Univerza in znanost

Publicistika o znanosti in visokem šolstvu sega v tri obdobja:

  • od 1992 do 1996, to je obdobje vodenja Ministrstva za znanost in tehnologijo, ko so nastajali številni članki, javni nastopi in intervjuji povezani z nacionalno politiko znanosti in raziskovanja ter tehnološkega razvoja, katerih skupna značilnost je prizadevanje za sistemsko ureditev raziskovalne in tehnološke politike in za višje družbeno vrednotenje znanosti;
  • od 2007 do 2011 in naprej to je obdobje vodenja Univerze na Primorskem ter slovenske in Alpe Adria rektorske konference, kjer je v ospredju raziskovanje avtonomnosti in odgovornosti univerze, glede na mednarodne splošno sprejete koncepte in slovensko ustavno ureditev;
  • od 2015 naprej, to je obdobje vodenja FDV in sodelovanja pri upravljanju UL, povezano predvsem s prizadevanji za boljši družbeni položaj in posodobitev slovenskega visokega šolstva, posebej univerze ter obdobje vodenja UO ARRS in prizadevanj za bolj urejeno raziskovalno dejavnost v RS;

UNIVERZA (VISOKO ŠOLSTVO)

Sedanja slovenska ureditev univerze (zakon o visokem šolstvu) je neustrezna, če njeno avtonomnost merimo po priporočilih EUA. V Sloveniji je za uresničitev ustavno zajamčene avtonomnosti univerze potrebna sprememba visokošolske zakonodaje, ki bo posodobila in izboljšala slovenski visokošolski sistem in posebej uredila univerzo, kot avtonomno nacionalno znanstveno ustanovo, ki je partner in ne podrejena državi (sprejem zakona o univerzi).

V novejših raziskavah visokega šolstva (2017) so raziskovalno razgaljena  neskladja med realnostjo ter priporočili in usmeritvami različnih mednarodnih (bolonjskih in EU) dokumentov, ki zadevajo vprašanja avtonomnosti univerze, ter predlagamo nekatere rešitve za udejanjanje večje avtonomnosti univerze v nacionalnem visokošolskem sistemu.

Predmet raziskovanja so usmeritve in priporočila mednarodne visokošolske skupnosti glede različnih vidikov avtonomnosti univerze ter na podlagi tega razčleni vprašanja, ki se nanašajo na ustavni in zakonski položaj univerze v Sloveniji. Obravnava tudi pravni položaj (zakonske okvire), oseb javnega prava, razmerje med univerzo in državo ter predstavitev odmikov od ustavno določene avtonomnosti univerze iz različnih zornih kotov.

Članki

V prispevkih s tega področja so obravnavana neskladja med realnostjo ter priporočili in usmeritvami različnih mednarodnih (bolonjskih in EU) dokumentov, ki zadevajo vprašanja avtonomnosti univerze; predlagane so nekatere rešitve za udejanjanje večje avtonomnosti univerze v nacionalnem visokošolskem sistemu. V prispevku najprej predstavimo usmeritve in priporočila mednarodne visokošolske skupnosti glede različnih vidikov avtonomnosti univerze ter na podlagi tega razčlenimo vprašanja, ki se nanašajo na ustavni in zakonski položaj univerze v Sloveniji. Sledi analiza pravnega položaja (zakonskega okvira), oseb javnega prava, razmerje med univerzo in državo ter predstavitev odmikov od ustavno določene avtonomnosti univerze iz različnih zornih kotov. Raziskovalne ugotovitve kažejo, da je sedanja ureditev univerze, ki jo ureja zakon o visokem šolstvu, neustrezna. V Sloveniji je za ustavno zajamčene avtonomnosti univerze potrebna sprememba visokošolske zakonodaje, ki bo posodobila in izboljšala slovenski visokošolski sistem (priprava in sprejem zakona o univerzi).

