Članki s področja znanosti in raziskovalne dejavnosti

BOHINC, Rado. Nekaj predlogov za novo raziskovalno politiko RS : predstavitev na posvetu Znanost in tehnologija v Sloveniji – danes in jutri?, Državni svet, Ljubljana, 19. junij 2017. [COBISS.SI-ID 34976349]

BOHINC, Rado. Znova v medvedjem objemu politike. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 1.VI.1996, let. 38, št. 125, str. 42, 15.VI.1996, let. 38, št. 137, str. 42, 27.VII.1996, let. 38, št. 172, str. 38. [COBISS.SI-ID 188492]

BOHINC, Rado. Znanost in družba. Raziskovalec : strokovna revija o raziskovalni in inovacijski politiki, ISSN 0351-0727, 1996, let. 26, št. 1, str. 9-19. [COBISS.SI-ID 16618077]

Preberi več “Članki s področja znanosti in raziskovalne dejavnosti”

Članki s področja univerze (visoko šolstvo)

BOHINC, Rado. Sodobna zakonska ureditev visokega šolstva: kako povrniti zaupanje države v univerzo in univerze v državo?. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, maj-avg. 2017, letn. 54, št. 3/4, str. 508-530, 699-700. [COBISS.SI-ID 35052381]

BOHINC, Rado. Avtonomija in “avtonomija”? : obrazi avtonomnosti univerze. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 22. jan. 2011, leto 53, št. 18. [COBISS.SI-ID 255851264]

Preberi več “Članki s področja univerze (visoko šolstvo)”

Članki s področja ekonomske demokracije in socialne ekonomije

Finančna participacija zaposlenih

BOHINC, Rado. Družbeno neodgovorni zaostanek ekonomske demokracije : v Sloveniji politiko vse bolj usmerja kapital. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju, ISSN 1855-8259, 2018, letn. 22, št. 6, str. 3-6, ilustr. [COBISS.SI-ID 68819554]

BOHINC, Rado. Opcije kot orodje delavskega delničarstva. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 2005, letn. 31, št. 5, str. 717-737. [COBISS.SI-ID 5037854]

BOHINC, Rado. Delniške opcije in udeležba na dobičku. V: JUREN, Peter (ur.). Dnevi slovenskih pravnikov 2000: od 12. do 14. oktobra v Portorožu, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, Letn. 26, št. 6/7). Ljubljana: Gospodarski vestnik. 2000, str. 1229-1240. [COBISS.SI-ID 20050013]

Preberi več “Članki s področja ekonomske demokracije in socialne ekonomije”

Članki s področja družbene odgovornosti

BOHINC, Rado. Družbena odgovornost za premagovanje družbene neenakosti. V: BOHINC, Rado (ur.), BOHINC, Rado. Za družbeno odgovornost : zbornik razprav. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV: Gibanje za družbeno odgovornost. 2018, str. 13-24. [COBISS.SI-ID 35794525]

BOHINC, Rado. Vzvodi prekarnega zaposlovanja v slovenskem pravnem redu. V: POGLAJEN, Črt (ur.), KOSTEVC, Črt (ur.), DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša (ur.). Prekarnost in družbena negotovost : interdisciplinarni pogledi na prekariat, (Zbirka Maksima). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Založništvo. 2018, str. 269-283, portret, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 36037469]

BOHINC, Rado. Analiza družbene odgovornosti v programih političnih strank. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju, ISSN 1855-8259, 2018, let. 22, št. 3, str. 3-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 67163746]

Preberi več “Članki s področja družbene odgovornosti”

Članki s področja gospodarskega prava in primerjalno korporacijskega upravljanja

Članki in objave v tujini

BOHINC, Rado. Conflicts of directors interests with the interests of the company in the context of financial and economic crisis : comparative overview of some EU countries : paper presented at the International Conference “Corporate Governance and Regulation: Outlining New Horizons for Theory and Practice”, Pisa, September 19, 2012. [COBISS.SI-ID 31866205]

BOHINC, Rado. Unutarni ili dvostepeni sistemi korporativnog upravljanja u nekim zemljama EU i zemljama izvan EU. Megatrend revija : međunarodni časopis za primenjenu ekonomiju, ISSN 1820-3159, 2011, vol. 8, št. 1, str. 57-76. [COBISS.SI-ID 3971799]

BOHINC, Rado. Conflicts of interest and liability of executive or supervisory directors : a comparative analysis. V: ŠUŠTERŠIČ, Janez (ur.), et al. Social responsibility, professional ethics, and management : proceedings of the 11th international conference, (Management international conference, ISSN 1854-4312). Koper: Faculty of Management. 2010, str. 1043-1065. [COBISS.SI-ID 3739863]

Preberi več “Članki s področja gospodarskega prava in primerjalno korporacijskega upravljanja”

Članki s področja družbeno ekonomskega sistema

BOHINC, Rado. Slovenija potrebuje nov razvojni model : teze!. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju, ISSN 1855-8259, 2013, letn. 17, št. 6, str. 3-5. [COBISS.SI-ID 32492381]

BOHINC, Rado. Moč in nemoč za temeljne družbene spremembe. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju, ISSN 1855-8259, 2011, let. 15, št. 5, str. 3-6. [COBISS.SI-ID 50847842]

