SLOVENSKI ZNANSTVENI FUNDACIJI, ŠE NA MNOGA LETA!

25 let delovanja je dovolj za oceno, da se je tedaj pionirska zamisel o postopnem in vsaj delnem razdržavljanju znanosti uveljavila, kljub neprijaznemu okolju, ki je SZF žal prepogosto spremljalo.

SZF je 25 letih uresničevala svoje poslanstvo neodvisne podpore slovenskim raziskovalkam in raziskovalcem v osebnem razvoju in uveljavljanju v nacionalni ter mednarodni znanstveni skupnosti. SZF je s tem pomembno prispevala k razvoju znanosti kot sestavine kulture slovenske družbe. Doseženega je veliko. Izpeljani so bili stevilni projekti, ki jih brez SZF ne bi bilo, ob siceršnjem mačehovskem odnosu drzave do znanosti, ki smo mu, z redkimi izjemami, priča ves ta čas. SZF je kljub krizam in začetnemu nezaupanju zbrala dobršna dodatna sredstva za raziskovalno delo, izobrazevanje, za razmah mednarodnega sodelovanja in promocijo znanosti med mladimi in tudi nasploh. SZF je tudi odločilno prispevala k dvigu zavedanja o pomenu znanstvenega raziskovanja in razvoja vrhunskih raziskovalnih kadrov predvsem v gospodarstvu in tudi sirse v javnosti. Zavezanost skupni zamisli države, korporacij in univerz ter inštitutov o slovenski znanosti, kot gibalu napredka ter kulturnega in gospodarskega razvoja je za danasnji cas nepredstavljiva. Z mocno financno injekcijo je ustanovitev SZF poleg vlade podprlo še blizu 20 najpomembnejsih gospodarskih korporacij in znanstveno raziskovalnih institucij ter medijskih his. Pobuda, ki je nastala na takratnem ministrstvu za znanost in tehnologijo, je naletela na mocno podporo univerz, akademije znanosti in gospodarstva. Predvsem pa jo je z obema rokama podprl tudi takratni predsednik vlade dr. Janez Drnovsek. Hkrati z nastankom SZF je ministrstvo pristojno za znanost pripravilo in predlagalo v postopek tudi sprejem zakon o fundacijah, ki se je kaseje preimenoval zakon o ustanovah, s čemer se je prvič po več kot 50 letih vspostavila zakonska podlaga za nastajanje pravnih oseb, ki so ključne za razvoj donatorstva. Žal so vse do danes izostale resnejše davčne spodbude donatorstvu. Danes lahko ocenimo, da je SZF pomembno sooblikovala slovensko znanstveno skupnost, jo uveljavila v evropsko in globalno skupnost ter prispevala k rasti pripadnikov novih rodov slovenskih raziskovalcev. Projekt SZF je bil na samem zacetku ambicioznejsi, od tistega, kar je nastajalo v naslednjih letih. Po takratnih nacrtih naj bi SZF prevzela vrsto programov ministrstva, ki naj bi nanjo tudi preneslo ustrezna sredstva v upravljanje. To naj bi drzavo (ministrstvo) razbremenilozapletenih postopkov znanstvene evalvacijein jih preneslo na znanstveno skupnost, debirokratiziralo in deetatiziralo znanost in omogocilo vecjo primerljivost naše nacinalne fundacije s tistimi v svetu. Skratka SZF je bila nacrtovana kot nacionalna znanstvena fundacija, ki ni nastala zgolj z dekretom politike, temveč kot izraz interesa in stremljenja vseh relevantnih druzbenih sil. Žal kasnejse ravnanje oblasti, predvsem pristojnega ministrstva, taksne strategije in prvobitne zasnove SZF niso omogocile. Namesto prenosa novih programov, so se skrcili in celo odpravili tisti, kiso bili SZF polozeni v zibelko. Zakaj, ni lepo razpravljati ob jubilejih, prav pa bi bilo kdaj drugic. SZF je kljub nenaklonjenemu odnosu vecine kasnejsih sestav pristojnega ministrstva, nasla svoj prostor pod soncem. Predvsem z nadvse prizadevno in dobro organizirano usmerjenostjo k donatorjem in v mednarodno znanstveno skupnost. In seveda z vedno znova svezimi in postopno tradicionalnimi projekti za promocijo znanosti. V donatorstvo je SZF pritegnila ne velike korporacije, banke in medijske hise, posebej odmevna je bila donatorska aktivnost posameznikov, predvsem raziskovalk in raziskovalcev, ljudi torej, ki zivijo za in od znanosti.). SZF je s svojo dejavnsotjo veliko prispevala k razvoju mecenstva in donatorstva nasploh pri nas; uveljavila je tudi vsaj statusne simbole družbenoodgovornih posameznikov in podjetij in sicer Prometej znanosti za vzorno donatorstvo (letne podelitve) za posameznike ter Odlično partnerstvo (Letna podelitev) za podjetja in druge organizacije. Spomnimo se tudi skladov SZF, npr. Sklada dr. Toshihika Tsukamota, prenesenega sklada Pro Natura, dr. Aleksandre Kornhauser, ali pa sklada Japonska dr. Andrej Bekeš in uspešnega delovanja Kluba prijateljev SZF. Število organizacij-donatoric (v glavnem uspešnih gospodarskih družb (podjetij)) se je povzpelo tudi na 27 (v letu 2017) in kaže na to, da tudi med podjetji vztrajno prodira vse večja družbena odgovornost do znanosti. SZF je k temu zavedanju veliko prispevala V tistem casu, tako rekoc hkrati je ministrstvo ustanovilo tudi Razvojno tehnoloski sklad, za pospesevanje prenosa znanstvenih spoznanjv podjetniske projekte. Zal je ta sklad kratkovidna ali pa nevoscljiva politika kasneje preprosto ukinila in ponovno pustila tržno vnovcljive hi-tech ideje, kiso nastale v znanstvenih laboratorijih brez podjetniske podpore. Razprava o povezovanju akademije in industrije pa teče naprej, žal brez večjih premikov. 25 let je dovolj dolg cas tudi, za dokoncno spoznanje, da so bili vzponi in padci v podpori slovenski znanosti neposredno odvisni od vsakokratne razgledanosti in vizionarstva politicne nomenklature, ki je bila trenutno na oblasti. SZF je bila v vseh teh letih nemalokrat nebodiga treba, redko deležna aktivne podpore države in nacrtovane vkljucitve v nacionalno znanstveno raziskovalno politiko. Podatki o letnih proračunih SZF kažejo na velikanska nihanja v prihodkih. V letih suhih krav je bil letni proračun SZF tudi več kot petkrat nižji kot v letih, ko je šlo najbolje. Drobtinice z bogatinove mize so bile zdaj bolj, zdaj manj pogoste in izdatne. Vsekakor pa je SZF dosegla, da so donacije skupaj z dotacijami in sponzorskimi sredstvi postale daleč prevladujoči, velikokrat celo edini vir njenih prihodkov. Naj ne ostane le pri kritiki, naj bo zgodovinski razmislek ob jubileju vendarle tudi spodbuda in upanje za boljše dni, za SZF, predvsem pa tudi za slovensko znanost. Izreči pa je treba tudi zahvalo in pohvalo: direktorju SZF dr. Edvardu Kobalu, ki je bil vsa ta leta pravi človek na pravem mestu, ki je SZF vodil med Scilo in Karibdo nemilosti in naklonjenosti in vzdrževal ter ohranil poslanstvo SZF vse do današnjih dni!