Gospodarsko pogodbeno pravo

Avtor: prof. dr. Rado Bohinc, Alen Balde
Strokovni recenzent: doc. dr. Bojan Tičar
Založništvo in izdelava: Koper: Univerza na primorskem – Fakulteta za Management, 2008
Oblikovanje in fotografija na naslovnici: Alen Ježovnik
Naklada: 1000 izvodov

Upravljanje korporacij

dr. Rado Bohinc, dr. Borut Bratina
Založništvo in izdelava: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2005, 445 strani .

Nakup knjige

Knjiga obravnava pravne vidike gospodarskih družb s poudarkom na upravljanju korporacij. Knjiga je namenjena predvsem strokovnjakom s področja koporacijkega upravljanja in študentom gospodarskopravnih predmetov na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru in na Fakulteti za management v Kopru. Posebej je knjiga uporabna je člane organov vodenja in nadzora, za korporacijske pravnike in strokovnjake iz pravosodja in državne uprave, ki jih zanima sodobni »corporate governance«..

Korporacijsko upravljanje

Rado Bohinc, Založba FDV, Ljubljana 2001

Nakup knjige

V tej knjigi poskušam s pomočjo metode primerjalnega prava prikazati razlike in podobnosti med ameriškim in evropskim sistemom upravljanja družb. Ugotavljam družbene in gospodarske razloge zanje in poiskati najboljše možnosti za Slovenijo glede na njeno dejansko gospodarsko in pravno stanje. Z analiziranjem nekaterih vprašanj korporacijskega upravljanja, kot npr.strukture direktorskega odbora (ali gre za eno- ali dvotirni sistem upravljanja podjetij), vloge delničarjev pri upravljanju, izvajanja nadzora itd. poskušam najti razloge za svoje opredelitve o najučinkovitejših rešitvah za Slovenijo. Brez teoretičnih razlag nekaterih splošnih dejstev je nemogoče govoriti o takih vprašanjih. Zato jih na kratko, ne preveč sistematično in brez obširnih komentarjev predstavljam na začetku knjige. Posebej predstavljam, kako je urejena zakonodaja na določenih področjih nadzora korporacij v ZDA (v glavnem MBCA, deloma v Delawaru in Kaliforniji) in Evropi (v glavnem države Evropske unije – Nemčija in deloma Anglija in Francija). S pomočjo primerjav razlagam zakonske razlike in podobnosti med obema pravnima sistemoma na posameznih področjih. Poskušali bomo odkriti širše zgodovinske in družbene vzroke zanje in predvideti možen razvoj. Radi pa bi seveda tudi ponudili najboljše rešitve za razvoj nadzora korporacij v Sloveniji. Analiziram podobnosti in razlike ter dobre in slabe strani ameriškega sistema upravljanja korporacij z enotirnim direktorskim odborom in ga primerjam z nekaterimi evropskimi dvotirnimi sistemi. Knjiga naj bi prispevala k sprejemanju najboljših odločitev in s tem k napredku korporacijskega upravljanja in večji gospodarski učinkovitosti.

Pravo gospodarskih družb

Avtor: mag. Borut Bratina, prof. dr. Rado Bohinc, prof. dr. Hilda Marija Pivka
Urednik: Irena Prijavič dipl. oec., Bojan Tičar dipl. iur.
Založništvo in izdelava: Lege artis, Ljubljana 1995

Delniška družba

Avtor: dr. Rado Bohinc
Glavni urednik: Dušan Snoj
Direktor: Slobodan Sibinčič
Urednik: Vida Šibenik
Založila in izdala: TOZD Gospodarski vestnik v delovni organizaciji ČGP delo, Ljubljana 1989 
Tisk: VB&S, Milana Majcna 7, Ljubljana
Naklada: 1200 izvodov

Komentar zakona o podjetjih

Avtorji: dr. Rado Bohinc, Franci Gerbec, dr. Janez Šinkovec, mag. Marijan Kocbek, dr. Lojze Ude, dr. Bojan Zabel, dr. Krešo Puharič, mag. Drago Mežnar, Franc Avsec, dr. Šime Ivanjko, dr. Ivan Turk, dr. Svetozar Polić, Mitja Deisinger
Glavni urednik: Dušan Snoj
Direktor: Slobodan Sibinčič
Urednik: Stane Grahek
Opremil: Milan Turel
Založila in izdala: TOZD Gospodarski vestnik v delovni organizaciji ČGP delo
Tisk: ČGP Delo Ljubljana, 1989
Naklada: 4500 izvodov