Komentar zakona o podjetjih

Avtorji: dr. Rado Bohinc, Franci Gerbec, dr. Janez Šinkovec, mag. Marijan Kocbek, dr. Lojze Ude, dr. Bojan Zabel, dr. Krešo Puharič, mag. Drago Mežnar, Franc Avsec, dr. Šime Ivanjko, dr. Ivan Turk, dr. Svetozar Polić, Mitja Deisinger
Glavni urednik: Dušan Snoj
Direktor: Slobodan Sibinčič
Urednik: Stane Grahek
Opremil: Milan Turel
Založila in izdala: TOZD Gospodarski vestnik v delovni organizaciji ČGP delo
Tisk: ČGP Delo Ljubljana, 1989
Naklada: 4500 izvodov

Lastnina in upravljanje

Avtor: dr. Rado Bohinc
Glavni urednik: Franjo Krivec
Direktor: Slobodan Sibinčič
Urednik: Stane Grahek
Opremil: Milan Turel
Izdala in založila: TOZD gospodarski vestnik v delovni organizaciji ČGP Delo
Tisk: Grafika Soča, Nova Gorica, 1987
Naklada: 500 izvodov