Članki s področja gospodarskega prava in primerjalno korporacijskega upravljanja

Članki in objave v tujini

BOHINC, Rado. Conflicts of directors interests with the interests of the company in the context of financial and economic crisis : comparative overview of some EU countries : paper presented at the International Conference “Corporate Governance and Regulation: Outlining New Horizons for Theory and Practice”, Pisa, September 19, 2012. [COBISS.SI-ID 31866205]

BOHINC, Rado. Unutarni ili dvostepeni sistemi korporativnog upravljanja u nekim zemljama EU i zemljama izvan EU. Megatrend revija : međunarodni časopis za primenjenu ekonomiju, ISSN 1820-3159, 2011, vol. 8, št. 1, str. 57-76. [COBISS.SI-ID 3971799]

BOHINC, Rado. Conflicts of interest and liability of executive or supervisory directors : a comparative analysis. V: ŠUŠTERŠIČ, Janez (ur.), et al. Social responsibility, professional ethics, and management : proceedings of the 11th international conference, (Management international conference, ISSN 1854-4312). Koper: Faculty of Management. 2010, str. 1043-1065. [COBISS.SI-ID 3739863]

Preberi več “Članki s področja gospodarskega prava in primerjalno korporacijskega upravljanja”

Corporations and Partnerships in Slovenia, International Encyclopedia of Laws

Author: dr. Rado Bohinc, Editor: Roger Blanpain, Published by: Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn cop.

There have been 5 editions of International Encyclopedia of Laws, Corporations and Partnerships in Slovenia published  by Kluwer Law International so far, as follows: 2017, 2014, 2012, 2010, 2008. The books have been contributing to the systematic, detailed, and comprehensive legal presentation of the regulation and the development of Slovenian corporate law, following demanding, internationally accepted methodological approaches. Slovenian corporation (company) law can thus be internationally compared at the global scale, which provides much needed expertise to business circles, while allowing to scientific comunity to perform comparative analysis.After general introduction and historical background of the country and national company law, the definitions, notions and structure of different forms of companies are presented.A detaqiled description and interpretation of legal rules on Public limited company, referring to formation, essential elements of legal personality, capital and shares, shareholders’ management and control, liquidation of the company, mergers and takeovers, affiliated companies, concerns and holding companies follows. A comprehensive elaboration of the limited liability company, like the realtionship between the company and its members, management of the LLC, and disolving is given in relateed chapters. Finally the concept of partnership, and the detailed explanation of unlimited and limited partnership including combinations as dual companies is presented.Corporate governance as a tool for economic growth


Authors: dr. Rado Bohinc (ed.), dr. Mejra Festić, dr. Vesna Dizdarević, dr. John Hopkins, dr. Jožef Mencinger, dr. Matjaž Nahtigal, dr. Barbara Rajgelj, dr. Bojan Tičar, dr. Katja Eman, published by: Založba FDV, Ljubljana 2014
Authors of this book are from two Slovenia’s universities (University of Ljubljana, University of Primorska) and from the University of Canterbury, New Zeeland.
The book is based on the research project, financed by the Agency for Research and Development of the RS, number J5-4233, duration 1.7.2011 – 30.6.2014 called: CORPORATE GOVERNANCE AS A TOOL TO OVERCOME WORLD ECONOMIC AND FINANCIAL CRISIS. The research was dealing with the roots and consequences of the world economic and financial crisis, focusing on the factors of economic growth, related to corporate governance and some macroeconomic issues. As for domestic factors, important factors of efficiency, effectiveness and competitiveness have to do first of all with the transition issues, like unfinished or unimplemented parts of reforms of the legal, economic and political system. Even more, there are serious gaps between enacted legal system solutions and reality in business and politics, due to weak enforcement system on one hand and strong and deeply entrenched previous business ethics and practices on another.

Comparative company law : an overview on US and some EU coutries’ company legislation on corporate governance

Author:  dr. Rado Bohinc, Published by: VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken2014, cop. 2011, 529 pages, 537 legal sources.

Buying a book

The US and EU Comparative Company Law monograph contains the extensive research the author has done on the corporate governance systems of the USA, EU, UK, Germany, France, Slovenia and some other countries of the EU and out of EU. It analyses the differences and similarities, advantages and disadvantages, of the US single board or one-tier system in comparison with the European two-tier corporate governance systems. Following an in-depth presentation of corporate governance in general, provided with chapters on the general theory on corporate governance, the main opened issues of corporate governance, sources of law, OECD principles of corporate governance and OECD guidelines for state owned enterprises, the book focuses on the types of business organizations and ownership structures both in the US and EU corporations, and then concentrates on explaining and analysing the corporate governance systems in the EU, the USA, the United Kingdom, Germany, France and Slovenia, emphasising the features inherent to each of these systems.