BOHINC, Rado. Sodobna zakonska ureditev visokega šolstva: kako povrniti zaupanje države v univerzo in univerze v državo?. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, maj-avg. 2017, letn. 54, št. 3/4, str. 508-530, 699-700. [COBISS.SI-ID 35052381]

BOHINC, Rado. Avtonomija in “avtonomija”? : obrazi avtonomnosti univerze. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 22. jan. 2011, leto 53, št. 18. [COBISS.SI-ID 255851264]

BOHINC, Rado. Bo Zakon o univerzi prepričal visokošolsko politiko? = Will the University Act convince the higher education regulatory authority?. V: KERN, Tomaž (ur.), et al. Človek in organizacija : zbornik 29. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti = People and organization : proceedings of the 29th International Conference on Organizational Science Development, 29. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, 24.-26. marec 2010, Portorož , Slovenija = 29th International Conference on Organizational Science Development, 24-26 March 2010, Portorož , Slovenia. Kranj: Moderna organizacija. 2010, str. 140-160. [COBISS.SI-ID 1770963]

BOHINC, Rado. Javni sektor – torzo tranzicije : predlog za razmejitev državnih zavodov od samostojnih zavodov. Podjetje in delo: revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 2009, letn. 35, št. 8, str. 1835-1851. [COBISS.SI-ID 2808776]

Prispevki v zbornikih

BOHINC, Rado. Vzvodi razvojne prenove FDV. V: KALIN GOLOB, Monika (ur.). Odgovornost za razvoj družboslovja : deset let prenovljenih programov Fakultete za družbene vede, (Knjižna zbirka Stičišča). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 2016, str. 13-21. [COBISS.SI-ID 34059101]

BOHINC, Rado. Reti universitarie e ambiente interculturale. V: SADUN BORDONI, Gianluca (ur.). I Balcani e il Mediterraneo, (Collana di studi diplomatici, Storia, memorie, saggi, 30). Catanzaro: Rubbettino. 2010, str. 69-77. [COBISS.SI-ID 3834327]

BOHINC, Rado. Visoko šolstvo in družben in razvoj: nekaj opomb k nacionalnemu programu visokega šolstva 2011-2020 = Higher education and social development : some comments on the national higher education programme: 2011-2020. V: BREZOVEC, Aleksandra (ur.), MEKINC, Janez (ur.). Management, izobraževanje in turizem : družbena odgovornost za trajnostni razvoj: 2. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, 21.-22. oktober 2010, Portorož : zbornik povzetkov referatov = book of abstracts. Portorož: Turistica, Fakulteta za turistične študije. 2010, str. 24-35. [COBISS.SI-ID 3747799]

BOHINC, Rado. University and corporate governance. V: JEŽOVNIK, Alen (ur.). Creativity, innovation and management : proceedings of the 10th international conference, (Management International Conference, ISSN 1854-4312). Koper: Faculty of Management. 2009, str. 1711-1725. [COBISS.SI-ID 3387863]

BOHINC, Rado. Law, institution and management in univesity education. V: Intercultural dialogue and management : 9th international conference, 9th International Conference organised by the University of Primorska, Faculty of Management Koper, Slovenia, University Centre for Euro-Mediterranean Studies, Slovenia, and European Institute of the Mediterranean, Spain, 26-29 November 2008, Barcelona, Spain. Koper: Faculty of Management. [2008], str. 2331-2340. [COBISS.SI-ID 2958551]

BOHINC, Rado. Razmerje med univerzo in oblastjo. V: KOBAL, Edvard (ur.). Zbornik simpozija Ustanove (fundacije) in kultura lastnine, ki je bil v Ljubljani 19. maja 1999, (Zbirka Za ustanove). Ljubljana: Ustanova Slovenska znanstvena fundacija. 2000, str. 50-63. [COBISS.SI-ID 19698013]

Prispevki na znanstvenih posvetih

TERŠEK, Andraž, MARUŠIČ, Dragan, ZAVRATNIK, Danilo, BOHINC, Rado, KOLAR, Jana, URŠIČ, Rok, TURK, Primož, DAROVEC, Darko, ŽENKO, Ernest. Kako do odličnosti na primorskih univerzah? : posvet Poti do odličnosti univerz na Primorskem: naravoslovje, interdisciplinarnost in pogoji zanju, Koper, 2. junij 2009. 2009. http://www.pint.upr.si/news/kako-do-odlicnosti-na-primorskih-univerzah. [COBISS.SI-ID 1024106836]

