Korporacije: razlaga pravnih pravil in sodna praksa

Avtor: dr. Rado Bohinc, Izdala in založila: Nebra, d.o.o., Ljubljana, 2008, 819 strani

Knjiga je vseobsežna in poglobljena pravna analiza pravne ureditve in sodne prakse na področju korporacijskega prava v Sloveniji s primerjalnimi pregledi ureditev posameznih vprašanj v državah EU in ZDA ter tudi pravil in načel OECD in EU. Snov je razdeljena na 14 delov; v uvodnih dveh delih je predstavljen razvoj prava gospodarskih družb in pravni viri in pravna osebnost ter premoženje, firma, sedež, dejavnost in odgovornost za obveznosti gospodarskih družb. V tretjem in četrtem delu so predstavljeni samostojni podjetnik in osebne družbe, v četrtem delu pa družba z omejeno odgovornostjo. V petem do osmem delu je podrobno obravnavana delniška družba, posebej poglobljeno delnice in drugi korporacijski vrednostni papirji, nadalje razmerja med družbo in delničarji ter uporaba čistega in bilančnega dobička, lastne delnice, dematerializacija itd. Posebej podrobno, na več kot 200 straneh je razčlenjena pravna ureditev upravljanja delniške družbe, sestave, delovanja in odgovornosti njenih organov in delovanje skupščine delničarjev. V posebnih poglavjih so predstavljena pravila s področja povezovanja gospodarskih družb (koncernsko pravo), nadalje združevanja (pripojitve, spojitve), delitev in prevzemov ter preoblikovanja in končno prenehanja, likvidacije, stečaja, prisilne poravnave in likvidacije. Ob koncu so sistematično obrazloženi sodni postopki v korporacijskih razmerjih , tako postopki v nepravdnih zadevah, kot tudi registrski postopki in gospodarski spori iz korporacijskih razmerij.

Gospodarsko pogodbeno pravo

Avtor: prof. dr. Rado Bohinc, Alen Balde
Strokovni recenzent: doc. dr. Bojan Tičar
Založništvo in izdelava: Koper: Univerza na primorskem – Fakulteta za Management, 2008
Oblikovanje in fotografija na naslovnici: Alen Ježovnik
Naklada: 1000 izvodov

Upravljanje korporacij

dr. Rado Bohinc, dr. Borut Bratina
Založništvo in izdelava: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2005, 445 strani .

Nakup knjige

Knjiga obravnava pravne vidike gospodarskih družb s poudarkom na upravljanju korporacij. Knjiga je namenjena predvsem strokovnjakom s področja koporacijkega upravljanja in študentom gospodarskopravnih predmetov na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru in na Fakulteti za management v Kopru. Posebej je knjiga uporabna je člane organov vodenja in nadzora, za korporacijske pravnike in strokovnjake iz pravosodja in državne uprave, ki jih zanima sodobni »corporate governance«..

Korporacijsko upravljanje

Rado Bohinc, Založba FDV, Ljubljana 2001

Nakup knjige

V tej knjigi poskušam s pomočjo metode primerjalnega prava prikazati razlike in podobnosti med ameriškim in evropskim sistemom upravljanja družb. Ugotavljam družbene in gospodarske razloge zanje in poiskati najboljše možnosti za Slovenijo glede na njeno dejansko gospodarsko in pravno stanje. Z analiziranjem nekaterih vprašanj korporacijskega upravljanja, kot npr.strukture direktorskega odbora (ali gre za eno- ali dvotirni sistem upravljanja podjetij), vloge delničarjev pri upravljanju, izvajanja nadzora itd. poskušam najti razloge za svoje opredelitve o najučinkovitejših rešitvah za Slovenijo. Brez teoretičnih razlag nekaterih splošnih dejstev je nemogoče govoriti o takih vprašanjih. Zato jih na kratko, ne preveč sistematično in brez obširnih komentarjev predstavljam na začetku knjige. Posebej predstavljam, kako je urejena zakonodaja na določenih področjih nadzora korporacij v ZDA (v glavnem MBCA, deloma v Delawaru in Kaliforniji) in Evropi (v glavnem države Evropske unije – Nemčija in deloma Anglija in Francija). S pomočjo primerjav razlagam zakonske razlike in podobnosti med obema pravnima sistemoma na posameznih področjih. Poskušali bomo odkriti širše zgodovinske in družbene vzroke zanje in predvideti možen razvoj. Radi pa bi seveda tudi ponudili najboljše rešitve za razvoj nadzora korporacij v Sloveniji. Analiziram podobnosti in razlike ter dobre in slabe strani ameriškega sistema upravljanja korporacij z enotirnim direktorskim odborom in ga primerjam z nekaterimi evropskimi dvotirnimi sistemi. Knjiga naj bi prispevala k sprejemanju najboljših odločitev in s tem k napredku korporacijskega upravljanja in večji gospodarski učinkovitosti.