Korporacije: razlaga pravnih pravil in sodna praksa

Avtor: dr. Rado Bohinc, Izdala in založila: Nebra, d.o.o., Ljubljana, 2008, 819 strani

Knjiga je vseobsežna in poglobljena pravna analiza pravne ureditve in sodne prakse na področju korporacijskega prava v Sloveniji s primerjalnimi pregledi ureditev posameznih vprašanj v državah EU in ZDA ter tudi pravil in načel OECD in EU. Snov je razdeljena na 14 delov; v uvodnih dveh delih je predstavljen razvoj prava gospodarskih družb in pravni viri in pravna osebnost ter premoženje, firma, sedež, dejavnost in odgovornost za obveznosti gospodarskih družb. V tretjem in četrtem delu so predstavljeni samostojni podjetnik in osebne družbe, v četrtem delu pa družba z omejeno odgovornostjo. V petem do osmem delu je podrobno obravnavana delniška družba, posebej poglobljeno delnice in drugi korporacijski vrednostni papirji, nadalje razmerja med družbo in delničarji ter uporaba čistega in bilančnega dobička, lastne delnice, dematerializacija itd. Posebej podrobno, na več kot 200 straneh je razčlenjena pravna ureditev upravljanja delniške družbe, sestave, delovanja in odgovornosti njenih organov in delovanje skupščine delničarjev. V posebnih poglavjih so predstavljena pravila s področja povezovanja gospodarskih družb (koncernsko pravo), nadalje združevanja (pripojitve, spojitve), delitev in prevzemov ter preoblikovanja in končno prenehanja, likvidacije, stečaja, prisilne poravnave in likvidacije. Ob koncu so sistematično obrazloženi sodni postopki v korporacijskih razmerjih , tako postopki v nepravdnih zadevah, kot tudi registrski postopki in gospodarski spori iz korporacijskih razmerij.