Dr. Rado Bohinc: Za večjo družbeno odgovornost pri upravljanju podjetij v lasti države (monografija DRŽAVA KOT DOBER GOSPODAR, FDV 2019)

POVZETEK PREDLOGOV

1. Novela ZSDH-1 bi morala izrecno določiti, da ministrstva, vlada in DZ , ki izvajajo pristojnosti regulatorja, ne odločajo o lastniških funkcijah države . Lastniške pristojnosti in s tem položaj skuščine SDH bi zakon moral poveriti avtonomnemu organu ‒ lahko bi ga poimenovali Svet za upravljanje kapitalskih naložb države ‒ ki bi predstavljal javni interes, sestavljali pa bi ga predstavniki več državnih organov.

V svetu bi imeli predstavnike poleg vlade in DZ tudi Fiskalni svet, FURS, Računsko sodišče, Agencija za trg vrednostnih papirjev in za varstvo konkurence itd. Vlada bi le ugotovila sestavo, ne pa imenovala članov (razen svojih predstavnikov). Za člane Sveta bi morala veljati tudi enaka pravila odškodninske odgovornosti, kot jih za člane uprave in NS določa ZGD-1.

2. V ZSDH-1 je treba določiti zahtevnejše izkustvene in izobrazbene pogoje ter omejitve nasprotja interesov za člane organov vodenja in nadzora podjetij v lasti države (PDL) v upravljanju SDH (podobno, kot so predpisani za člane uprave in nadzornega sveta SDH). Zakon bi moral določiti ničnost sklepa o imenovanju, kot sankcijo za kršitev tega zakonskega pravila. Sankcija bi morala biti določena tudi za člane organa, ki je nezakonito odločitev o izbiri sprejel, in sicer kot posebna zakonska podlaga za krivdni odpoklic.Za člane nadzornega sveta in uprave SDH ter nadzornih svetov gospodarskih družb v upravljanju SDH mora ZSDH-1 določiti pogoje usposobljenosti, ki bi se morali preverjati na državnem strokovnem izpitu, podobno kot to velja za revizorje, sodnike in odvetnike, stečajne upravitelje ter še za koga.

3. ZSDH-1 bi moral urediti položaj SDH kot dejanskega koncerna, za katerega se uporabljajo pravila o prepovedi vplivanja, ali pa predvideti obvezno preoblikovanje SDH v pogodbeni koncern.

4. V ZSDH-1 je treba vzpostaviti zakonske podlage za korporativno družbeno odgovornost PLD, ali kot zavezujoče pravilo ali kot priporočilo SDH (standard za PLD):-minimalni odstotek neto letnega dobička vsakega PLD za projekte korporativne družbene odgovornosti, sprejem poliktike družbene odgovornosti in določitev spremljanja in nadzora;-ureditev delovnih razmerij v PLD, na način, ki ne sodi v definicijo prekarnosti;-uveljavitev sodelovanje zaposlenih v organih vodenja in nadzora SDH in PDL. -uveljavitev možnosti udeležbe zaposlenih v PLD pri dobičku in uveljavitev možnosti delavskega odkupa omejenega deleža delnic v PLD;