obravnava delničarjev, kakšni so odnosi družb v državni lasti z deležniki? Predmet raziskovanja je tudi vprašanje slovenska ureditev korporativnega upravljanja družb v državni lasti z vidika skladnosti s smernicami OECD. Državni holding naj bi opravljal svojo dejavnost v javnem interesu, in ne samo v interesu holdinga kot gospodarske družbe, ki ima svoj samostojni interes, ki je lahko drugačen od interesa države kot ustanovitelja. Raziskuje se korporacijsko pravno vprašanje, ali je holding, ki je po pravnem statusu gospodarska družba, za katero veljajo predpisi zasebnega prava (ZGD-1 in drugi), primerna pravnoorganizacijska oblika za izvajanje nalog v javnem interesu.

Holding kot delniška družba je pridobitna pravna oseba, katere temeljni namen je ustvarjanje donosa na vloženi kapital oziroma dobička za svoje delničarje. To velja tudi za Slovenski državni holding, saj nima niti statusa nepridobitne pravne osebe niti statusa javnega podjetja, za katerega velja, da ustvarjanje dobička ni temeljni cilj opravljanja dejavnosti, temveč dejavnost sama. Še posebej to velja zaradi številnih omejitev, ki jih zakon utemeljeno postavlja za izvajanje dejavnosti upravljanja kapitalskih naložb države (klasifikacija, strategija, letni načrt, soglasja vlade, državnega zbora, sestava organov …) in vsekakor otežujejo upravljanje kapitalskih naložb države kot gospodarsko dejavnost ter otežujejo položaj slovenskega državnega holdinga (SDH) kot udeleženca na konkurenčnem kapitalskem trgu. Postavlja se vprašanje, ali ni za dejavnost upravljanja kapitalskih naložb države v javnem interesu morda primernejša oblika nepridobitna oseba javnega prava, ki ima dovolj visoko stopnjo neodvisnosti in samostojnosti glede na morebitne različne interese države kot lastnika. Takšna oseba bi lahko bila javna agencija po Zakonu o javnih agencijah, ki se lahko ustanovi na področjih, kjer glede na naravo oziroma vrsto nalog ni potreben ali ni primeren stalni neposredni politični nadzor nad opravljanjem nalog. Vendar tudi Agencija za upravljanje kapitalskih naložb (AUKN) ni bila javna agencija v smislu navedenega zakona, ampak poseben neodvisen državni organ.

V Sloveniji politične stranke nastopajo kot nosilke kadrovske funkcije v nadzornih svetih družb v državni lasti. Nekatere stranke prostodušno objavijo imena svojih nadzornikov in v svojih organih sprejemajo usmeritve, kako naj njihovi nadzorniki glasujejo, nato pa se v javnosti hvalijo, kako je njihova stranka glasovala v nadzornem svetu. To je nedvomno novo dno korporativnega upravljanja v državi, ki izhaja iz perverznega prepričanja strank, da je strankarsko obvladovanje nadzornih svetov legitimni del političnega plena. Za tako delovanje političnih strank sicer ni nobene zakonske podlage; vendar stranke nastopajo kot močni politični lobiji in tudi prek tega vzvoda uveljavljajo svoje politične, največkrat pa tudi povsem pragmatične interese.

Monografija

Rado Bohinc (ur), Andrej Rus, Anja Strojin Štampar, Merja Festić, Neven Borak, Polona Pašić, Barbara Rajgelj, DRŽAVA, KOT DOBER GOSPODAR, družbeno odgovorno upravljanje podjetij v državni lasti(FDV, 2019)

Članki

BOHINC, Rado, Nekaj predlogov za večjo družbeno odgovornost pri upravljanju podjetij v državni lasti, v Država kot dober gospodar, FDV, Ljubljana 2019

BOHINC, Rado, Kako premagovati politično kadrovanje v gospodarskih družbah v državni lasti?, Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 13. feb. 2014, leto 33, št. 6/7, str. 6-9, portret. [COBISS.SI-ID 13605713]

BOHINC, Rado, Posebnosti upravljanja korporacij v lasti države, BOHINC, Rado (ur.). Korporativno upravljanje kot orodje za premagovanje krize,Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče – Pravni inštitut, Univerzitetna založba Annales. 2013, str. 241-259. [COBISS.SI-ID 2426579]

BOHINC, Rado. Reforma korporativnega upravljanja v javnem sektorju, V: BOHINC, Rado (ur.),Korporativno upravljanje kot orodje za premagovanje krize. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče – Pravni inštitut, Univerzitetna založba Annales. 2013, str. 283-310. [COBISS.SI-ID 2426835]