BOHINC, Rado. Law, institution and management in univesity education. V: Intercultural dialogue and management : 9th international conference, 9th International Conference organised by the University of Primorska, Faculty of Management Koper, Slovenia, University Centre for Euro-Mediterranean Studies, Slovenia, and European Institute of the Mediterranean, Spain, 26-29 November 2008, Barcelona, Spain. Koper: Faculty of Management. [2008], str. 2331-2340. [COBISS.SI-ID 2958551]

ZNANOST, RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Znanost, kot pamet naroda je razvojno zapostavljena vse od nastanka slovenske države, z nihanji, ki zavisijo od bolj ali manj prosvetljene aktualne politične nomenklature, ki jo navržejo vsakokratne volitve. Zavedanje o pomenu znanja za razvoj in obstoj naroda ni iskreno vtkano v voditeljske zasnove političnih strank. Stanje je opisano v edinem beletrističnem, avtobiografskem delu Slovenski izziv (1997), poti za premagovanje nezavidljivega stanja pa v monografiji Znanost in družba: pravna ureditev raziskav in razvoja (1996). Publicistična prizadevanja za dvig zavedanja o pmenu znanosti prevevajo številni zborniki in članki ter javni nastopi. Vsebine s povezujejo s temami, kot so Znanost in družba,  pravna država in civilna družba, znanstvena in tehnološka strategija, izkoriščenosti človeških virov in vpliv na  konkurenčnost slovenskega gospodarstva, inovativnost, kot razvojni vzvod, posebej v delovnem razmerju. Del publikacij se nanaša na tedaj ustanovljeno Slovensko znanstveno fundacijo in Razvojno tehnološki sklad in na njuno vlogo v znanstveno  tehnološkem sistemu.  Dejavnosti in usmeritve Ministrstva za znanost in tehnologijo so bila podlaga za raziskovalna razmišljanja o prihodnosti. Raziskovanje je prispevalo ko oblikovanju predlogov za novo raziskovalno politiko; predlogi so bili predstavljeni na številnih posvetih o razvoju znanost in tehnologije v Sloveniji – danes in jutri. Teze za znanstveno in tehnološko politiko Republike Slovenije ter posebej za raziskovalno in inovacijsko politiko so nastajale v ustvarjalnem raziskovalnem sodelovanju med raziskovalno in politično sfero. Kritične osti so bile usmerjene v pristope, kako znanaost obravnavajo stranke in na neznosno lahkost političnega sprenevedanja in ana cesarjeva nova oblačila (centralizacija znanosti (1995).

Publicistika s tega področja je prispevek k hrabrejši razvojni usmeritvi znanosti v Sloveniji; k izhodiščem in usmeritvam nacionalnega raziskovalnega programa in tezam za znanstveno tehnološko politiko Republike Slovenije po posameznih področjih. Raziskovanje prispeva k o skladnem in uravnoteženem razvoju znanosti in tehnologije, krepitvi avtonomije znanstvenih institucij, prenosu znanj v uporabo ter pravni, institucionalni in podatkovni urejenosti raziskovanja in razvoja.

Monografije

BOHINC, Rado. Slovenski izziv. Ljubljana: Enotnost, 1996. 306 str. ISBN 961-6054-31-7. [COBISS.SI-ID 62382592]

BOHINC, Rado. Znanost in družba: pravna ureditev raziskav in razvoja. Kranj: Moderna organizacija, 1996. V, 183 str., tabele. ISBN 961-232-001-2. [COBISS.SI-ID 59855360]