BOHINC, Rado. Pravo in družba: med slovensko in ameriško izkušnjo. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 10. feb. 2000, leto 19, št. 4, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 3198289]

Preberi več “Članki s področja družbeno ekonomskega sistema”

Članki s področja lastnine

BOHINC, Rado. Historical transformation of property rights in the context of new paradigm of human development. Acta Histriae, ISSN 1318-0185. [Tiskana izd.], 2013, letn. 21, št. 3, str. 427-448. http://zdjp.si/sl/acta.htm. [COBISS.SI-ID 2448851]

BOHINC, Rado. Eigentumsreform in Slowenien : vom Belegschaftseigent um der Selbstverwaltung zum Privateigentum. V: Ponencias = Rapports = Vorträge = Papers. Valencia: CIRIEC. 1992, str. 1-15 (loč. pag., 2.referat). [COBISS.SI-ID 3976452]

BOHINC, Rado. Les réformes en Slovénie : de la propriété sociale à la propriété privée : syntheses des rapports. V: Les entreprises publiques, sociales et cooperatives dans la nouvelle Europe = Öffentliche Wirtschaft, Sozialwirtschaft und Genossenschaften im künftigen Europa. Valencia: CIRIEC. 1992, str. 84-86. [COBISS.SI-ID 7572996]

Preberi več “Članki s področja lastnine”

Za družbeno odgovornost

Avtorji: dr. Rado Bohinc (ur.), dr. Matjaž Mulej, dr. Mihael Jožef Toman, dr. Stane Pejovnik, dr. Vito Turk, dr. Zvone Vodovnik, dr. Ivan Svetlik, dr. Mato Gostiša, dr. Živko Bergant, Črt Poglajen, dr. Maks Tajnikar, dr. Lojze Sočan, dr. Bogomir Kovač, dr. Mejra Festić , dr. Anja Strojin Štampar, dr. Miran Mihelčič, dr. Rudi Rizman, dr. Anton Bebler, dr. Niko Toš, Založba FDV in Gibanje za družbeno odgovornost, Ljubljana 2018.

Nakup knjige

To, kar morajo doseči sedanje intelektualne sile človeštva, je prilagoditev družbenega in ekonomskega ustroja na način, da se z uravnoteženjem rasti profitov iz kapitala in dohodkov iz dela postopno zaustavi poglabljanje prepada med bogastvom in revščino. Nov razvojni model terja prevzem družbene odgovornosti za postopno uravnoteženje rasti dobičkov in plač ter socialnih prejemkov, postopno odpravo brezpravnega prekarnega dela, vrnitev družbene veljave delu ter vzpostavitev dela kot podlage za korporacijske pravice in udeležbo na dobičku.

Preberi več “Za družbeno odgovornost”

Corporations and Partnerships in Slovenia, International Encyclopedia of Laws

Author: dr. Rado Bohinc, Editor: Roger Blanpain, Published by: Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn cop.

There have been 5 editions of International Encyclopedia of Laws, Corporations and Partnerships in Slovenia published  by Kluwer Law International so far, as follows: 2017, 2014, 2012, 2010, 2008. The books have been contributing to the systematic, detailed, and comprehensive legal presentation of the regulation and the development of Slovenian corporate law, following demanding, internationally accepted methodological approaches. Slovenian corporation (company) law can thus be internationally compared at the global scale, which provides much needed expertise to business circles, while allowing to scientific comunity to perform comparative analysis.After general introduction and historical background of the country and national company law, the definitions, notions and structure of different forms of companies are presented.A detaqiled description and interpretation of legal rules on Public limited company, referring to formation, essential elements of legal personality, capital and shares, shareholders’ management and control, liquidation of the company, mergers and takeovers, affiliated companies, concerns and holding companies follows. A comprehensive elaboration of the limited liability company, like the realtionship between the company and its members, management of the LLC, and disolving is given in relateed chapters. Finally the concept of partnership, and the detailed explanation of unlimited and limited partnership including combinations as dual companies is presented.Družbena odgovornost

Avtor: dr. Rado Bohinc, Založba FDV, 2016, 448 strani

Nakup knjige

V knjigi so predstavljena izhodišča možnega novega razvojnega modela Slovenije, ki temelji na splošno sprejetih vrednotah 21. stoletja, vendar na bolj uravnoteženih razmerjih med delom in kapitalom, upošteva pa velike premike, ki jih v organizaciji človeške družbe terja skokovit tehnološki razvoj. Novi razvojni model postavlja v središče človeka, njegovo ustvarjalnost in gospodarsko rast za vse ljudi. V knjigi so  predstavljeni možni načini  prehoda iz sistema, ki že stoletja ustvarja velikanske neenakosti med ljudmi (8 Zemljanov je bogatejših kot najrevnejših 3,6 milijarde skupaj), ki v sodobnem času prerašča v nepomirljive socialne napetosti in globalne migracije. Knjiga obravnava tudi poglavja iz družbeno odgovornega javnega upravljanja, npr. odgovornost in integriteto javnih funkcionarjev, direktorjev in načelnikov v javnem sektorju, pa tudi družbeno odgovorno korporativno upravljanje gospodarskih družb v državni lasti in javnih zavodov. Predstavljeni so tudi številni predlogi za zakonske izboljšave v smeri večje družbene odgovornosti za postavitev sistemskega okvira bolj uravnoteženih razmerij med delom in kapitalom.

Preberi več “Družbena odgovornost”