BOHINC, Rado, Slovenski državni holding, analiza pravnega statusa : nekaj primerjav s Smernicami OECD,Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 2013, 39, [št.] 3/4, str. 401-413. [COBISS.SI-ID 13327185]

BOHINC, Rado, Posebnosti upravljanja korporacij v lasti države, Dnevi slovenskih pravnikov 2011 od 13. do 15. oktobra, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, Letn. 37, št. 6/7). Ljubljana: GV Založba. 2011, 37, [št.] 6/7, str. 981-991. [COBISS.SI-ID 11962961]

BOHINC, Rado, Some legal issues on public undertakings’ corporate governance, Public enterprise : quarterly journal, ISSN 0351-3564, mar.-dec. 2010, vol. 17, no. 1/4, str. 46-56. [COBISS.SI-ID 3901399]

BOHINC, Rado, Vodenje javnega podjetja, RAMŠAK, Franci (ur.), et al. Gospodarski subjekti na trgu – eno leto po vstopu v EU : (pravo družb, zamudne obresti, upravni in sodni organi EU, davčna reforma, poslovodne osebe, javna podjetja in javni zavodi). Maribor: Inštitut za gospodarsko pravo. 2005, str. 341-357. [COBISS.SI-ID 1434593]

JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO

Izpostaviti velja posebej naslednja objavljena dela:  NEKATERA STATUSNOPRAVNA VPRAŠANJA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA (2007), v soavtorstvu Tičar B., Mužina A.) ZAKON O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU (ZJZP), s pojasnili. (2007)  ter JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO PRI IZVAJANJU GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB (2006).

Javno-zasebno partnerstvo je razmerje, sklenjeno med javnim in zasebnim partnerjem. Javni partner država ali lokalna skupnost, ki sklene razmerje javno-zasebnega partnerstva, v katerem tudi podeli pravico in obveznost izvajati dejavnost, zasebni partner pa zasebna fizična ali pravna oseba.

Statusno javno-zasebno partnerstvo je razmerje med javnim in zasebnim partnerjem, pri katerem ne gre zgolj za pogodbeno sodelovanje partnerjev, temveč za spremembe v pravnem statusu ali lastninski strukturi enega od partnerjev. Statusno javno-zasebno partnerstvo torej lahko nastane ali z zasebnim vlaganjem v osebe javnega prava (najpogosteje javna podjetja) ali z nakupom oziroma z dokapitalizacijo deležev v njih.

Javno podjetje po novi ureditvi ne more imeti več vložkov zasebnega kapitala, torej ne more biti več lastninsko mešano podjetje, kot je to določal ZGJS. Po novem je javno podjetje lahko ustanovljeno in posluje le z vložki javnega kapitala. Dolžnost izločitve javne infrastrukture iz premoženja javnih podjetij ureja 145. člen ZJZP (prenos iz osnovnega kapitala), ki določa dolžnost prenosa sredstev (javne) infrastrukture, če so bila kot stvarni vložek vložena v obstoječa javna podjetja, v breme kapitala, v last RS oziroma občine.

BOHINC, Rado, Nekatera statusnopravna vprašanja javno-zasebnega partnerstva,Dnevi slovenskih pravnikov 2007 od 11. do 13. oktobra, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, Letn. 33, št. 6/7). Ljubljana: GV Založba. 2007, str. 1209-1222. [COBISS.SI-ID 2081992]

BOHINC, Rado, MUŽINA, Aleksij, TIČAR, Bojan, Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) s pojasnili. 1. izd. Ljubljana: Nebra, 2007. 244 str. ISBN 978-961-91392-5-7. [COBISS.SI-ID 231053312]

BOHINC, Rado, Javno zasebno partnerstvo pri izvajanju gospodarskih javnih služb, V: RAMŠAK, Franci (ur.), et al. Gospodarski subjekti na trgu – posodobitev gospodarskega prava : (pravo družb, gospodarske pogodbe, trgovanje v EU, davčna reforma, delovno pravo, javni sektor). Maribor; Pravna fakulteta: Inštitut za gospodarsko pravo. 2006, str. 313-334. [COBISS.SI-ID 1734103]

POLITIČNI SISTEM, ČLOVEKOVE PRAVICE, MIGRACIJE, KRIMINALITETA JAVNI MEDIJI

Raziskovanje in publicistika se nanaša na izbrana vprašanja iz naslednjih področij: politični sistem, človekove pravice, migracije, kriminaliteta javni mediji.

Medijska svoboda, medijske organizacije, novinarstvo, pravica javosti do obveščenosti in pravica do zasebnosti, digitalizacija medijev, radiodifuzija z vidika evropskih standardov in pravil so osrednja področja raziskovanja v monografiji Media Law (2015), ki je izšla pri ugledni založbi Kluwer.