Prispevki v zbornikih

BOHINC, Rado. Znanost in družba : pravna država in civilna družba. V: BOHINC, Rado (ur.), ČERNETIČ, Metod (ur.). Civilna družba v Sloveniji in Evropi : stanje in perspektive : zbornik razprav, SAZU, 23. marec 1999. Ljubljana: Društvo Občanski forum: FDV. 1999, str. 24-34. [COBISS.SI-ID 19060061]

BOHINC, Rado, KOMAC, Miloš, BAVEC, Cene, PENCA, Matej, VRENKO, Erik, SEMOLIČ, Brane, et al.. A science and technology strategy for Slovenia. [Brussels]: European Commission, 1994. 461 str., tabele. [COBISS.SI-ID 100684]

BOHINC, Rado. Tehnološki razvoj. V: GLIHA, Marko (ur.), KOBAL, Edvard (ur.), ŠTIBLAR-MARTINČIČ, Draga (ur.). Pospeševanje tehnološkega razvoja Slovenije : zbornik razširjenih povzetkov in zaključkov 1. slovenskega seminarja, Portorož, 27. in 28. junij 1995. Ljubljana: Slovenska znanstvena fundacija. 1996, str. 11-15. [COBISS.SI-ID 202060]

BOHINC, Rado. Konkurenčnost in tehnološki razvoj. V: HRIBAR MILIČ, Samo (ur.). Vpliv socialnih stroškov, cene dela ter izkoriščenosti človeških virov na konkurenčnost slovenskega gospodarstva : zbornik predavanj s posveta. [Ljubljana]: Gospodarska zbornica Slovenije. [1997], str. 60-78. [COBISS.SI-ID 17380701]

BOHINC, Rado. Inovativnost v delovnem razmerju. V: VUKOVIČ, Goran (ur.). Quo vadis management : zbornik referatov, XVI. posvetovanje organizatorjev dela, Portorož, 2.-4. april 1997. Kranj: Moderna organizacija. 1997, str. 23-38. [COBISS.SI-ID 18754397]

BOHINC, Rado. Odprta vprašanja nadaljnjega razvoja slovenske znanstvene fundacije v znanstveno tehnološkem sistemu. V: ŠUHEL, Peter (ur.). Znanje za razvoj slovenske družbe : “Delavnica 97”, Ljubljana, 19. junij 1997 : (pisni prispevki). 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko. 1997, str. 235-237. [COBISS.SI-ID 17798237]

BOHINC, Rado. Dejavnosti in usmeritve Ministrstva za znanost in tehnologijo. V: RUS, Veljko (ur.). Slovenija po letu 1995 : razmišljanja o prihodnosti, (Knjižna zbirka Teorija in praksa). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 1995, str. 326-338. [COBISS.SI-ID 17694813]

BOHINC, Rado. Development depends primarily on academic research. Slovenian business report, ISSN 1318-041X, 1994, št. 6, str. 1. [COBISS.SI-ID 6273540]

BOHINC, Rado. Opening address. V: PEJOVNIK, Stane (ur.), KOMAC, Miloš (ur.). International scientific and technological cooperation: problems, challenges, opportunities : Forum Bled, 11 – 13 December 1994, Bled, Slovenia : proceedings. Ljubljana: Ministry of Science and Technology of the Republic of Slovenia. 1995, str. 1-7. [COBISS.SI-ID 158540]

Članki

BOHINC, Rado. Nekaj predlogov za novo raziskovalno politiko RS : predstavitev na posvetu Znanost in tehnologija v Sloveniji – danes in jutri?, Državni svet, Ljubljana, 19. junij 2017. [COBISS.SI-ID 34976349]

BOHINC, Rado. Znova v medvedjem objemu politike. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 1.VI.1996, let. 38, št. 125, str. 42, 15.VI.1996, let. 38, št. 137, str. 42, 27.VII.1996, let. 38, št. 172, str. 38. [COBISS.SI-ID 188492]

BOHINC, Rado. Znanost in družba. Raziskovalec : strokovna revija o raziskovalni in inovacijski politiki, ISSN 0351-0727, 1996, let. 26, št. 1, str. 9-19. [COBISS.SI-ID 16618077]