Nakup knjige

Korporativno upravljanje kot orodje za premagovanje krize

Rado Bohinc (ur) et al., Znanstveno-raziskovalno središče Koper – Pravni inštitut, Univerzitetna založba Annales, 2013

Knjiga predstavlja raziskovalne rezultate temeljnega raziskovalnega projekta ARRS Pravno-ekonomski vidiki korporacijskega upravljanja v javnem in zasebnem sektorju kot orodja za premagovanje gospodarske in razvojne krize. V prvem delu knjige avtorji predstavijo ekonomsko analizo vzrokov in posledic svetovne finančno-gospodarske krize s poudarkom na razmerah v Sloveniji in Evropi, posebno pozornost pa namenjajo institucionalni reformi mednarodne pravne, trgovinske in finančne ureditve. V drugem delu se avtorji ukvarjajo s korporacijskim upravljanjem v širšem smislu in svojo pozornost usmerjajo tako v zasebni (realni in bančni) kot tudi v javni sektor. Predstavljena je soodvisnost dobrega korporacijskega upravljanja in gospodarske ter razvojne uspešnosti in razčlenjena učinkovitost orodij korporacijskega upravljanja za premagovanje vzrokov svetovne gospodarske in finančne krize. Obravnavana so splošna vprašanja korporacijskega upravljanja in posebni vidiki, kot so npr. odgovornost direktorjev, nasprotje interesov itd. Posebej je obravnavan slovenski problem upravljanja kapitalskih naložb države in slabih naložb banke, seveda v perspektivi svetovne finančne in gospodarske krize. Knjiga vsebuje tudi prispevke s področja korporacijskega upravljanja v javnem sektorju, predvsem sistemski položaj nosilcev izvajanja javnih služb, organizacija in pristojnosti ter odgovornosti organov oseb javnega prava, pri čemer avtorji ugotavljajo, da je javni sektor sistemsko zaostal in da je nekakšen torzo tranzicije. Ob zaključku pa avtorji tudi predstavijo možna izhodišča in predloge za reformo javnega sektorja..

Pravo gospodarskih družb

Borut Bratina, Rado Bohinc, Hilda Marija Pivka, Založba FDV, Ljubljana 2011, 1999.

Nakup knjige

Knjiga je namenjena je študentom Fakultete za družbene vede in Ekonomsko-poslovne fakultete ter drugim strokovnjakom ter članov organov vodenja in nadzora gospodarskih družb, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko gospodarskih družb in njihovega poslovanja. Obravnavane vse oblike organiziranja gospodarskih subjektov, od podjetnika posameznika preko osebnih družb in do kapitalskih družb, posebej podrobno delniška družba in družba z omejeno odgovorjnostjo. Zaradi narave delovanja in poslovanja gospodarskih subjektov in vključevanja Slovenije v EU, so avtorji pri vseh pomembnejših vprašanjih navedli in upoštevali ureditev v mednarodnem pravu, še posebej pa v pravu EU.

Temelji obveznostnega prava

Borut Bratina, Rado Bohinc, Hilda Marija Pivka, Založba FDV, Ljubljana 2011, 1999.

Nakup knjige

Knjiga je namenjena študentom FDV in EPF ter drugim, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko gospodarskih pogodb ter gospodarskih družb in njihovega poslovanja. Pojasnjen in prikazan je nastanek pravnega razmerja in opredeljeni so subjekti pravnega razmerja, ki so nosilci pravic in obveznosti v pravnem razmerju. Opredeljeno je, kje in kako se doseže pravno varstvo pravic. V nadaljevanju avtorji prikažejo osnove obveznostnega prava, pri čemer opredelijo pojem obveznosti, temelje za nastanek obveznosti, utrditev obveznosti, spremembe obveznih razmerij in ne nazadnje načine prenehanja razmerij. Sledi prikaz in pregled najpomembnejših gospodarskih pogodb. Najpomembnejši vrednostni papirji so obravnavani v posebnem poglavju.

Comparative Corporate Governance

Avtor: dr. Rado Bohinc, UP, Fakulteta za Management, 2010, 545 strani

Nakup knjige

Monografija vsebuje izsledke avtorjevih raziskav o sistemih korporacijskega upravljanja Združenih držav Amerike, Evropske unije, Velike Britanije, Nemčije, Francije, Slovenije in nekaterih drugih držav v Evropski uniji in zunaj nje. Analizirane so podobnosti in razlike, prednosti in slabosti ameriškega enotirnega sistema v primerjavi z evropskim dvotirnim sistemom korporacijskega upravljanja. Obenem so z raziskavo podani konvergenčnimi procesi v praksi – so ti premiki posledica ekonomske in finančne krize ali naravnega razvoja sodobnega kapitalizma? Znanstvena monografija Comparative
Corporate Governance odgovorja na to in številna druga zelo družbenoekonomsko
usmerjena vprašanja z neposrednim vplivom na učinkovitost gospodarstva in posledicˇno blaginjo države.

Preberi več “Comparative Corporate Governance”

Legal Issues of Corporate Governance

Author: prof. dr. Rado Bohinc
Published by: University of Primorska, Faculty of Management Koper, 2010 (electronic version)

The book presents the outcome of the extensive research on comparative analysis of corporate law in USA, EU and Slovenia. Thus it presents an overview of the USA, some EU countries and Slovenia legal solutions on specific corporate governance issues, like composition of corporate boards, duties, liabilities and conflict of interest of directors ands specific security markets’ regualtions requirements.