Recepcija rimske antične vrednote fides – poštenosti in zvestobe dani besedi – v sodobnem slovenskem upravnem pravu (2013) in The judge’s tenure: a historical and contemporary overview (2014), sta osrednja znanstvena članka s področja etike in človekovih pravic in prispevek k razpravi o trajnem sodniškem mandatu.

Doseganje uravnotežene zastopanosti spolov na mestih odločanja v gospodarstvu z vidika moči in nemoči ter učinkovitih pravnih vzvodov za te družbene spremembe je področje raziskvanja v zadnjem  obdobju (2017).

Novela zakona o policiji iz leta 2003  je v delu, ki se nanaša na razmerje med ministrstvom za notranje zadeve  in policijo, prinesla velike novosti; temelji na raziskovalno oblikovani zasnovi spremenjenih razmerij med MNZ in policijo v policijskih kazenskih zadevah. Enako velja za iskanje najboljših strokovnih rešitev za mladoletniško nasilje, boj proti organizirani kriminaliteti in prepoved približevanja.

Svobodna gospodarska pobuda stoji in pade na vladavini prava. odkrivanja in pregona gospodarske kriminalitete; varovanje premoženja  pred protipravnim odtujevanjem, npr. z zlorabo položaja, s preslepitvijo ali z drugimi kaznivimi ravnanji, ki jih kriminološka in kazenskopravna znanost uvršča pod skupni pojem gospodarska kriminaliteta.

Monografije

BOHINC, Rado, Media law in Slovenia, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, cop. 2015. 158 str. ISBN 978-90-411-5894-9. [COBISS.SI-ID 33151325]

Članki

TIČAR, Bojan, BOHINC, Rado, NAHTIGAL, Matjaž, Recepcija rimske antične vrednote fides – poštenosti in zvestobe dani besedi – v sodobnem slovenskem upravnem pravu. Acta Histriae, ISSN 1318-0185. [Tiskana izd.], 2010, letn. 18, št. 4, str. 847-864. [COBISS.SI-ID 2021866], [JCR, WoS do 10. 9. 2013: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 23. 7. 2018: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4]

BOHINC, Rado, The judge’s tenure : a historical and contemporary overview, Acta Histriae, ISSN 1318-0185. [Tiskana izd.], 2014, letn. 22, št. 3, str. 791-808. [COBISS.SI-ID 33108829]

Prispevki v zbornikih

KANJUO-MRČELA, Aleksandra, BOHINC, Rado, RUS, Andrej, KOVAČIČ, Helena, LUŽAR, Barbara, MIKIĆ, Jasna, Doseganje uravnotežene zastopanosti spolov na mestih odločanja v gospodarstvu, Smernice za kadrovske strokovnjake/-inje. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2016. 7 str., tabela. ISBN 978-961-235-786-3. [COBISS.SI-ID 285934080]

BOHINC, Rado, Moč in nemoč za temeljne družbene spremembe, Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju, ISSN 1855-8259, 2011, let. 15, št. 5, str. 3-6. [COBISS.SI-ID 50847842]

BOHINC, Rado, Ways and forms of prevention and persecution of organized crime and illegal migrations in view of Slovenia’s strategy for accession to the European Union,RUYVER, Brice De (ur.), VERMEULEN, Gert (ur.), BEKEN, Tom Vander (ur.). Strategies of the EU and the US in combating transnational organized crime. Antwerp; Apeldoorn: Maklu. 2002, str. 35-41. [COBISS.SI-ID 21575773] 5

Predavanja, okrogle mize simpoziji

ZUPANČIČ, Boštjan M., RIBIČIČ, Ciril, BOHINC, Rado, TERŠEK, Andraž. Pol stoletja strasbourškega in nacionalnega varstva človekovih pravic: ciklični vzpon ali obrisi nazadovanja?, okrogla miza, Univerza na Primorskem, Koper, 19.3.2009. 2009. http://www.pint.upr.si/news/arhiv/okrogla-miza-o-clovekovih-pravicah. [COBISS.SI-ID 1024089684]

BOHINC, Rado, Potreba po strokovnem konsenzu in državniški drži, V: HVALA, Ivan (ur.). Država in Cerkev: laična država kot jamstvo : politične delitve in odnosi s sosedi, (Posveti, razgovori, predavanja, 2). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. 2001, str. 84. [COBISS.SI-ID 20368221]

BOHINC, Rado,  Varovanje človekovih pravic in svoboščin v postopkih represivnih organov. V: MAVER, Darko (ur.)., Ljubljana, 8. maj 2002. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije. cop. 2002, str. [5-6]. [COBISS.SI-ID 21180765] ilustr. [COBISS.SI-ID 624072]