BOHINC, Rado. Znanje kot produkcijski tvorec. Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 1994, let. 43, št. 13, str. 27. [COBISS.SI-ID 5835268]

BOHINC, Rado. Teze za znanstveno tehnološko politiko Republike Slovenije. Organizacija : revija za management, informatiko in kadre, ISSN 1318-5454. [Tiskana izd.], 1995, let. 28, št. 5, str. 257-264. [COBISS.SI-ID 119884]

BOHINC, Rado. Pozdrav. Raziskovalec : strokovna revija o raziskovalni in inovacijski politiki, ISSN 0351-0727, 25 (1995), 1 ; str. 3. [COBISS.SI-ID 7120388]

BOHINC, Rado. Znanost in stranke ali neznosna lahkost političnega sprenevedanja : odmev. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 31.V.1995, let. 37, št. 123, str. 9 Znanost za razvoj. [COBISS.SI-ID 123980]

BOHINC, Rado. Dejavnosti in usmeritve Ministrstva za znanost in tehnologijo. V: RUS, Veljko (ur.). Slovenija po letu 1995 : razmišljanja o prihodnosti, (Knjižna zbirka Teorija in praksa). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 1995, str. 326-338. [COBISS.SI-ID 17694813]

BOHINC, Rado. Governmental influence on R and D – the case of Slovenia. Sodelovanje centralnih in vzhodnoevropskih držav v projektu “Evropa kot globalna informacijska družba”: Stockholm, 6.-7. december 1995. [COBISS.SI-ID 17636957]

BOHINC, Rado. Inovativnost v delovnem razmerju. Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 5.X.1995, let. 44, št. 39, str. 76-78, 12.X.1995, št. 40, str. 91-94, 19.X.1995, št. 41, str. 81-83, 26.10.1995, št. 42, str. 92-94. [COBISS.SI-ID 140364]

BOHINC, Rado. Points for the national science and technology policy of the Republic of Slovenia. Théorie et analyse des systèmes, ISSN 0242-7443, 1995, let. 21, št. 4, str. 19-27. [COBISS.SI-ID 2781212]

BOHINC, Rado. Pozdrav. Raziskovalec : strokovna revija o raziskovalni in inovacijski politiki, ISSN 0351-0727, 25 (1995), 1 ; str. 3. [COBISS.SI-ID 7120388]

BOHINC, Rado. Cesarjeva nova oblačila ali centralizacija znanosti : odmev. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 25.X.1995, let. 37, št. 248, str. 10. [COBISS.SI-ID 147276] BOHINC, Rado. Dejavnosti in usmeritve Ministrstva za znanost in tehnologijo.

V: RUS, Veljko (ur.). Slovenija po letu 1995 : razmišljanja o prihodnosti, (Knjižna zbirka Teorija in praksa). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 1995, str. 326-338. [COBISS.SI-ID 17694813]

BOHINC, Rado. Tehnološki razvoj. V: GLIHA, Marko (ur.), KOBAL, Edvard (ur.), ŠTIBLAR-MARTINČIČ, Draga (ur.). Pospeševanje tehnološkega razvoja Slovenije : zbornik razširjenih povzetkov in zaključkov 1. slovenskega seminarja, Portorož, 27. in 28. junij 1995. Ljubljana: Slovenska znanstvena fundacija. 1996, str. 11-15. [COBISS.SI-ID 202060]

BOHINC, Rado. Znanost in družba. Raziskovalec : strokovna revija o raziskovalni in inovacijski politiki, ISSN 0351-0727, 1996, let. 26, št. 1, str. 9-19. [COBISS.SI-ID 16618077]

BOHINC, Rado. Teze za znanstveno tehnološko politiko Republike Slovenije. Organizacija : revija za management, informatiko in kadre, ISSN 1318-5454. [Tiskana izd.], 1995, let. 28, št. 5, str. 257-264. [COBISS.SI-ID 119884]

Prispevki na  mednarodnih konferencah

BOHINC, Rado. Scientific and technologic cooperation as effect of economic integration : referat na 4th Round Table – Conference “Dynamic Effects of Economic Integration”. [S.l.], 25.-26.IX. 1995. [COBISS.SI-ID 7813636]

BOHINC, Rado. Governmental influence on R and D – the case of Slovenia. Sodelovanje centralnih in vzhodnoevropskih držav v projektu “Evropa kot globalna informacijska družba”: Stockholm, 6.-7. december 1995. [COBISS.SI-ID 17636957]

BOHINC, Rado. Points for the national science and technology policy of the Republic of Slovenia. Théorie et analyse des systèmes, ISSN 0242-7443, 1995, let. 21, št. 4, str. 19-27. [COBISS.SI-ID 2781212]

BOHINC, Rado. Scientific and technologic cooperation as effect of economic integration : referat na 4th Round Table – Conference “Dynamic Effects of Economic Integration”. [S.l.], 25.-26.IX. 1995. [COBISS.SI-ID 7813636]

INTELEKTUALNA LASTNINA

Raziskovanje obsega pravo intelektualne lastnine, inovacijsko konurenco in mednarodno patentno varstvo. Posebej se raziskovanje osredotoča na pravno ureditev izumiteljstva v delovnih razmerjih. Razčlenjena je slovenska in mednarodna pravna ureditev mednarodnega patentnega varstva za domače in tuje osebe v tujini in pri nas (načela vzajemnosti in nacionalnega obravnavanja in prednostne pravice po Pariški konvenciji ter pojasnjen pojem intelektualne lastnine po konvenciji o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO). Predstavljena je tudi mednarodna patentna prijava ter poizvedba in preizkus po konvenciji o sodelovanju na področju patentov (PCT) ter postopki Evropskega urada za patente in slovenskega Urada za intelektualno lastnino v zvezi s konvencijo o izdajanju in podeljevanju evropskih patentov.

BOHINC, Rado. Mednarodno patentno varstvo v Republiki Sloveniji. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1996, let. 22, št. 1, str. 5-15. [COBISS.SI-ID 175692]

KOCBEK, Marijan, PUHARIČ, Krešimir, BOHINC, Rado, ZABEL, Bojan, OMAN, Branko, ZUPANČIČ, Andrej, ŠIPEC, Miha. Pravo intelektualne lastnine: Slovenski inštitut za management, 1996. 1 zv. (loč.pag.). [COBISS.SI-ID 1047851]

BERCE, Jaro, SOČAN, Lojze, BOHINC, Rado. Slovenska informacijska družba: okrogla miza “Vstop v Evropo”, Ljubljana, 8.maj 1996. Ljubljana, 1996. [COBISS.SI-ID 727762]

BOHINC, Rado. Innovations-Wettbewerb. V: MUGLER, Josef (ur.), BELAK, Janko (ur.), KAJZER, Štefan (ur.). Theorie und Praxis der Unternehmensentwicklung : mit Besonderheiten der Klein- und Mittelbetriebe, Internationales wissenschaftliches Symposium Management und Entwicklung (MER 9), Portorož, 9. – 11. Mai 1996. Maribor: Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. 1996, str. 56-58. [COBISS.SI-ID 17622109]

BOHINC, Rado. Mednarodno patentno varstvo v Republiki Sloveniji. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 1996, let. 22, št. 1, str. 5-15. [COBISS.SI-ID 175692]

KOCBEK, Marijan, PUHARIČ, Krešimir, BOHINC, Rado, ZABEL, Bojan, OMAN, Branko, ZUPANČIČ, Andrej, ŠIPEC, Miha. Pravo intelektualne lastnine: strokovno gradivo za udeležence strokovnega izobraževanja za sodnike. Ljubljana: Slovenski inštitut za management, 1996. 1 zv. (loč.pag.). [COBISS.SI-ID 1047851]

BOHINC, Rado. Pravna ureditev izumiteljstva v delovnih razmerjih. Organizacija : revija za management, informatiko in kadre, ISSN 1318-5454. [Tiskana izd.], 1996, let. 29, št. 2, str. 68-77. [COBISS.SI-ID 183628]